Reiki - Sihirli Dokunu?
Yazar Binnur Akhun Önen   
Çarşamba, 21 Kasım 2007

Reiki Nedir

Uygun t?bbi veya duygusal tedavinin yerine alternatif de?ildir. Reiki tamamlay?c? bir tedavidir, ve di?er tedavi türleri gerekli oldu?unda yaln?zca ek olarak yap?lmal?d?r. Reiki, evrensel kaynaklardan iyile?tirici enerjinin içeri getirilmesini için yap?lan çok güvenli ve nazik bir yöntemdir. Daha çok ki?isel enerji, daha canl?, daha esnek ve daha sa?l?kl? olmaya yard?m etmek için eski iyile?tirici enerji tekni?ini kullan?r. En içe i?leyen efekti, çabucak derin bir rahatlama hissidir ve bu da stresin azalt?lmas?n? sa?lar. Kendi içinizi daha iyi tan?mak ve bir?eyler katabilmek için ak?l ve vücudunuzu de?i?tirmenize yard?m eder. Reiki tedavi enerjisini di?erleriyle payla?may? ö?renebilirsiniz, t?pk? hayvan ve bitkilerle veya hayal edebilece?iniz her?eyle de mümkün olabilece?i gibi. Pekçok kay?tl? mucizevi tedavide Reiki'nin her tür fiziksel ve akli tedaviyle birlikte yard?m etti?i saptanm??t?r. Reiki çal??t?r?c?lar? bazen binlerce mil uza?a bile yollayarak ba?ar?l? sonuçlar elde edebilirler. geleneksel t?p çal??malar?yla birlikte ek olarak gün geçtikçe daha çok kullan?lmaktad?r.

Reiki herkesle i?e yarar m??
Reiki ki?inin enerjiyi kullanabildi?i ve istekli oldu?u dereceye kadar çal???r. E?er bir ki?i herhangi bir nedenden dolay? enerjiyi almak istemezse, hiçbir enerji transfer edilmez. Bir reiki tedavisinin etkisi, hiç hissedilmeyecek kadar ya da çok bariz olacak ?ekilde de?i?ebilir. daha sa?l?kl? olundu?unda bunun etkisi daha az hissedilir. Ço?umuz hayatlar?m?zda birtak?m rahats?zl?klar hissederiz ve Reiki'den yararlanabiliriz. Reiki ak?ll? enerji olarak bilinir ve bir durumda mümkün olan en yüksek türde tedaviyle yard?mc? olur. Bazen, olu?an tedavi bizim beklentilerimize uymayabilir. Bu da Reiki'nin ruhsal k?sm?n?n en belirgin oldu?u zamand?r. Bazen, e?er birinin zaman? gelmi?se, ölümle birlikte huzurda hissetmek, mümkün olan en yüksek tedavidir, her ne kadar biz ki?isel olarak tamamen bir iyile?tirmenin daha tercih edilir oldu?unu dü?ünsek de. Reiki, do?al tedavinin yer ald?klar?nda artt?r?c? olabilir fakat sonuçlar? veya al?nyaz?s? de?i?imini garanti etmek için kullan?lamaz.

Reiki tedavisi nedir?
Pekçok ruhsal gelenekle ortak eski bir teknik olan "ellerin üzerinde yat?r?lmas?d?r". Çal??t?r?c?n?n ve mü?terinin güvenli?inden emin olmak için, Reiki çal??malar? tam antremanl? ve reiki tekniklerinde sertifikal? biri taraf?ndan yürütülmelidir. Tipik bir Reiki tedavisinde, mü?teri pedli bir tedavi masas?na elbiseli olarak uzan?r. Çal??t?r?c?n?n elleri vesilesiyle enerji mü?teriye aktar?l?r. Çal??t?r?c? bir dizi standard el pozisyonlar?n? uygular. Tedavi, çal??t?r?c?n?n ellerinin mü?terinin kafas? üzerinde veya tepesinde 3-5 dakika dinlenmesiyle ba?lar. Daha sonra yava?ça sistematik olarak ayaklara kadar inmesiyle devam eder. Tam bir tedavi genelde bir saat civar?nda sürer. Reiki tedavisi ruhsal bir çal??mad?r çünkü direk olarak enerji veya ruhla çal???r. Bu tedavi her hangi bir bask? ya da dokulara yap?lacak bir masaj te?kil etmez.

"Mesafe" tedavisi nedir?
Yaln?zca bir "Reiki 2. seviye" ya da bir "Reiki master" mesafe tedavisi verebilir. Reiki enerjisinin uzak bir zaman ya da mesafeye gönderilmesi için ileri seviyede teknikler ö?renilir. Biz enerjiyi ya da nas?l çal??t???n? anlamasak dahi, Reiki'nin iyile?tirme da??tmak için zaman ve yer kavram?ndan ba??ms?z olarak seyahat edebilece?ine birçok kan?t vard?r. Birçok çal??t?r?c? bu tekni?i bir telefona benzer ?ekilde kullan?rlar. Yarad???n? bilirler ve illa ki alt mekanizmalar?n? bilmeleri gerekmez.

Reiki enerjisi nedir?
Reiki, basitçe "hayat gücü"dür. Dünyan?n de?i?ik yerlerinde ba?ka isimlerle an?l?r. Hindistan'da "prana" denir, Çin'de "qi" ya da "chi", bat? geleneklerinde ise "ruh" gibi.. birinin endi?eli veya çok rahat oldu?unu ya da birinin bizi izledi?ini dü?ündü?ümüz zamanlarda bilinçsizce hissetti?imiz kolay fark?na var?lmayacak enerjidir. Her ki?inin enerji örne?i onlara parmak izi gibi özgüdür ve tektir. Genelde bunlar ki?isel titre?imler olarak tan?t?l?rlar. Genelde insanlar?n di?er canl?lardan farkl? bir enerji ?ekilleri vard?r. "t'ai Chi" ya da "Qi Gong" gibi sava? sanatlar?nda ö?retildi?i üzere bu enerji konsantre edilebilir. Düzgün kullan?ld??? takdirde bu enerjinin pek çok iyi etkileri olabilir.

Reiki enerjisi nas?l bir histir?
?nsanlar bunu de?i?ik ?ekillerde hissederler. Genelde seanslarda bu ?s? ?eklinde hissedilebilir. Baz?lar? hafif bir heyecan ?eklinde hissedebilir ya da bazen bir kol ya da bacak uyu?abilir. Baz?lar? da çarp?nt? ya da kalp at??? hissi duyabilir. Hiç fiziksel bir his duymay?p ta, dü?ünsel veya duygusal de?i?iklikler tan?mlayabilirler, mesela bir durgunluk ya da huzur hissi gibi. Neredeyse herkes bu seans? derin bir rahatlama ?eklinde ya?ar.

Reiki tedavisi nas?l çal???r/yürür?
Bunu cevaplaman?n en iyi yolu bi kar??la?t?rma/örnekleme yapmakt?r. Daha önce de belirtildi?i gibi, do?al enerji seviyemiz sa?l?k veya hastal?k durumumuzdan etkilenir. ?yile?tirirken olu?an dü?ük enerji ya da tükenimi fiziksel hastal?k/sakatl?klara veya Aklî/duygusal zorluklara yorabiliriz. Bu ko?ullarda Reiki tedavisini, ba?ka bir araban?n aküsünden ba?lant? yaparak motoru çal??t?rmaya benzetebiliriz. Araban?n kendi aküsünde yeterli enerji kalmad???nda ba?ka bir aküden kablolarla enerji aktar?m? sa?lan?r. Reiki de bir anlamda, iyile?tirme i?leminde ba?ka bir enerji kayna??ndan yard?m alarak yürütmek için "hayat gücü" pilimize daha çok enerji eklemektir. Bu i?lem çal??ana bitkinlik vermez çünkü bu ki?i enerjiyi d?? çevreden kanallamak üzere e?itilmi?tir, bu i?i kendi ki?isel pilinden yapmaz. Bu biçimde çal??madan dolay?, ula??labilecek enerji neredeyse limitsizdir. Aktar?lan enerji miktar? mü?terinin kullanabilece?i ve almaktaki iste?ine göre de?i?ir. Daha fazla enerji kullan?lamad???nda aktar?m durur. Becerikli bir çal??t?r?c? bu durumlarda bunu hissedebilir.

Neden Reiki?
Pil örneklemisyle oldu?u gibi, Do?u ve Oryental dü?ünürler, 2 ana "hayat gücü" enerjisi oldu?unu söylerler. Bir tanesi insan?n ki?isel hayat enerjisi. Tamamen bitti?i zaman o canl? ölür. Bu ki?isel enerjiyle elektrik ba?lant?s? kurman?n yollar? vard?r fakat bunu yapmak en önemli iyile?tiricileri bile çabucak yorup tüketebilir. Bu tip enerji yüklemek sa?l?ks?zd?r. Reiki enerjisi çok daha iyi bir seçenek sunar. Reiki enerjisi, "Evrensel hayat gücü enerjisi"dir. ?nsan? tüketmez ve ak?ll?d?r. Her zaman en çok iyili?i yapabilece?i yere gider ve hiç bir zaman idare edilebilec?inden daha güçlü gelmez. Reiki de bu evrensel enerjiyi alman?n ö?renilmesi için kolay bir yol sa?lar.

Reiki'nin aç?l?m?/anlam? nedir?
Genelde iyile?tirme anlam?na gelecek Japonca bile?ik bir kelimedir. Rei, "evrensel" veya "ruhsal" anlma?ndad?r. Ki ise "hayat gücü enerjisi"dir. Pek çok bat?l? Reiki'nin anlam?n? "evrensel hayat gücü enerjisi" olarak al?rlar. Bu ki?isel de?ilde, evrensel olan enerji Reiki tedavisi s?ras?nda kullan?l?r. Usui do?al iyile?tirme sistemi, Reiki enerjisi olarak bilinen bu enerjiyi kullanan basit bir sistemdir.

Reiki tedavisi ne zaman uygundur?
Bir travmadan mümkün oldukça k?sa bir süre sonra yap?l?rsa çok etkili olur, bu fiziksel bir sakatl?ktan ya da aklî bir ?oktan dolay? olabilir. böyle zamanlarda vücut bütün var olan enerjiyi ta??yarak problemi dengelemeye çal???r. Var olan fazla enerji bu i?lemi artt?rmaya yarar. Daha sonra iyile?me dönemi yava?lay?p enerji di?er vücut çal??malar?yla payla?t?r?l?nca bile Reiki kullan??l? bir ek olabilir. Reiki enerji seviyesinde çal??t??? için fiziksel, duygusal, aklî veya ruhsal olarak bile yard?m edebilir. Pekçok insan da Reiki'yi önleyici unsur olarak kullan?rlar. Çal??t?r?c?lar da öncelikle kendi üzerlerinde deneme yaparak ö?renirler ve sonra ba?kalar?na yard?m ederler. Pek ço?umuz, ki?iler ya da bir grup içindeki insanlar aras?nda geli?en bire bir/emsalsiz enerji örneklerinin fark?nday?z. Psikoloji, bu tan?m? "grup dinamikleri" olarak içermektedir. ?leri seviye Reiki çal??t?r?c?lar?, özel mesafe teknikleri kullanarak, bu grup olaylar?n? da tedavi eder.

RE?K?' nin Ruhsal Ya?am Kurallar?:

Sadece bugün için mutlu, huzurlu ve beden, zihin, ruh çerçevesinde özün ol.

Sadece bugün için bereketin, bollu?un, sa?l???n için ?ükran dolu ya?a. Sadece bugün için dürüst çal?? ve dürüst kazan.

Sadece bugün için çevreni, küçük&büyük fark? gözetmeksizin sayg? ile kar??la.

Sadece bugün için endi?elenme, hak etti?ini ilahi plan nihayetinde alaca??n? bil.

Sadece bugün için öfkelenme ve negatif dü?ünme, kötü söz söyleme.

Sadece bugün için korunmakta oldu?unun ve ?u anda ya?aman?n fark?ndal???n? ya?a.

Sadece bugün için tüm canl?lara e?it davran, sevgi payla??m?n? e?it ver.

RE?K? ?lkeleri

Bu dünyada ?u an?m için ?ükranlar?m? sunmaktay?m.

Bu dünyada ?u an?m için öfkelenmemeyi tercih ediyorum.

Bu dünyada ?u an?m için endi?e duymadan ya?amaktay?m.

Bu dünyada ?u an?m için i?imde dürüst çal???yorum.

Bu dünyada ?u an?m için çevreme ?efkatli davranmaktay?m.

Evrensel Yasas?

Ne ekersen onu biçersin.

Ne yaparsan onu hak edersin ve bulursun.

??neyi önce kendine sonra ba?kas?na bat?rmal?s?n.

Tanr? ba?lang?ç ve evren kaynakt?r,

Reiki enerjisi ki?inin içinde ve Reiki ko?ulsuz sevgi' dir.

Reiki'nin Tarihçesi

Mikao Usui Sensei, Reiki'nin kurucusuReiki'nin kurucusu olan Usui Sensei ( usta, hoca) hakkinda cok fazla detayli bilgiye sahip degiliz. Budist adi Gyohan'dir.Ozellikle Reiki Amerika ve diger ulkelerde yayilmaya basladigi zaman Usui Sensei'nin hayati hakkinda bircok hikaye uretilmistir. Gercek hayat hikayesi ise Tokyo'da Bodhi Tapinaginda bulunur. Bu yazit 1927 Subat'inda yani olumunu takip eden sene icinde, 2000 ogrencisi tarafindan hazirlanmistir. Babasi Uzaemon askeri komutan olup, samuray kokenli bir aileye mensuptur. Japonya'nin Gifu Eyaletine bagli Yamagata sehrinin Taniaimura koyundendir, babasinin ailesi 11 kusaktan beri ayni koyde yasamistir.

Bir kiz, iki erkek kardesi vardi Annesi Kawai ailesine mensuptur. Sensei 15 Agustos 1865 yilinda dogmustur, henuz kucuk bir cocukken, 4 yasinda bir manast?rda Budizm ogrenimi gormeye baslamistir.. Chi Kung'un bir Japon bicimini ve diger dogu tabanl? sifa sistemlerini ogrendigi sanilmaktadir. Cok parlak ve cal?skan bir ogrenci olup, akademik kabiliyeti cok kuvvetli idi. Buyudugu zaman Amerika'ya, Cin'e, Tibet'e gitmis, oralarda da egitim gormustur. Chicago'da 7 y?l Teoloji e?itimi almis, Cince ve Sanskritce ogrenerek eski Cin ve Hint yaz?tlar?n? incelemi?tir. Seyahatleri s?ras?nda Budist tap?naklar?nda cal?sarak ve ?ifac?l?kla ilgili sorular?na yan?t arayarak butun Japonya'y? gezmi?tir. Tibet'e giderek oradaki tap?naklarda da ara?t?rmalar?na devam etmi? ve konustu?u butun rahiplerden ayn? bilgiyi edinmi?tir. Daha onceleri fiziksel bedeni iyilestirme yollar? biliniyordu; fakat zamanla ruhsal sifaya daha cok onem verildi?i icin bu bilgiler unutulmu?tu.

Seyahatleri s?ras?nda tan?st??? bir Zen rahip, Onu kendi tap?nag?na davet ederek orada cal?sabilece?ini soylemi?tir. Rahip de ayn? konu ile ilgilenmekte oldugundan Usui Sensei'ye bu konuda destek olmustur. Usui Sensei 3 yil Zen budizmi ogrenmis ve kendini yetistirmistir. Usui Sensei, Kyoto'da bulunan Doshisha adl? bir H?r?stiyan Universitesinde 1900'lu y?llar?n ba?lar?nda ders vermekteyken, o?rencileri bir gun ona, Hz.?sa'n?n ?ncil'de anlat?ld??? gibi hastalar? iyilestirdi?ine inan?p inanmad???n? sormuslar,. Dr.Usui inand???n? soyledi?inde ogrencileri ondan benzer bir iyilestirmeyi gostermesini istemislerdir. Usui Sensei nas?l sifa verece?ini bilmediginden, kilise ileri gelenlerine danismis ancak onlarda bilmediklerini soylemislerdir.

Bunun uzerine nas?l sifa verebilece?ini ogrenmek uzere bir aray?sa ba?lamistir. Sorularina cevap bulabilmek umudu ile, 1914 yilinda Japonya'da Kyoto yakinlarinda kutsal kabul edilen Kurama Dagina cikmistir. Zirveye ulast?g?nda yirmi bir gun oruc tutmus, meditasyon yapmis, dua etmis, sorularina cevap aramis, Yaraticiya ona kutsal isigi gostermesi icin yalvarmistir. Yirmi birinci gun hala sifa gucunu ogrenememi? ve umutsuzca geri donmeye karar vermistir. Gece sabaha karsi oturup dusunurken, ufuktan parlak bir isik topunun kendisine dogru geldigini gormus ve irkilmistir. Is?k topu iyice yaklastiginda, isik ona kendisine insanlara sifa gucu verecek bilgileri aktaraca??n?, ama bunun icin ona degmesi gerekti?ini, o zaman da olebilecegini, bunu kabul edip etmedigini, sormustur.

Yillardir arad?g? sifa gucune kavusabilmek icin olum riskini goze almis ve isik alnina, ucuncu gozun oldugu yere, tac cakrasina carpmistir, Usui yere dusmus,. bilincini yitirip, bay?lmistir. Kendine geldiginde havada milyonlarca gok kusagi renklerinde par?ldayan balonlar, ve Reiki sembollerini gormustur. Bilincine tam olarak ulast?ktan sonra geri donmeye karar vermistir. Yolculugu esnas?nda bitkinlikten ayagini tasa carpmisti, bu esnada ayak tirnagi kesmistir, cok aciyan ve kanamaya baslayan tirnagini, icgudusel olarak eli ile tuttugunda kanama durmus ve ac?s? gecmistir. Daha sonra olumcul acligina tahammul etmeyi basarmistir. Yolda bir kasabada dinlenmek icin mola vermis, kendisine yemek veren bayanin cok siddetli bir dis agr?s? cektigini ogrenince, izin isteyerek ellerini kadinin yanag?na koymus ve dig agr?s?n? gecirmistir. Daha sonra aile bireyleri arasinda da bircok kisiyi tedavi edince gucunun iyice farkina varmistir.

Bu yetenegini Kyoto'nun fakir mahallelerindeki yoksullar?n tedavisi icin kullanmis ve Kyoto sehrinde yedi yilini gecirmistir. Bu buyuk gucu yanlizca aile icinde ve kucuk bir cevrede tutmak yerine yaymanin ve herkesin faydalanmasini saglamanin daha dogru olacagina karar vermis ve 1921 yili Nisan ayinda daha buyuk bir yerlesim yeri olan Tokyo Aoyama-Harajuku'da Reiki Ryoho'yu kurmustur. Usui Reiki Ryoho Society'de bedensel ve ruhsal rahatsizligi olan insanlari tedavi etmeye ve bu konuda dersler vermeye baslamistir.1923 Eylul'unde Tokyo'ya buyuk zarar veren, Kanto depreminden sonra olusan yanginlarda yaralanan binlerce kisiye sifa vermistir. Dr. Usui bu sifa yontemlerini yaln?zca uygulamakla kalmam?s, bircok kisiye de ogretmi?tir. 1925 Subat ayinda calismalarini daha da genisletmis ve Nakano'ya tasinmistir. Butun ulke tarafindan taninan, cok sevilen ve deger verilen bir kisi idi, her yerden davetler aliyordu.

Yeni klinikler kurmus, ulkesinin diger bolgelerine giderek Reiki sistemini tan?tm?? ve uygulam??t?r. Kure, Hiroshima, Sakga, Fukuyama'ya gitmis oralarda da calismalar yapmistir. Usui, bu seyahatlerinden biri esnas?nda, 9 Mart 1926 da, 62 ya??nda Fukuyama'da ya?ama veda etmi?tir. Karisi Sadako, Suzuki ailesindendi, bir kiz, bir erkek cocuklari olmustur. Oglunun adi Fuji idi ve Tokyo universitesinde ogretmendi. Oglunu 39 yasinda kaybetmistir. Usui Sensei, comert, ali cenap, inancli, kiside emniyet hissi uyandiran, iri yapida, devamli guler yuzlu biri idi. Bir sey ile ugrasmaya basladigi zaman sabirli, kararli ve azimli idi.Okumayi cok severdi. Tarih, biyoloji, tip, Buda ve hiristiyanlik, psikoloji, sihir vs hakkinda derin bilgisi vardi.

Bilgisi deneyime dayaniyordu ve deneyim Reiki Ryoho'yu anlamak icin bir anahtardir. 2000 ogrenciyi uygulamac? ve Chujiro Hayashi'de dahil olmak uzere on alt? ogrenciyi usta seviyesinde yetistirdi?i kabul edilmektedir. Reiki Ryoho (tedavi) Hikkei (kilavuzu)'nu yazmistir.* Kaptan Chujiro HayashiUsui Sensei'nin ogretisinde 3 basamak mevcuttu. Giris yani Sho-den birinci basamaktir, 2. Basamak Oku-den reikinin derinliklerini ogretiyordu, son basamak olan Shinpi-den ise gizem, sir ogretisi idi. Chujiro Hayashi son Reiki Ryoho sirrini yani 3. Basamak egitimini Usui Sensei'den almis ve emeklilik sonrasi 1925 yilinda ustat olmustur. Tokyo'da Shinanomachi'de bulunan Reiki Ryoho klinigini Usui Sensei'nin vasiyeti uzerine actigi ve Usui Sensei'nin olumunden once, son Shinpi-den egitimini alan kisi oldugu soylenmektedir.

Ancak bazi Japonca kaynaklara gore de Chujiro Hayashi, Usui Reiki Ryoho Gakkai'daki ogretmen seviyesindeki ogrencilerden yanliz birisi idi, usta seviyesinde egitim vermesine izin verilmemisti. Hayashi okulun kurallarini cignemis ve Takata'ya ustalik vermistir. Onun reiki el kitabi Hayashi Shiki Reiki'dir, Usui Reiki Ryoho degildir. Belki bu nedenle Hayashi, olumunden once Usui Reiki Ryoho Gakkai okulunu terk etmi? ve kendi okulu Hayashi Reiki Kenkyukai yi 1931 de kurmustur. 1879- 10 Mayis 1941 yillari arasinda yasamistir. Kraliyet Deniz Akademisinden 1915 yilinda mezun olmus ve egitim gemisi ile bircok ulkeyi ziyaret etmistir. Japon Deniz Kuvvetlerinden emekli bir deniz subay? olan Hayashi, ustat unvan?na 47 yasinda ulasmistir.

?yi bir fizikci olan Hayashi, yuksek s?n?fa ait bir aileden gelmekteydi. Bir soylentiye gore Usui Sensei, olmeden once Hayashi'den reiki ile ilgili butun bilgileri aynen koruma sorumlulu?unu kabul etmesini istemis ve Hayashi, bu gorevi kabul etmistir. Tokyo'da actigi Reiki klini?inde 8 tedavi masasi ve 16 Reiki Ryoho calisani bulunuyordu, her hastaya 2 kisi tarafindan enerji gonderiliyordu. Hastalardan ya ucret almis ya da ucret veremiyenlerden klinikte calismalarini istemistir. Hem Usui Sensei hem de Hayashi ogrencilere bilgileri iceren dokumanlar vermis ve egitim sirasinda not tutmak isteyenlere musaade etmislerdir. Bu sistem Takata ile degismistir, Takata'ya kadar reiki egitimi hicbir zaman yanliz sozle yapilmamistir. Hayashi sistemde baz? de?i?iklikler yapm?? ve bat?da ?u anda kullan?lan 12 standart el pozisyonunu geli?tirmi?tir.

Bu el pozisyonlar?, reikinin birkac uygulay?c? taraf?ndan ayn? anda verilebilmesini mumkun k?lm?st?r. Bu sifa teknigini, kendi kliniginde kullanm?? ve Reikinin hastaya ak?s?n? en ust seviyeye c?kard?g?na ve sifay? h?zland?rd???na inanmistir.. Usui Sensei'nin yontemlerine ilave olarak klinikteki deneyimlerini raporlar halinde toplamis, butun bunlardan yararlanarak standart el pozisyonlar?n?, Reiki asamalar?n? ve bu asamalar?n sistemlerini haz?rlamistir. Tedavilerine ozel diyetler ilave ederek iyilesme surecinin desteklenmesini saglamistir. II. Dunya Savasi y?llar?nda, erkekler savasa gittiklerinden bilgilerin korunmas? amac? ile reiki bilgilerinin kad?nlara da ogretilmesi gerekti?ine karar vererek bu gorev icin kendi esini ve Hawaii'de yasayan Mrs.Hawayo Takata'y? secmistir.

Toplam 13 reiki ustasi yetistirmistir. 2. Dunya savasinin baslamasi ile kendinin de savasa cagirilacagini his etmis ve insan oldurmek istemedigi icin intihar ederek yasamina son vermistir.Usui Sensei ve Hawayo Takata arasinda bir kopru olmustur.* Bayan Hawayo TakataHawayo Kawamura, Japonya'dan Hawaii'ye goc eden fakir bir ailenin cocu?u olarak, 24 Aralik1900 y?l?nda, Hawaii'nin Kauai adasinda dünyaya gelmi?tir. Saichi Takata ile evlenmi? ve 2 cocuk sahibi olmu?tur; 1930 yilinda kocasini kaybetmistir. Kendi ve cocuklarinin hayatini yanliz basina devam ettirebilmek icin cok cal?smak zorunda kalm?stir, stres ve bask? nedeniyle sagl?g? bozulmustur. Hawayo Takata'n?n apandisit, safra kesesinde tas, astim, tumur sorunlari vardi ve sinirsel rahats?zl?klar ya??yordu. Tedavi olmak icin Japonya'ya gelmis, doktor acil olarak ameliyat onermis ancak o baska yollar aramistir. Doktoruna bunu sordu?u zaman, Dr. Hayashi'nin reiki klinigini ogrenmis burada tedavi olmaya baslamistir.

Reiki uygulay?c?lar?n?n ellerinden gelen s?cakl?k ilgisini cekmis ve uygulay?c?dan reiki hakk?nda bilgiler edinmistir.Takata, ald??? gunluk tedavilerle dort ayl?k bir surede iyilesmistir. Sonuctan etkilenerek, Reiki'yi ogrenmeye karar vermistir. Dr. Hayashi'nin ogrencilerinin bazilari zaten hanimlardi, o nedenle Takata'yi da onlarin arasina kabul etmistir. Takata, 1936 y?l?nda birinci asamay? bitirmis, bir y?l daha Dr. Hayashi ile cal?sarak ikinci asamay? da ogrenmistir. 1937 y?l?nda Hawai'ye geri donmus, Dr. Hayashi'nin yard?m?yla Hawai'de bir Reiki merkezi acmistir. 1938 y?l?nda Dr. Hayashi'nin yapt??? on ucuncu ve son Reiki ustad? olmustur. Bu unvani almis ilk yabanc?yd?. Dr. Hayashi'nin, ölümünden önce Bayan Takata'n?n ucuncu buyuk ustat oldugunu ac?kladigi soylenir. O zamana kadar Reiki ogretisi Japonya'n?n d???na c?kart?lmam??t?. Reiki'yi Bat?ya tan?tan Bayan Takata'd?r.

Reiki'nin ogrenilmesi ve hocal?k aktarmas? kolay oldugundan, bat?li dusuncenin buna gereken degeri vermemesinden korkmus ve onlar?n sayg? duydu?u bir kavram olan ucretlendirme islemini yaparak, Reiki'ye gereken sayg?n?n gosterilmesine calismistir. Reikiye hangi ustatdan ogrenmeye baslanildiysa o ustat ile devam edilmesini, ustad degistirilmemesini onermis, dersleri sirasinda teyp ve not alinmasini yasaklamis, bilgilerin hafizada tutulmasini istemistir. 1975 yilina kadar hic reiki ustadi yetistirmemis ancak 1975 yilindan 1980 yilina, yani olumune kadar 5 yilda yirmi iki Reiki ustad? yeti?tirmistir, halen bu reiki ustalarinin cogu yasamaktadir. 1980 yilinda olumunden once, yerini torunu Phyllis Furumoto'ya b?rakmistir . Olumunden sonra Furumoto ve bir ba?ka reiki ustad? olan Dr. Barbara Weber birlikte cal?smaya ba?lamislar, bu birliktelik bir y?l surmustur. Kisisel anlasmazl?klardan dolay? ayr?lmislardir.

Reiki Alliance (Reiki Birli?i) Furumoto taraf?ndan olusturulurken, The American International Reiki Association (Uluslararas? Amerikan Reiki Derne?i) ise Dr. Barbara Weber taraf?ndan kurulmustur. Takata'nin 22 reiki ustadindan 8 tanesi Rick Bockner, Fran Brown, Phyllis Furumoto, John Gray, Mary McFadyen, Paul Mitchell, Shinobu Saito and Wanja Twan halen reiki ogretmeye devam etmektedirler. Digerleri: George Araki, Ursula Baylow, Beth Gray artik reiki egitimi vermemektedirler, Harry Kuboi, Ethel Lombardi, Barbara Mc Cullough, Barbara Weber Ray, Patricia Bowling Ewing artik usui sistemde reiki egitimi vermemektedirler ve Kay Yamashita, Bethel Phaigh, Virginia Samdahl, Dorothy Baba, Barbara Brown vefat etmislerdir.

Takata'nin torunu Phyllis Furumoto Reiki Alliance'de baskanliga devam etmektedir. Kendisini Usui Reiki'nin buyuk baskani ilan etmistir, halbuki Japonya'da Usui Sensei'nin kurdugu grubun devami olan orijinal ve geleneksel Usui Reiki Toplulugu halen mevcuttur. 1983 de reiki ustasi yetistirmek gayesi ile Bayan Furumoto Reiki Alliance (Reiki Birligini) kurmus ve birlige uye olmak ve usta derecesi almak icin aidati 10000 $ olarak tesbit etmistir. Amerika'dan Reiki Kanada, Ingiltere, Turkiye, Avustralya, Almanya, Hollanda, Belcika, Fransa, Singapur, Hindistan ve diger bircok ulkeye yayilmistir. Hintliler reikiyi kendilerine gore uyarlayarak Osho Reiki diye yeni bir reiki cesidi turetmislerdir. Tayvan ve Kore'ye de Reiki Japonya'dan gitmistir.

 

Kundalini Reiki

Kundalini kelime anlam? olarak, Hintlilere göre omurga dibinde kendi etraf?nda k?vr?lm?? bir y?lan gibi görünen güçtür.Bu gücün çe?itli hareketler sonucunda uyar?lmas? bedendeki yedi chakra boyunca yukar? ç?kmas?na ve bu chakra' lar?n s?rayla çal??mas?na neden olur.Uygulanan i?lemde son olarak tepe chakra ya s?ra geldi?inde a?ars?n?z. Bu prematüre uyanma sonucu ya?anm?? fiziksel ve ruhsal geli?im, oldukça güçlü bir reiki sistemi kundalini reiki ile ya?anmaktad?r. Usui reiki 1.-2.-3. seviyeye e? de?erdedir.

Zamans?z uyanm?? kundalini enerjisinin vücuda verdi?i zararlara da iyi gelmektedir. Yeryüzü, kundalini ve reiki enerjilerinin kombinasyon çal??mas? kundalini reiki' dir.Kundalini Reiki kullan?m? son derece kolay, 5-10 dakika kadar uygulaman?n yeterli oldu?u etkili bir ?ifa sistemidir. Temeli vücuttaki enerji kanallar?n?n ?ifasal aç?lmas? ve chakra' lar?n dengelenmesine dayan?r. Nentatsu-Ho (niyet) ederek kendimize yada ba?kalar?na ?ifa vermeye dayanan bir ö?retidir. Ki?isel problemleri dengelemede etkilidir.

Kundalini Reiki' nin kurucusu Mr.Ole Gabrielsen taraf?ndan dünyaya tan?t?lm??t?r. Mr.Ole Gabrielsen Danimarkal? bir Meditasyon Master' ?d?r. Mr.Ole Gabrielsen ile Master Kuthumi' nin yapt??? çal??malar ve ruhani bilgi al??veri?leri (Spritüel ya?anm?? deneyimler) sonucunda Kundalini Reiki tekni?i do?mu?tur. ?u ana kadar Kundalini Reiki uygulay?c?lar? bunun büyük faydalar?n? görmü?lerdir ve tüm dünyada büyük bir h?zla yayg?nla?maktad?r.KUNDAL?N? NED?R? Temel olarak, Kundalini' nin anlam? güvenli, kesin tedavi kanal? ve chakra' lar?n dengelenmesinin sa?lanmas?, ve enerjinin dünyasal giri?imini kazan?rs?n?z. Kök Chakra, arac?l???yla yap?lan bu çal??mada kundalini enerjisinin aktar?m? uyulmamayla yap?lmaktad?r. Kundalini enerjisi daima Kundalini ate?ini harekete geçirir. Daha sonra enerjinin dönü?ümü tüm beden üzerinde yol al?r, ki?i enerji de?i?imine ba?tan ba?a adapte olur ve Tepe Chakra' dan ç?k??? sa?lan?r.

Bu enerji deviniminin izledi?i de?i?imsel yol Tepe Chakra' dan ba?lar ve tepe de son bulur. Kundalini aç?l?m? zaman, periyot, chakra' lar?n komple dengelenme ve ar?nmas?, vücuttaki enerji de?i?iminin devinimi, kundalini enerjisinin kazan?lmas? ile son bulur. Enerjiye kim sahip olmak isterse; problemleri ve hatalar? kundalini izler, yada di?er problemler ile birlikte kundalini enerjisi dengesizle?ir, bu ki?iler ço?unlukla kundalini reiki' den yard?m almal?d?rlar. Her kim ki ilginç gelen ve Kundalini Reiki' yi ö?renmek isterse, Kundalini Reiki 1. seviye ile daima,bir yandan di?er yana devinim ve di?er sistemlerine sahip olmal?d?r. Kundalini Reiki 1-2-3 uzaktan al?nabilir, uzun süreli uyumlama gerektiren bir kurstur. Uyumlama aralar? çok aç?lmamal?d?r. Ba?lant?s? yap?lmal?d?r,uzaktan el kullan?m pozisyonlar?, uzak mesafelere ba?lant?lar belirginle?melidir.

KUNDALINI RE?K? E??T?M? Kundalini Reiki e?itimi Ayn? Usui Reiki e?itimindeki gibi inisiyasyonla gerçekle?en bir e?itimdir. Kundalini Master' ?n?n e?itimi alan ki?iyi Kundalini reiki enerjisine uyumlamas? gerekmektedir. Bu enerji de Reiki enerjisi gibi inisiyasyondan geçmeden kullan?lamaz.Kundalini Reiki sistemi üç a?amal? e?itimden olu?maktad?r. Kundalini Reiki 1 : Birinci a?amada uzaktan ?ifac?l?k, ba?lant?larla de?i?im ve Reiki enerji aktar?m? yap?l?r. Ayn? zamanda Kundalini enerjisine uzak mesafeler için haz?rlanmak söz konusudur. Kundalini Reiki 2. için tepe, kalp, el Chakra' lar? dengelenir, kuvvetlendirilir.

Komple uzaktan ba?lant?l? ?ifac?l?k gücü kazan?l?r. Ve uzaktan iyile?tirmek aral?klar? i?lenir. Kundalini Reiki 1. Seviyesi Usui 1-2-3 seviyesinden daha kuvvetlidir. Birinci inisiyasyonla verilen e?itimdir. Bu inisiyasyonda ?ifa kanallar? ve Chakralar dengelenir,beden Kundalini 2. seviye için haz?rlan?r. ?nisiyasyonda kazan?lan kundalini enerjisi oldukça güçlüdür ve ki?inin enerji kanallar?n? son derece yo?un etkiler. Usui Reiki 1,2,3 inisiyasyon' lar?na e? de?er bir etkisi vard?r. Bu inisiyasyonla birlikte e?itimde ?ifa teknikleri, uza?a enerji gönderimi ö?retilir. Toplam 25 dakika süreli bir inisiyasyondur.Kundalini

Reiki 2 : Reiki de?i?imini takviye eder. Kundalini uyan?r, enerjiyi devinim yaparak gönderme kanal? kesin ve nazikçe aç?l?r, Kundalini ate?inin ?????, ?lk olarak göbek chakra üzerinde haz?rlanarak belirginle?ir, Bütün Kundalini' nin yükseli?i Kundalini Reiki 3. gerçekle?ir. Daima özel meditasyonla hareketini korur. Bu meditasyonu yapmak, zaman? k?salt?r, enerjiyi yükseltir, Kundalini ate?ini harekete geçirir ve Kundalini enerjisini yükseltir. Bu yöntem tüm chakra' lar ve enerji sistemlerini ayd?nlat?r, ar?nd?r?r, temizler ve yükseltir. Kundalini Reiki 1. seviyeden minimum iki gün sonra al?nabilir ?kinci inisiyasyonla birlikte tüm enerji kanallar? kuvvetlendirilir, kundalini uyand?r?l?r ve kundalini ate?i yak?l?r. Ana enerji kanal?n?n aç?ld??? bu inisiyasyonda Kundalini Göbek Chakra' s?na ula??r.

Ö?retilen özel bir meditasyon ile çok k?sa zamanda Kundalini ate? enerjisi yükseltilir. Sonuçta bütün Chakralar dengelenir ve ar?n?r, enerji sistemi ayd?nlat?l?r. Beden Kundalini Reiki 3. seviye için haz?rlan?r. Kundalini Reiki 2. seviye, Kundalini Reiki 1. seviye' den en az 2 gün sonra verilmelidir. Toplam 25 dakika süren bir inisiyasyondurKundalini Reiki 3 (Kundalini Reiki Master): Reiki de?i?iminin en yüksek geçit noktas?d?r. Bo?az, Göbek, Hara çizgisi ve chakra üzerlerinde dengelenme ve ar?nma sa?lar. Kundalini ate?i kuvvetlendirici ve yo?un yükseli? sa?lay?c?d?r. Tepeden ç?kar, Kundalini' nin tüm yükseli?i enerji sistemince gerçekle?tirilir. Kristaller ve di?er objeler ile çal???l?r. Yap?lan i?lem Reikinin devinimini sa?lar. Kundalini Reiki 2 den minimum on gün sonra al?nabilir. Kundalini Reiki Master' l?k seviyesidir. Bu seviyede bütün Chakralar dengelenir, önceki inisiyasyonlar kuvvetlendirilir.Kundalini ate?i tepe Chakra' ya kadar ç?kart?l?r. Bu inisiyasyondan sonra Kundalini bütün vücutta yükselir. Kundalini 2 inisiyasyonun' dan en az 5 --10 gün sonra yap?lmal?d?r. Toplam 25 dakika süren bir inisiyasyondurEvrensel ya?am enerjisinin daha ileri seviyesine kundalini reiki denir bu enerjinin daha ileri seviyeleri enerjinin tamamlay?c?lar?d?r.

Bu tekni?i daha ileri seviyelerle yükseltmek mümkündür. kundalini reiki kullan?m? kendinize ve uza?a gönderme metodu k?saca ?öyledir.Avucunuzun içine parma??n?zla konuyu ki?inin ismini 3 kere söyleyerek yaz?n.Kendiniz için örne?in: öfekelenmemek için yaz?n.go?ha duru?u ellerde kar?ncalanma ve ?s?nma bitene kadar alm?? oldu?unuz reiki ismini ve seviyesini söyleyerek gönderin--kundalini reiki 2 -gibi.Ben manyetik reiki parma??mla havaya yazarak niyetimi yapar ve gönderirim bazen de avucuma parma??mla yazar?m,nas?l istersem.Uza?a ?ifa gönderirkende böyle çal???yorum.birkaç sistemi kar??t?rarak yani usui ve kundalini yi de beraberce kulland???m oluyor.

Kundalini 1 inisiyonumdan itibaren sa?l???m inan?lmaz düzeldi ve enerji doldu?umu hissettim.

Usui Reiki

Reiki denince herkesin ilk aklina gelen Usui Reiki'dir, ve yanlizca Reiki olarak taninir, en yaygin olarak kullanilan Reiki orijinli enerji sistemi budur ve butun enerji sistemlerinin temelini teskil eder. Reiki, Reiki uygulayan kisinin ellerinden rahatsizligi olan kisiye gonderilen, iyilestirici, sifa verici bir enerji cesididir. Tatli, ilimli, yumusak, sevkatli ve bir o kadarda emniyetli, guvenilir ve tehlikesizdir. Vucut icinde bulunan enerji ak???n? duzenlemek ve boylece bedenin kendisine ?ifa vermesini saglamak Reikinin baslica gorevidir. Organlari ve ic salgi bezlerinin duzenli calismasini saglayici, bagisiklik sistemini guclendirici, hastaliklari baslangicindan itibaren tedavi edici, agrilari azaltici, vucuttaki toksik maddeleri temizleyici bir uygulamadir.

Kisilerin korku ve endiselerini, depresyonu, uzuntuyu yok eder, uygulananda pozitif dusunceler olusturur. Fiziksel veya ruhsal acilari, stres ve gerginligi gecirmek, kisiye ihtiyaci olan sifayi temin etmek reikinin gorevidir. Reiki ulu kaynaktan gelen canland?r?c?, sifa verici her yerde mevcut olan yasam enerjisinin dogru ve etkili bir sekilde rahatsiz olan kisiye aktarilmasini saglar. Sozcuk anlam?, Japonca'da, "Evrensel Ya?am Gucu Enerjisi" dir. Reiki iki farkl? Japonca kelimenin birle?tirilmesiyle olu?turulmu?tur. REI evren anlam?na gelir. KI ise ruh, ya?am gucu enerjsi demektir. Bu iki Japonca kelime ayn? zamanda ayd?nlanma demektir.Reiki insan vucudundan gecerken ozellikle ihtiyaci olan bolgelere sifa verir. Insan vucudu parca parca degildir, butun organlar birbirine bagli olarak calisir, o nedenle reiki verirken butun vucuda verilmelidir.

Ama reiki vucutta ona nerede ihtiyac var ise o kisimda daha etkili calisir, omuzlari agriyan bir kisinin vucuduna reiki verildigi zaman, enerji omuzlarda daha cok yogunlasir. Reiki ellerin bedenin ustune konularak veya uzaktan kendine ya da ba?kalar?na enerji aktar?lmas? ile kullan?l?r. Ellerinizle dokunarak veya uzaktan kendinizi veya ba?kalar?n? iyile?tirmenizi sa?lar. Reiki veren kisi genellikle bas bolgesinden, beyin, hipofiz bezi, beyincik uzerinden, karin bolgesinden, ayaklar ve dizlerden yogun olarak reiki enerjisi gonderir. Her insan?n icinde yasamini kontrol eden enerji mevcuttur, onemli olan bu enerjiyi en dogru sekilde kullanabilmektir, bu basarildigi takdirde ruhsal veya fiziksel rahatsizlar daha kolay tedavi edilebilir.

Reiki her zaman cok emniyetlidir, kisiye hicbir zarar vermez, rahatsizligi olan kisi ihtiyaci kadar olan enerjiyi, vucudunun ihtiyaci olan bolgelerine alir. Reiki her zaman en dogru bicimde yardimci olur, uygulanan insanin ihtiyacina gore yarar saglar. Reiki uygulayicisi bu guclu enerjiye yanlizca kanal olur. Uygulanan kisiden, uygulayana kotu bir enerjinin gecmesi mevzubahis degildir. Reiki s?ras?nda kendi ya?am enerjinizi kullanmazs?n?z yani reiki ?ifac?n?n enerjisini kullanmaz . Ulu kaynaktan gelen enerji sizin tarafinizdan uygulanana akar. Reiki tek ba??na bir tedavi de?il, tamamlay?c? bir yontemdir, alternatif t?p yontemi de?ildir, tibbi mudahalelerin yerine gecmez. T?p tedavilerinin olumsuz yan etkilerini azaltir, tedavinin olumlu sonuclar?n?n gelismesine yardimci olur.

Psikolojik s?k?nt?lar?n pek cok fiziksel hastal???n nedeni oldu?u artik bilinmektedir, enerji kanallar?m?zda bu s?k?nt?lar sonucu meydana gelen t?kan?kl?klar?n ac?lmas?n? saglayan stresi azaltan, rahatlama saglayan reiki, hastaliklarin ortadan kalkmas?na yard?m eder. Sifa icin kullan?lan butun sistemlerle uyumludur, birlikte cal?s?r, iyilesme etkisini art?r?r, h?zland?r?r.2) USUI REIKI ILE KENDINE VE BASKALARINA NASIL SIFA VERILIR?Reiki uygulanacak kisi rahat bir sekilde, uzun bir masaya genellikle sirt ustu yatirilir. Eger problemli bolge sirtinda veya vucudunun arka kisminda ise yuzukoyun da yatirilabilir. Reiki alicisinin kollari ve bacaklari vucuda paralel olarak uzanmis olmalidir, cunku kol ve bacaklar paralel olmaz, birbirine kavusturulmus sekilde olursa enerji tam olarak vucutta akamaz.

Reiki veren kisiler ise masanin etrafindaki sandalyelere rahat bir sekilde oturabilirler. Genellikle vericilerden 1 kisi bas kisminda, 2 kisi karsilikli karin bolgesinde, 1 kiside ayaklarin ucunda oturur, yani masanin 4 kenarinda 4 kisi. 4 kisi bulunamazsa 3 kiside reiki verebilir, o zaman karin kismindan 1 kisi reiki verir. Kisi sayisinin cok olmasi gonderilen enerji miktarinin artmasina neden oldugu icin daha etkili kabul edilir ama fazla uygulayici yoksa 1 kiside yanliz basina reiki gonderebilir. Bir reiki seansi 20 dakika surer. Eller vucudun bikini giyildiginde kapanan kisimlari olmamak kaydi ile degisik bolgelerine konur ve uygulayicidan uygulanana enerji akmasi saglanir.

Eller ya vucuda degdirilir yada 10 cm. kadar uzaktan tutulur, bu uygulayan kisinin kararina kalmistir, sifa verme etkisi her ikisinde de aynidir. Eller her bir pozisyonda a?a?? yukar? 4-5 dakika durur. Reiki engellenmi? enerjinin vucutta kolayca akmas?n? sa?layarak vucudun gevsemesini, rahatlamasini saglar. Reiki seanslar?, Reiki alan ki?i normal giyinik iken yap?l?r.Kendi kendine reiki vermek de insanin cok rahatlamasini saglar ve her zaman, her yerde kolayca uygulanabilir. Eller bulunulan ortama gore vucudun koyulabilecek en uygun yerine konur ve Reiki vermeye baslanir. Herkes baska bir kisiye reiki verebilir, egitime gerek yoktur ancak kisinin kendine sifa verebilmesi icin birinci asama Reiki egitimini almis olmasi lazimdir, bu egitim ile ogretmen tarafindan ogrencinin ellerindeki cakralar acilir, ogrenci kendi kendine reiki enerjisi verebilir duruma getirilir.

Ikinci asama reiki egitimi alanlar, reiki sembollerini kullanarak gonderdikleri enerji akimini daha etkili hale getirebilirler. Uzak bir mesafeye ki bu dunyanin obur ucuda olabilir, gecmis veya gelecek zamana reiki enerjisi gonderebilirler. Ucuncu asama reiki egitimini bitiren kisiler ise Reiki ustasi veya diger bir deyisle Reiki Master'i olurlar.Reiki ile yanliz fiziksel rahatsizliklar degil, ruhsal rahatsizliklar, zayif karakter, sigara, icki gibi bagimli davranislar, asiri yeme, kararsizlik, sinirlilik, evham, kusku gibi kisinin engelleyemedigi olumsuz davranislari da tedavi edilebilir. Reikiyi kadin erkek, genc yasli, cocuk eriskin, egitimli cahil herkes cok cabuk olarak ogrenebilir, kendine ve baskalarina reiki uygulayabilir.

REIKI EGITIMI NEDIR ?

Reiki egitimi uc asamada tamamlanir ve bu asamalar birbirini tamamlayici niteliktedir.Reiki egitime kat?lmak icin onceden ruhsal gelisim egitimi yapm?? olmak ya da ozel yeteneklere sahip olmak gerekmez. Reiki hocas? taraf?ndan ogrenciye Reiki enerjisinin aktar?lmas? ile ogrencinin tac, kalp ve el cakralar? acilir. Enerji aktarimi genellikle guc verme yada el verme olarak an?l?r. El verme bir Reiki ustas? taraf?ndan ogrencide bulunan bu enerjiyi uyand?rmak icin yap?lan bir islemdir. Bu evrensel ya?am enerjisi her zaman ve hepimizde vardir. Yani el verme bizde olan bir ?eyi bize geri vermektedir. Ogretmeniniz size Reiki verdigi zaman, yapt??? tek ?ey zaten sizde olan ?eyin farkina varmanizi saglamakt?r.

Her zaman cevrenizde olan fakat sizin fark?na varamadiginiz bir sey gostermeye benzer. Aktarim islemi yapildiktan sonra insan hayatinin sonuna kadar bu enerjiye sahip olur. Egitim aldiktan sonra ogrencinin yapacagi tek sey, tedavi uygulanacak kisinin uzerine reiki esaslarinin ogrettigi sekilde ellerini koymak ve sifa dilemektir. Reiki egitimi tamamlandigi zaman kisi uzerinde tam bir sifa ve ruhsal gelisim sistemi olusur ancak reiki almak yada vermek insana ruhsal gucler vermez. Reiki verenin gorevi yanlizca Reiki'ye kanallik etmektir. Herkes her duzeyin egitimine uygundur. Egitime devam etmek veya istedigi noktada birakmak kisinin kendi tercihidir. Ancak usta seviyesinde egitim almak icin ogrencinin degil, ogretmenin ona teklif etmesi gerekir.

Cunku ogrencinin usta yani Reiki Master'i olabilmesi icin karar ogretmene aittir, ogrencisinin bu seviyeye uygun hale geldigini ogretmen hissettigi zaman bu seviyeyi ona verir.El verme stilleri ustadan ustaya degismektedir. Genellikle sessiz ve los bir ortamda bir sandalyede s?rt?n?z dik olarak ve iki eliniz birbirine bitisik gogsunuzun hizzasinda duracak ?ekilde, gasho pozisyonunda oturman?z istenir. Ogretmen genellikle bir sure sessiz kal?nmas?n? ve meditasyon yapilmasini ister. Bir cok ogretmen inisiasyon s?ras?nda ellerini omuzlariniza, basiniza ve ellerinize koyar. Tac cakranizi acar, elleri ile reiki sembolleri basinizin uzerine ve ellerinize cizer. Inisiasyonun sonunda ise tac cakranizi kapatmadan auranizi duzeltir, kapatir, sizin ve kendisinin enerji baglantisini keser.* Birinci Asama Reiki EgitimiJaponya'da Sho Den diye adlandirilan, reiki egitiminin temelidir ve dokunarak sifan?n ogretildigi asamadir. Reiki enerjisini kullanmak isteyenlere verilen egitimdir. Ogrenciler kendilerine, ba?kalar?na, hayvan ve bitkilere enerji vermeyi ogrenirler.

Birinci asama egitimi ogrenciye Reiki enerjisinin aktar?lmas? ile ba?lar. Ki?inin kendisine ve bir ba?kas?na reiki uygulayabilmesi icin gereken standart el pozisyonlar?, reiki prensipleri ve reiki tarihcesini ogretilir. Bu asamay? tamamlayanlar hayat boyu kullanabilecekleri bir teknige sahip olurlar. Reiki birinci derece inisiyasyonu ki?iyi evrensel ya?am gucu enerjisine acar. Ellerdeki cakralar ac?larak, ellerin sifa niyetiyle bir varl??a dokunulmas? ile yuksek bir enerjinin o varl??a aktar?lmas? sa?lan?r. *Ikinci Asama Reiki EgitimiReiki'yi tamamen anlamak icin 2. Basamak olan Oku-Den cok onemlidir. Reiki 2 Egitimi kisinin sifa icin aktard??? enerjiyi art?r?r ve ogrenciler uzaktan sifa gonderme yontemlerini ogrenirler.

Ek yontemlerin kullan?ldigi ikinci asamada, ogrenciye reiki sembolleri ogretilir ve reiki yapilmasi sirasinda sembollerin kullaniminin enerji akimini arttirdigi ogretilir. Sembolleri kullanabilmesi icin gerekli teknikler gosterilir. Bu sembollerin cizilmesi veya akilda canland?r?lmas? kisinin enerji ile daha guclu baglant?sini saglar. Reiki sembolleri geleneksel uygulamalarinda kutsal say?l?r ve reiki gelene?inin bir parcas? olarak gizli tutulur. Sadece ikinci asama ogrencilerine verilir. Ama geleneksel olmayan uygulamalar?nda bunlar?n ac?kca gosterilmesi olagandir, bir cok yayin organinda rahatca bulunabilir. Geleneksel dusunenler bunlar?n acikca gosterilmesinin onlar?n de?erini dusurecegini ve kutsall?klar?n? azalacagini dusunmektedirler.

Aslinda sembollerin bir gizli gucu yoktur. Sadece reiki enerjisine odaklanmak icin kullan?lan araclard?r. Bu sembolleri kullanmak icin Reiki 2 seviyesine uyumlanmis olmak gereklidir. *Ucuncu Asama Reiki EgitimiSon basamak olan Shinpi-Den ise gizem, sir ogretisidir. Reiki Master' olmak ve sistemi ogretmeye ba?lamak icin bir ad?mdir. Usta sembolu ogretilir. Bu sembol ikinci asama reiki egitiminde ogretilen diger 3 sembolun tamamlayicisi niteligindedir. Bu asamada geleneksel Usui Usta sembolunden baska Tibet usta sembolu ve Raku sembolu de ogretilir. Reikinin bitiminde Raku sembolu cizilir ve enerji kesilir.


USUI REIKI SEMBOLLERI

Sembolleri kullanabilmek icin Reiki 2 asamasi egitimini tamamlamis ve Reiki 2 ye inisie olmus olmak gereklidir. Sembollerin aralar?nda ufak tefek farkl?l?klar? bar?nd?ran versiyonlar? mevcuttur. Herkesin el yaz?s?n?n farkl? oldugu ama tum yazilarin herkes tarafindan okunup anlasilabildigi gibi, tum versiyonlar ayn? anlam? ve icerigi tas?rlar.Ogrenci icin dogru sembol, hocas? taraf?ndan uyumlamas? yap?lan ve cizimi ogretilen semboldur. Sembollere islerlik kazand?rmak icin mutlaka ezberlenmeli ve dogru cizilebilmelidirler.

Cizimler, zihinde butun olarak canland?rma, zihin yoluyla, el ayas? ya da parmak uclar?yla, dil ile damakta cizme seklinde yap?l?r. Buyuk bir alan kapsanacaksa o alan?n tamam?n? dolduracak bicimde cizilir (ornegin evin kap?s?n? korumak icin kap?y? tamamen kapsayacak buyuk bir sembol cizilir). Her sembol cizildikten sonra uc kez mantras? (ismi) soylenerek etkisi ac?ga c?kar?l?r. Sifa uygulamalar?nda semboller gereken bolge veya cakralara cizilebilir.Beynimiz yaklas?k 14 - 15 milyar hucreden olusmustur ve dogum an?m?zdan itibaren kapasitesinin % 5 ila 10 luk k?sm?n? kullanarak cal?s?r.

Beyin esas itibar?yla bioelektrik enerji uretip bunu dalga enerjisine cevirir, edindi?i bilgileri yayar ve bu arada Yuksek Benligimize aktar?r. Dogum an?nda ald???m?z ?s?nlarla faaliyete baslayan beynin yeni tesirlerle daha fazla gelisime ugramamas? imkans?z gibidir. Baz? kelimelerin tekrar? ve bunlar?n beyinde hat?rlanmas?, bu kelimenin anlam?n? olusturan hucre gruplar? aras?ndaki bioelektrik faaliyeti artt?r?r, bu bir cesit enerji seklinde bedene yuklenir. Kelime tekrarland?g?nda, tekrardan olusan bioelektrik daha da guclenerek, o konu hakk?ndaki yeni hucre birimlerini devreye sokar ve bir kapasite genislemesi soz konusu olur. Sembollerin soylenmesi ve cizilmesi ile beynin belli bir bolgesinde uretilen bioelektrik enerji, tekrarlar? halinde bu bolgeden tasarak, gorev yapmayan yan hucrelere yay?l?r ve onlar?da devreye sokar. Her bir sembolun kullan?ld??? gorev alan?na gore, beyin o anlamda bir frekans yayarak o konuda faaliyet gelistirecek bir enerji ac?ga c?kar?r.

Sembollerin tekrar? ile ortaya c?kan o belli konudaki enerji fazlas? , hem fiziksel bedene hem de ruhsal bedene yuklendi?i icin kisinin ya?am? daha farkl? bir duzeye ula??r. E?er beynimizi gelistirebilirsek, ruhumuzu da gelistirebiliriz.Cunku ruhumuza yuklenen sadece beynimizin cal?san bolumudur. Ruhumuzun ve beynimizin daha cok enerjiye ac?lmas? ve bunun sonucu enerji dolmas? demek kullanabilecegimiz enerji kaynag?n?n artmas? demektir. Reiki enerjisini aktar?rken vucudumuzu ve ruhumuzu yaln?z kanal olarak kullan?yorsakta, sembollerin inisiasyonu ve tekrar? ile guclendirilmi? bir beyin ve ruha sahip olan kisiyi kanal olarak kullanan enerji ak?m?n?n etkisi daha tesirli olacakt?r. O nedenle sembollerin Reiki veya di?er sifac?l?k tekniklerinde etkili olarak kullan?lmas?n?n say?s?z faydas? vard?r.

Ilk Sembol:

 

Cho Ku Rei?lk sembol, guc olarak adland?r?lan Cho Ku Rei dir. Guc buraya, Tanr?'n?n, evrenin gucunu buraya yonelt anlam?n? ta??r. Baslangic sembolu oldugu ve diger sembolleri harekete gecirdigi icin calismayi baslatan dugme gibidir. Reiki'nin gucunu artt?rmak icin kullan?l?r. Negatif enerjiden ar?nmam?z? ve pozitif enerji ile dolmamizi saglar. Ayn? zamanda bulundugumuz yeri cevreleyerek bir pozitif enerji alani olusturur. Her zaman cizilirken yukaridan ve soldan saga dogru cizilmeye baslanmali ve spiral saatin donus yonune ters cizilmelidir. Spirali cizerken dik cizgi ile kesistigi her noktada Cho Ku Rei denilmelidir, bir sembol icin toplam 3 kere. Sesli veya icinden soylenebilir. Bir evi pozitif enerji ile doldurmek istersek, koselere bu sembolu cizebiliriz veya bir ise baslarken bu sembolu elimizle havada cizer baslarsak, ortami pozitif enerji ile yuklemis oluruz.

Bu sembol her isin baslangicinda kullanildiginda temizleyen ve guc veren anahtar odevi gorur. Uygulaman?n ba?lang?c?nda Reiki'yi artt?rmak icin, sonunda ise enerjiyi sabitlemek icin kullan?m? ozellikle etkilidirIkinci

?kinci sembol:

 

Sei He Ki olarak adland?r?lan mental semboludur. Bu sembol, ruhsal, duygusal ve zihinsel sifa verir. Beynin icindeki enerjiyi dengeler. Duygusal butun problemlerde, utangaclik, ogrenilen seylerin kolay akilda tutulmasi ve ruhsal sorunlarla ilgili istenmeyen aliskanliklarin giderilmesi gibi mental problemler icin kullan?l?r. Bu sembol eskilerden gelen negatif sartlanmalarin ruhsal tedavisinde etkili olarak kullanilabilir.

Uyguland?g?nda cozulen enerjilerle anl?k duygusal bosal?mlar, aglama, gulme, kederlenme gibi tepkiler gorulebilir. Istenmeyen al?skanl?klar? degistirmek icin Sei He Ki iyi bir aract?r. Ornegin sigara icme, as?r? alkol kullanma, t?rnak yeme, obsesif ve kompalsif davran?slar, tik gibi durumlarda Sei He Ki bu al?skanl?klar?n nedenlerini duygusal katmanda cozerek etkili bir yontem uygular.Sinirlilik, korku, endise gibi benligimizin derinliklerinde gizli kal?plar? donusturerek denge ve huzuru getirdi?i icin bize as?l gereksinmemizi verir. Sei He Ki degerli ve yar? degerli taslar?n, kristallerin temizlenmesinde, ilaclar?n yan etkilerinden ar?nd?r?lmas?nda, Reiki terapilerinden sonra odan?n temizlenmesinde, genel olarak negatif enerji ve varl?klardan korunmak icinde kullan?labilir.

Ucuncu Sembol:

 

Hon Sha Ze Sho NenUcuncu sembol reikinin uzaktan ?ifa, uzaklik sembolü Hon Sha Ze Sho Nen olup, bu sembol uzaktaki bir ki?iye, gecmis veya gelecek zamana sifa enerjisi gondermemizi saglar. Reiki enerjisini odanin obur ucuna gonderebilecegimiz gibi dunyan?n obur ucuna, gecmis veya gelecek zamana da gonderebiliriz. Bu sembol dokunarak tedavi edemedi?iniz fiziksel ve zamansal olarak erisemedigimiz durumlarda kullan?labilir.. Uzaktan veya baska zaman dilimine yap?lmas? gereken sifa uygulamalar? bu sembolun kullanimi ile gerceklestirilir. Kolayca etrafimizda bulabileceginiz bir cisim veya kisinin fotografi ile veya akilda kisiyi canlandirarak ve 3. sembolu tekrar ederek uzaktaki bir kisiye reiki gonderebiliriz.

Veya belli bir zaman sonra olacak bir olay icin reiki gonderip, bizi gelecekte o olayin olusu sirasinda reikinin desteklemesini saglayabiliriz. Keza basimizdan gecmis kotu bir olayin etkilerini azaltmak icin gecmis zamana reiki gonderebiliriz. Uzaktan sifada turlu yontemler kullan?labilir. Is?k gondermek, sevgi gondermek, sagl?k ve iyilikte oldugunu dusunmek gibi yontemlerin hepsi ise yarar. Uzaktan sifa, temel olarak meditatif durumda zihinde canland?rma yontemiyle gerceklesir. Baskas?na uygulama yaparken izin almak sartt?r. Reiki sifas?n? uzaktan gonderdigimizde once enerjiyi uzay ve zamanda ileten, mantal cal?sma yapan 3. sembolu, arkas?ndan duygusal bilesenleri iyilestiren Sei He Ki'yi ve en son gucu artt?rmak icin Cho Ku Rei'yi kullan?r?z.

Tera Mai Reiki

Tera Mai Reiki klasik Reiki'den daha güçlü, yo?un ve tedavi edici bir ?ifa enerjisidir. Hastan?n spritüel varl???n?n yan?s?ra zihinsel, fiziksel ve duygusal bedenlerine deodaklan?r.Kathleen Ann Milner taraf?ndan kanall?k yap?larak ortaya ç?kart?lan bu sisteme yüksek bir bilinç taraf?ndan rehberlik edilmi?tir.

Tera Mai Reiki'nin gücü klasik Reiki'deki gibi tek bir ???n? de?il, Buda'n?n da sutralar?nda yer alan Sakara, Sophi El ve Angelic Light ???nlar?n? da kullanmas?ndan ileri gelir. Yani hava-su-ruh-toprak ve ate?i içeren tamamlanm?? bir enerjidir.Ancak Reiki toprak enerjisi oldu?u ve topraklaman?n da çok önemli oldu?u dü?ünülürse, Reiki ???n?n?n di?er ?ifa ???nlar? kadar gerekli oldu?u ortaya ç?kar.Tera Mai /Seichem Reiki biraz Klasik Reiki, biraz Seichem ama daha çok Kathleen'in kendi ö?retisini içermektedir.

TERA MAI REIKI S?STEM?
Tera Mai / Seichem Reiki sistemi St. Germain ve Violet Flame (Mor Alev) uyumlamas?n? da içerir. Bu uyumlamalar sayesinde bo?az, üçüncü göz, ruh ve ruh y?ld?z? çakralar? Melchidazek inisiyasyonu ile de birle?erek ''Gökku?a?? Köprüsü'' kurarlar.?ifa enerjisinin ak???n? nefes terapisi dengeler ve psi?ik ameliyat? da ö?renirsiniz.?ifa seans? bittikten sonra olumsuzluklar Mor Alev'de ortadan kald?r?l?r ve hastan?n auras? yeniden yap?land?r?l?r. ?ifa verme esnas?nda ?ifac?, rehberleriyle sürekli olarak temas halindedir ve her ad?mda onlardan yard?m al?r.

Tera Mai / Seichem Reiki sistemi Hindistan'da modern T?p Pratisyenlerinden bile onay alm??t?r. Mumbai'de bir ortopedi cerrah?, bir hastas?n? ameliyat öncesi Tera Mai Seichem ile çal??t?rarak modern t?pla holistik teknikleri ba?ar?yla birle?tirmi?, kayda de?er ba?ar? kazanm??t?r.

TERA MAI /SEICHEM REIKI'NIN ORTAYA ÇIKI?I
Bu sistem Kathleen Ann Milner taraf?ndan, yüksek bir bilincin rehberli?iyle ortaya ç?km??t?r. 1983 y?l?nda, Kathleen Reiki 1 ve 2. seviyelerine inisiye oldu, ancak ya?ad??? baz? maddi imkans?zl?klar sebebiyle Reiki Master seviyesini alamad?. Bundan sonraki süreçte hayat?na devam ederken iki trafik kazas? geçirdi ve sonras?nda sa?l??? kötüle?erek ?iddetli a?r?lar ve problemler ya?amaya ba?lad?. 1989 y?l?nda ise makul bir ücretle Reiki Master seviyesine inisiye oldu. Öncelikle kendini iyile?tirmek üzere çal??maya ba?lad?. Bu çal??malar?n olumlu sonuçlar?n? hayat?nda ve sa?l???nda hissederken k?z? kat?ld??? bir workshopta annesinin Reiki Master oldu?unu söyledi.

Böylece Kathleen'in ya?am?ndaki de?i?im süreci ba?lad?. 3 ki?iyle ba?layan gruplar? 1990 senesinde art?k düzenli ö?renci gruplar? haline gelmi?ti. Bu s?ralarda New York'ta Whole Life Expo adl? bir fuarda workshop için davet edildi. ??in ilginç taraf? Kathleen'in pek çok ba?vuru aras?ndan seçilmesi ve Kathleen'in ise herhangi bir ba?vuruda bulunmam?? olmas?yd?. Onu davet eden ilgililer bile buna bir aç?klama getiremediler. Ve New York'da kald??? esnada bir arkada?? vas?tas?yla Marcy Miller ile tan??t?r?ld?. Marcy ile ortak ilgi alanlar?n? payla??yorlard?. New York'dan ayr?ld?ktan sonra da Marcy ile ileti?imini sürdürdü. Marcy bir sonraki kar??la?malar?na kadar M?s?r'a ve sonra Sai Baba'ya ziyarette bulundu.

Bir sonraki kar??la?malar? Los Angeles'taki Whole Life Expo'dayd?. Marcy, Sai Baba ile kar??la?t???nda ondan Reiki'de Takata'n?n bir sembolü kullanmad???n? ve Reiki'nin her üç seviyesinin inisiye süreçlerinin tam olmad???n? ö?renmi?ti. Marcy ise Sita Ashram'da kal?rken yüksek bir bilinç taraf?ndan bir sembol alm??t?. Kathleen de Los Angeles'taki o fuarda bu sembolü sürekli olarak de?i?ik ?ekillerde görüyordu. Kar??la?malar?n?n ertesi günü, konu?tuklar? yüksek bilinç eksik inisiyasyon prosedürlerini ve Zonar adl? sembolü Kathleen'e verdi. Kathleen Marcy'yi ve Marcy Kathleen'i inisiye etti. Sonras?nda rehberlerinin de izniyle Kathleen küçük bir bedel kar??l???nda (10 USD) pek çok ö?rencisini ve baz? Reiki masterlar? inisiye etmeye ba?lad?. ?nisiye etti?i herkes enerjinin bu inisiyeden sonra yükseldi?ini hissediyordu.

1991'de Marcy ile Hindistan'a bir yolculuk yapt??? esnada, yüksek bilinç tekrar göründü ve Zonar sembolünü Harth ve Halu sembolleriyle yeniledi, böylece daha yüksek bir Reiki titre?imine inisiye edebilecekti. Marcy ve Kathleen tekrar birbirlerini inisiye ettiler. Ve yine küçük bir bedel kar??l??? di?er ö?rencileri de inisiye etmeye ba?lad?rlar. Bu seneden itibaren spritüel rehberlerinin söyledi?i üzere ad?m ad?m, enerji yükselmeye devam etti. Kathleen'e kafas? ve enerjisi kar??madan, uyumlu bir geli?me gösterecek ?ekilde yeni semboller gelmeye ba?lad?. 1991'den beri Kathleen 5. boyut varl?klar?yla temastad?r (dünya 3. boyutta), bunlar: Yükselmi? Üstadlar, Galaktik Federasyon, Sonsuz I????n Melekleri

Onlar Kathleen'i Sakara, Sophi El ve Angelic Light ?ifa ???nlar?na inisiye etmi?lerdir. Kathleen bu ???nlara ba?kas?n? inisiye etmesine ra?men henüz zaman? gelmedi?i için ba?kalar?na bu inisiyelerin belirli seviyelerinin nas?l yap?ld???n? ö?retmemi?tir.

TERA MAI / SEICHEM REIKI SEV?YELER?
Tera Mai/Seichem Reiki I
Bu seviyede kendinize ve ba?kalar?na basitçe ellerinizi rahats?z olan bölgeye koyarak enerji verebilirsiniz. Tera Mai / Seichem Reiki fiziksel, duygusal, zihinsel ve spritüel olmak üzere tüm seviyelerde çal???r. Sizi enerji ak??? için bir kanal haline getirir.Mor Alev Uyumlamas?n? ve Melchizadek ?nisiyasyonunu içerir.

Ellerinizden bu enerjinin akmas?n? sa?layacak uyumlama

Kendiniz ve ba?kalar? için Reiki/Seichem uygulamalar?

?ifada dokunma noktalar?n? ke?fetmek

Yiyecek, bitki ve hayvanlara Reiki/Seichem enerjisi vermek

?çsel huzuru ve dengeyi fark etmek

Melchizadek uyumlamas?

Tera Mai / Seichem rehberlik yolu ve etik prensipleri

Aura temizleme

Topraklama

Tera Mai/Seichem Reiki II
Tera Mai Reiki/Seichem II enerji ak???n?z? ço?alt?r ve size bir ki?iye, hayvana veya duruma nerede olursa olsun uzaktan ?ifa gönderebilmenizi sa?lar. ?stenmeyen al??kanl?klar?n b?rak?lmas?n?, duygusal ve zihinsel ?ifa verilmesini sa?lar. Bu a?ama da 6 ?ifa sembolü ö?renilir. Bütün el pozisyonlar?n? kullanarak ve ayn? zamanda uzaktan da ?ifa gönderme yöntemlerini ö?renilir. YOD inisiyasyonunu içerir.

?ifa sembollerini ke?fetmek

?ifa gücünüzü ço?altmak için uyumlama

Uzaktan ?ifa metodlar?

Duygusal/zihinsel ?ifa vermek için gerekli araçlar? ö?renmek

TERA MAI / SEICHEM MASTERY
Tera Mai / Seichem Master seviyesinde Tera Mai sembollerini, inisiyasyon prosedürlerini, ve ba?kalar?na nas?l ö?reti verip inisiye edece?inizi, inisiyasyon esnas?ndaki nefes teknikleri, kas?lmalar ve renk geçi?lerini ö?renirsiniz. Ayn? zamanda bu seviyede Melchizadek ?nisiyasyonu , Yod inisiyasyonu ve Mor Alev inisiyasyonunu da ba?kalar?na uygulayabilmek için gerekli bilgileri de alabilirsiniz.

MELCH?ZADEK ?N?S?YASYONU
Bu inisiyasyon ki?iyi yükselmi? üstadlar ve Dünya gezegeninin ?lahi plan?yla ileti?im kuman?z? sa?lar, ?ifa kanallar?n? açar. Ki?inn ya?am?na do?al bir enerji ak??? getirir, ve topraklama özelli?i oldu?u için önemli bir inisiyasyondur.Bu inisiyasyon bilinçte bir geni?leme sa?lar. Bu inisiyasyonun etkileri, fiziksel olarak ba? çevresinde bir geni?leme hissi, veya baca??n a?a?? k?sm?nda topraklanma esnas?nda oldu?u gibi hafif bir g?d?klanma hissi olarak alg?lanabilir. Tümüyle inisiye olmu? bir Reiki Master bu seromoniyi yapabilmeve ikinci çakradan gelen bu enerjiyi kullanabilme yetene?ine sahip olur.

YOD ?N?S?YASYONU
Kadim arketipik yap?lara do?ru ilk inisiyasyondur ve inisiye edilen ki?iyi yüksek dü?ünce modellerine ba?lar. ?nsan ruhunda kal?t?msal olarak var olan özellikleri ortaya ç?karan ki?isel bir inisiyasyondur. ?lahi plana içsel bili? e?lik eder. Bu inisiyasyon Ruh, ruh y?ld?z?, üçüncü göz ve kalp çakras? aras?ndaki ba?lant?y? tekrar kuran Gökku?a?? Köprüsünün kurulmas?na yard?mc? olur. Yod inisiyasyonu kalbi sevgi ve ?efkate açmak üzere hizmet eder. Astroloji, tarot, kanall?k vb konularla ilgilenen herkes için inisiyasyonun hemen arkas?ndan daha net önseziler fark edilir.

MOR ALEV UYUMLAMASI
Mor alevin do?as? saf dönü?ümü getirir, ate?in bir biçimidir. Ki?i kendi üzerinde bu dönü?ümü yaratmak istiyorsa, gece uyumadan önce Mor Alev'in meleklerini ve Saint Germaine'i ça??r?r. Ve onlardan ?ifa ve dönü?üm istedi?i konu üzerinde çal??malar?n? rica eder. Genelde sabahleyin problem çözülmü?tür. E?er problem derinse al?c?n?n bu prosedürü arka arkaya 21-30 gün sürecinde tekrar etmesi tavsiye edilir. Bu enerjiyi ba?kalar?n?n üzerinde kullanmak için Mor Alevin Meleklerini ve Saint Germaine'i ça??rd?ktan sonra ?ifac? kendisini mor bir alanda veya meleklerin ortas?nda imgeler. ?ifac? uzaktan veya dokunarak kendinin ve meleklerin mor renkle beraber ?ifa alan?n sorunlar?n? çözdü?ünü görür. Meleklerle çal??t???n? imgelemek ?ifac?y? yolunda tutar ve olmakta olan?n gerçekli?ine ba?lar.

ELEMENTLER
SAKARA ate?tir. Ate?in kendisi dünyadaki hiçbir bilimadam? taraf?ndan aç?klanamayan bir fenomendir. Bunun sebebi ise ate?in 4. boyuttan, ?????n?n ise 5. boyuttan gelmesidir. Fiziksel formlar?m?zla biz 3. boyutta ya??yoruz. 3 boyutla s?n?rl? terminolojimizi kullanarak 4 ve 5. boyut fenomenlreini aç?klamam?z olanaks?z.

Masterlar?n söyledi?ine göre Sakara veya Ate? ?ifa alan?nda Angelic Light ???n?n? (havan?n iyile?tirici özelli?i) tutan araç veya damar olarak ifadeSakara auray? çevreleyen gökku?a?? renklerindeki koruyucu ????? getirir. Bu ?????n bedeni ya da merkabad?r. Fiziksel trans durumunun çe?itlerinden biri olan evrenin beden d??? gezilerini denetler. Do?ru olan gerçeklik Bir olman?n ruh deneyimindeki bilinçtir.

?ifa esnas?nda Sakara aura, yani bedeni çevreleyen elektro manyetik alanla çal???r. Ate?in bir özelli?i dönü?ümdür. Sakara yakarak ilerler, fiziksel, zihinsel, duygusal ve di?er spritüel bedenlerdeki t?kan?kl?klar? ve dirençleri dönü?türür. Sakara'n?n yüksek inisiyelerine do?ru gidildikçe dü?ük voltajl? elektrik duyumsamas?ndan ?im?ekteki enerji hissine kadar yükselen de?erler hissedilir.

Sakara daha uzak seviyelerde pranik ?ifada da yard?mc?d?r ve elekto manyetik alan? dengeler. Prana bizi çevreleyen ve ya?am veren ya?amsal evrensel enerjidir. Pranik iyile?tirmelerde elektromanyetik alan? veya auray?, çakralar? ve meridyenleri temizlemek için Ki enerjisini ça??r?r. ?ifac? çakralar? temizledikten sonra, prana veya Ki'yi ve ?ifa renklerini hastaya yans?t?r.Genelde biz enerjiyi sol el ve aya??m?zdan al?r, sa? el ve aya??m?zdan veririz. Al?c? el dendi?inde sa? el, verici el dendi?inde sol el'den bahsediliyor demektir. Sakara enerjisini bedenin üzerindeki aurada kulland???m?z zaman enerji ak???n? ters çevirerek ?ifay? hastan?n sa? el ve aya??ndan içeri ak?t?p çakralar?n? geçirdiktren sonra soldan d??ar? ç?karabiliriz. Bunun etkisi bir nehri aniden geri çevirmek gibidir. S?k??an enerji debisi rahatlar ve gev?er.

Fiziksel beden hastal?k veya düzensiz enerjinin en son olarak kendini d??ar? vurdu?u düzeydir. Aura iyile?tirmesinde iki ?ey mümkündür: Auradaki dü?ünce modelleri fiziksel düzleme geçmeden önce temizlenir, veya fiziksel bedendeki a?r? bölgelerinin arkas?nda gizlenen dü?ünce modelleri bulunur, temizlenir ve aurada dönü?üme u?rar. Aurayla çal??mak ?ifac?n?n fiziksel ac?yla kökteki sebebini maskeleyen egoyu a?abilmesini sa?lar. Bu fiziksel ac? veya rahats?zl???n önemli bir rolü olmad??? anlam?nda de?ildir. Aksine bunlar dikkati çeker ve nerede olumsuz bir enerji varsa oraya dikkati yönlendirir. Böylece orada ?ifa, dönü?üm ve uzakla?ma gerektiren bir dü?ünce formu ya da duygu oldu?u anla??l?r. E?er kökte yatan sebep bulunmazsa, hasta tam iyile?emez.

Auradaki de?i?imler fiziksel bedende yans?ma yaparak kar??l?k bulur. Fiziksel dönü?üm hemen veya daha sonras?nda ortaya ç?kabilir. Ancak kökendeki sebep bulunup çözüldüyse kan?tlar o zaman kendini gösterir. Elektromanyetik alan?n enerjisinin de?i?mesi her seviyede hissedilebilir. Auradaki ?ifa çal??malar? ço?ald?kça enerjiler bedendeki eksik organ ve dokular? da yeniden üretebilecek kadar güçlenebilir.Semenderler di?er yarat?klara göre daha aktif bir elektromanyetik auraya sahiptir.?lginç taraf? Yunanca ate? elementinin kar??l???n?n semender olmas?d?r.

ANGELICLIGHT ikili özelli?e sahip bir ???nd?r. Hava ileti?im özelli?ini ifade eder. ?ifa esnas?nda üçüncü göz ve bo?az çakralar?n?n etkisi oldukça artar. ?ifa esnas?nda üçüncü gözün izlemesi ve hizmet etmesiyle ?ifa enerjisi oldukça kuvvetlenir. Angeliclight ile meleklerden, yüce ruh'tan ve hastan?n yüksek benli?inden ?ifa konusunda yard?m al?nabilir. Angeliclight t?pk? bir melek m?knat?s? gibi i? görür.

Di?er bir etkisi ise ileti?im esnas?nda konu?ulan sözcüklerin gücüdür. Angeliclight bu yetene?i de artt?rd??? için ne konu?tu?unun fark?nda olan insanlar ve disipline edilmi? zihinler taraf?ndan kullan?lmal?d?r. ?ifa çal???rken tüm masterlar?, ???k i?çilerini veya melekleri yard?m için ça??rabilirim. Ancak isimleriyle ça??rmak daha kuvvetli etki yarat?r. E?er isimlerini 3 kere tekrarlarsam bu titre?imin yükselmesini sa?lar çünkü onlar zaten yüksek titre?ime sahiptir.

Angeliclight ile çal???rken enerji hasta için daha yo?un biçimde odaklan?r. Hatta bu ?ifa esnas?nda meleklerin di?er boyutlardan deste?i esnas?nda kulland?klar? ?ifal? bitkilerin kokusunu hasta hissedebilir. Bu 5 duyunun ötesinde bir fenomendir. Bu kokular ve hisler çok süptil olabilece?i kadar çok keskin de olabilir.

Tüm psi?ik ameliyatlar de?i?en derecelerde Angeliclight enerjisi ile çal???r. Angeliclight'a inisiye olduktan sonra göksel melekler inisiye olmu? ki?iye kendilerini ve enerjilerini yans?tabilirler. Hasta meleksi ellerin bedeninde dola?t???n?, hastal???n ve hatta bedende olu?an tümör, kist vb. olu?umlar?n kesilip al?nd??? hissine kap?labilir.

Bu ???n?n 333 seviyesi vard?r. Sakara ve Sophi-El inisiyasyonlar?yla beraber verilir ve bir dizi inisiye sürecinde al?n?r. Bu seviyeler bizim 3 boyutlu bilincimize göredir. Ancak bu ???n?n sonu yoktur. Di?er enerjileri de Reiki (toprak) , ate? (Sakra) ve su (Sophi-El) yan?nda çekerek yükseltir ve bir noktada dengeler.Bütün elemental ?ifa ???nlar? Kaynak'tan gelir. Teker teker veya bütün halde çal??abilirler. Sakara Kutsal Ruh'un ate? nefesini getirir. Reiki veya Tera Mai enerjiyi topraklar. Sophi El ise duuygusal bir etki katar.

SOPHI-EL enerjisinin geldi?i su gibi nazik ve süreklidir. I??n?n rengi gümü? ve beyazun ve siyah?n çe?itlerini içerir. Büyük Gizem ?????n parlad??? evren gibi siyaht?r. Siyah olmasayd? ???k olmazd?.

TERA MA? RE?K? 1---SEMBOLLER?

2 Sembolle çal???r

Hart :sevgi,do?ruluk,güzellik,uyum,ve denge,kalp merkezi için ?ifa ve sevgi ak?t?r.

Cho Ku Ray : saat yönünde çizildi?inde göksel veya yans?t?c? enerjiyle ba?lant? sa?lar. Saat yönünün tersine çizildi?inde toprak veya al?c? di?i enerjiye ba?lar. ?ki elle simültane olarak çizilir. Beraber yaratt?klar? dengelenmi? enerji di?er tüm sembolleri güçlendirmek için kullan?l?r.

HART

 

CHO KU RAY

 

Evrensel enerjiyle ba?lant? sa?lar. Saat yönünün tersine çizildi?inde toprak veya al?c? di?i enerjiye ba?lar. ?ki elle simültane olarak çizilir. Beraber yaratt?klar? dengelenmi? enerji di?er tüm sembolleri güçlendirmek için kullan?l?r.

TERA-MA? RE?K? II

Üç adet sembolle çal???l?r.

Say Hay Key ( Say Hay Key - Mara - Zonar ) :

 

Zihinsel iyile?me ve dü?ünce modellerini de?i?tirmek için kullan?l?r.

Mara :

 

Do?aya topraklayan ve bolluk veren bir toprak sembolüdür. Do?as?nda ?amaniktir. Spiraller 4 yönü ve dört elementi simgeler, 5 element ise ruhtur. 2 v'nin merkezde bir araya gelmesi Yarat?c?'n?n di?i ve erkek etkilerini simgeler.ZONAR :
Geçmi? ya?amlar ve karmik konularla ilgili çal???r

TERA-MA? RE?K? III
?ki adet sembolle çal???l?r.

Dai Koo Mio ( Dai Koo Mio ) :

 

?ifa sembolü de?ildir. Reiki ???n?n?n tam potansiyelini serbest b?rakan ve inisiyelerde kullan?lan semboldür.


Halu :

 

Zonar'?n daha kuvvetlisidir. Uzun piramit zihinsel iyile?me içindir. Halu'nun ortas?ndaki sonsuzluk i?areti duygusal iyile?me içindir. Z'yi kapatmakla enerji artt?r?l?r.

 

Karuna Reiki

Kelime anlam? ac?ma ve merhamet göstermek anlam?na gelir. Hindui, Budizm ve Zen felsefesinde yer al?r.karuna iyilik ve sevgi tohumu enerjisidir diyebiliriz.kötülü?ü def etmek ve yerine koruyucu sevgi potansiyelini yarat?r.dünyan?n en ihtiyaç duydu?u iyile?tirme ve sevgi pozitif dü?ünce bilincini var eder.

?nsanlar? ay?rt etmeden tek ve bölünmez bir bütün olarak kabul etmekteyiz.asl?nda yeni do?an bir bebe?i dü?ünürsek bütün bireyler saf ve tertemizdirler.bu sevgi potaniyeli ya?am boyunca daima var olur.karuna bu içsel potansiyeli aç??a ç?kar?r
Biz bireylerin her birine, onlar? sa?l??a kavu?turacak yöntemlerle yard?m etmeliyiz. ??te o zaman, bu yard?mdan her bir birey faydalan?r. Ayn? ?ekilde kendi yaralar?m?z? iyile?tirmek istedi?imizde di?er bireylerin de yaralar?n? sarmak istiyoruz demektir. Bütün canl?lar bir oldu?u içindir ki Karuna Reiki sadece sevgi yoluyla yard?m etmek anlam?na gelmez, ayn? anda mant?ksal bir eylemi olu?turmaktad?r. Budizm literatürlerinde Karuna' n?n do?ru bir etkiye sahip olmas? için bilgelik e?li?inde yap?lmas? gerekti?i yaz?lm??t?r.
reiki enerjisinin görevi ?ifa ve iyile?tirme ak?m?n? sa?lamakt?r.

Karuna

Karuna Reiki'nin Tarihçesi

Karuna Reiki sistemi William L. Rand taraf?ndan geli?tirilmi?tir.william L. Rand Karuna Reiki' ye ait olan sembolleri meditasyon yaparken görmü?tür. Di?er ö?reticilerle ortak yapt??? çal??mada beraber sembollerin i?levini ke?fetmi?lerdir. Hangi sembol ne i?e yarar, kullan?lma hakk? nas?ld?r, ba?kalar?na uyumlan?? yöntemi ve geli?imi ile yeni bir sistem olan Karuna Reiki ortaya ç?km??t?r. Karuna Reiki sisteminde kullan?lan bu sembollerin baz?lar? daha önce ba?ka sistemlerde de kullan?lm??t?r. Fakat Karuna Reiki sisteminde ki etki ve iyile?tirme gücüne ait frekans enerjisi hiç birinde bu derece yüksek de?ildir.

Karuna Reiki enerjisi, Usui Reiki'den daha farkl?d?r. Pek çok ö?renci Karuna Reiki sembollerinin, Usui Reiki sembollerinden daha yüksek frekansl? gücüne gözlemci olmu?tur. Karuna Reiki enerjisi çok daha belirgin hissedilirken ayn? zamanda bireyin bedeninde de çal??maktad?r. Ö?renciler enerjinin çevrelerine basit biçimde yay?lmad???n?, çevrelerinde enerji olu?tu?unu hissetmi?lerdir. Karuna Reiki enerjisine uyumlan?rken deneyimlerini bildirenler, onun rehberlerini, meleklerini, yüksek benli?i, sa?l?k ve beraberinde ayd?nlanmay? hissedebilmi?lerdir.

Karuna Reiki A?amalar? ve Sembolleri:

Toplam 13 sembol'den olu?an bir ö?retidir.
Usui Reiki 2. seviye a?amas?n? tamamlam??lara Karuna Reiki 1. ve 2. seviye verilir.

Karuna Reiki 1: 6 adet sa?l?k sembolü ö?retilir.
Karuna Reiki 2: 5 adet sa?l?k sembolü ö?retilir.
Karuna Master: 2 adet ek sembol ö?retilir.
Ki?i bu sembollere uyumlanmak ( inisiyasyon a?amas?ndan geçmek) suretiyle enerjiyi kullanma yetkisine sahip olmaktad?r.

Karuna Reiki 1. Seviye Sembolleri:

1.Sembol : Zonar

 

Okunu?u Zoe-Nar' d?r. Marcy Miller bu sembole kanall?k yapm??t?r. Meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. Zonar' ?n anlam? sonsuzluk demektir. Bu sembol geçmi? ya?amlarda, karmik alanda çok iyi çal??maktad?r. Bir teoriye göre geçmi? ya?am?m?z ve ?imdiki ya?am?m?z her ikisinin fikirleri ve travmalar hücre haf?zas?nda ta??n?r. Bu sembol bu konular? ve karma ili?kilerimizi serbest b?rakarak bize yard?m eder. Geçmi? ya?am ac?lar?ndan kurtar?r. Çocuklukta kötüye kullanmalar,tacizler, bunlar ileriki ya?larda tam anlam? ile temizlenemez. Kendimizi bu konular?n fark?ndal???na açar?z, çocukluk travmalar?ndan kurtulunur, karmalar? temizler, hücrelerimizdeki ac?lar? ç?kar?r.
Boyutsal giri?lerde kullan?l?r. Zonar bizi muazzam bir sevgi enerjisine ba?lar. Bu sembolü sonsuz sevgi ve sa?l?k için kullanabiliriz. Usui reiki köprü (HonShaZeShoNen) kurulur ve zonar çizilir.
Meditasyonu çok güçlüdür, boyutsal fark?ndal??? artt?r?r, özellikle meditasyon esnas?nda kullan?lmal?d?r. Karuna Reiki de eterik beden üzerinde çal??maktad?r.

2.sembol : Halu


Okunu?u Hay-Lou' dur. Kathleen Marey 'in kanall??? sayesinde meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. A?k, dürüstlük ve güzellik demektir. Bütün bunlar?n uyumudur. En derin sa?l?k kanallar?n? temizler. Sembol Zonar'?n piramit ilavelisidir. Zonar'dan daha güçlüdür. Yüksek boyutlarda ve daha derin seviyelerde çal???r. Dengeyi düzenler, bilinç alt?ndaki negatif kal?plar? k?rar yok eder. Bilinçalt? duygular? onar?r, gerçekleri görmemizi engelleyen olaylar? kald?r?r. Psikolojik, fiziksel, seksüel kötüye kullan?mlar? yok eder, derin bir sa?l?k getirir, kanal?m?z? yüksek bilinçlere açar. Sembol havaya çizilir ve kalpteki ?efkat merkezine ba?lan?r, etraf?m?z?n bu sembolün enerjisi ile sar?ld???n? dü?ünmeliyiz, ?efkat ellerimizde yükselir ve sevgi enerjisini yollar?z. Bize zarar veren her olay ve ki?ilere göndermeliyizdir. HonShaZeShoNen (Usui Reiki Köprü), ChoKuRei Halu ve ChoKuRei kullan?mdaki çizilim s?ralamas?d?r. SeiHeiKi sembolüne e? de?erdedir. Bilinçalt?n?n 10 tabakas? vard?r. Her türlü hastal?kta kullan?l?r. Bilinçalt? temizleme s?ralamas? ise: Dumo,ChoKuRei,Halu,SeiHeiKi,ChoKuRei ?eklindedir.

3. sembol : Harth

 

Okunu?u Hart' t?r. Kathleen Milner ve Marcy Miller'in kanall??? sayesinde meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. A?k, do?ruluk, güzellik, uyum, denge demektir. Bize sonsuz sevgi ve ?efkat getirir. Karuna Reiki'nin ana sembolüdür. Karuna enerjisini geli?tirmeye yard?mc?d?r. Kalp hastal??? ve sevgi iste?inde sembol kalp chakra üzerine çizilir. Sa?l?kl? ili?kiler kurulmas?na yard?m eder, a?k hayat?n? düzenler, yapmak istediklerimizi yapt?r?r, hayattan zevk almam?z? sa?lar. ?yi kullan?l?rsa her ?ey artar. Gö?üs üzerine çizilmelidir. Kendi kalbine çiz, kar??ndakine HonShaZeShoNen (Usui Reiki Köprü) kur. Kalbine Harth çiz. Enerjinin köprüden gidip geldi?ini dü?ün. Daima kalp chakra üzerine çizimi unutma.

4.sembol : Rama

 

Okunu?u Ra-Ma' d?r. Kellie-ray Marine'nin kanall??? sayesinde meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. Çok özel bir semboldür. Bu sembolle alt? yönde topraklama yap?l?r. Bizi dünya enerjilerine ba?lar. Alt Chakra' lar? dengeler, uyum içinde çal??mas?n? sa?lar. Üst Chakra' larla birle?meyi sa?lar. Alt Chakra enerjilerini temizler. Hayatta kalmay? istememe, sevgi iste?inin bitmesi, güç kayb?nda i?lev yapmaktad?r. Kristal temizlemede kullan?lmaktad?r, ortam?n negatif enerjisini temizler. Duvarlara çizilerek çal???l?r. Materyal arzular?m?z? yerine getirir, zenginlik verir. Rama bir güç sembolüdür. Ayak Chakralar?m?z? dengeler, bizi dünyaya ba?lar, enerji dengeli bir biçimde gelir, Hiperaktif bir çocu?a rahatl?kla verilmelidir. Bu sembolleri Kök Chakra üzerine çizmek gereklidir. Usui Dai Ko Myu,ChoKuRei,Rama,ChoKuRei s?ralamas?yla çizilmelidir. Depresyonda önce Rama ile negatif enerji topra?a verilmelidir. Zenginlik için ise oda,i? yeri, cüzdan üzerine çizilmelidir. K?rm?z? ???kla çizdi?ini dü?ünmelisin. Hedef ve i? senaryolar?nda, HonShaZeShoNen, ChoKuRei, Rama, ChoKuRei çizilir. Cüzdana bolluk için ChoKuRei,Rama,ChoKuRei çizilir. Kristallere Dumo, ChoKuRei, Rama, ChoKuRei çizilir.Gece yata??n üzerine huzurlu bir uyku için ChoKuRei, Rama, ChoKuRei çizilir.

5.sembol : Gnosa

 

Okunu?u Know-Sa' d?r. Maria Abraham'?n kanall??? sayesinde meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. Maria ve Kathleen' ?n ortak çal??mas? ile geli?tirilmi?tir. Çok özel bir semboldür. Gezegensel sa?l?k ve ayd?nlanma, mistik ve spritüel bilgi kazan?l?r. Tanr?dan gelen kehanet hissedilerek bilinç yükselmesi artt?r?labilir. Tanr?y? her ?eyde görebilirsiniz, ki?i çok yak?n bir ?ekilde Tanr? ile ba?lant? kurabilir. Gnosa yüksek benli?inizle çok güçlü bir ?ekilde ba?lant? kurar, boyut katlar?n?n fark?ndal???n? geli?tirir, bilinç yükselmesi yapar. Kimsenin etkisi alt?na girmezsiniz. Çok güçlü bir korunma sembolüdür. Bu sembol Harth gibi Karuna ana sembolüdür. Önüne çizilir. Meditasyon da korunmak için önce bedenine gnosa, kök Chakra' na Rama, en son tepe Chakra' na Om çizmelisin. Yüksek benli?ine HonShaZeShoNen kur sonra Gnosa yollamal?s?n.

6.sembol : Kriya

 

Okunu?u Kree-Yah' t?r. Kathleen Milner'in kanall??? sayesinde meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. Anlam? harekettir. Çift ChoKuRei' dir. ?ki elle ayn? anda çizilir. Sol el saat yönünde çizerken, sa? el saat yönünün aksi yönünde ayn? anda çizer üç kere ad?n? söylersin. Mükemmel bir denge sa?lar, fark?ndal??? yükseltir, fiziksel rahats?zl?klarda insan sa?l??? için yap?l?r. Sizin içinizdeki yarat?c? enerjiyi aç??a ç?kar?r. Vücut üzerine çizin, ellerinizi birbirine vurarak süpürün, sonra ellerinizi dizlerinizin üzerine koyarak benim mükemmel bir dengem var ve merkezimdeyim demelisiniz. Ba?ka olumlu onaylamalarda yap?labilir. Negatifi temizler.

Om

 

Okunu?u (Om) Aa uu mm' dur. Bu sembol Spritüel bir semboldür. Spritüel uygulama üzerine kuruludur. Tepe Chakra üzerine çizilmek suretiyle kullan?l?r. Bütünlü?e ba?lan??t?r. Evrenin bütün birimlerinin hareketlerini görebilirsin. Aura' y? temizler, dengeler, mühürler. Tepe Chakra alg?lar?n? açar. Aa uu mm monoton bir melodi ile söylenirken bu sembolü alt?n bir halkan?n içinde hayal edebilirsin. Sa?l?k için veya fiziksel sald?r?larda kullanabilirsin. Fark?ndal??? artt?r?r, havada ruhsal bir de?i?im gerçekle?ir. Meditasyon' da dünya ile ba?lant?n? yitirmemek için Rama Kök Chakra' ya çizilir, sonra Om Tepe Chakra' ya çizilir. Eflatun ???kla çizersen dengede kalman? sa?layacakt?r.

Karuna Reiki Sembolleri'nin Sa?l?k ve Tedavi Alan?nda Kullan?lmas?:

Karuna Reiki sembollerini Usui Reiki gibi kullanabilirsiz. Önce duygusal sembolü çizmek suretiyle i?e ba?lan?l?r ve hafifçe vurarak ismini söylemeliyiz.

Sa?l?k için enerji verirken sembolleri avuçlar?n?za veya sa?l?k verece?iniz ki?ilerin üzerlerine çizebilirsiniz. Karuna Reiki de Usui Reiki de bulunan özel el pozisyonlar? mevcut de?ildir. Sa?l?k alan?nda sezgisel yakla??mlarda bulunabiliriz. Tekni?i enerji bedeni taramak suretiyle gerçekle?mektedir. Tarama yöntemine ilave olarak sezgisel rehberli?inize güvenerek ellerinizi hangi bölgeye koyaca??n?z? bulmak suretiyle çal??abilirsiniz. Ayr?ca di?er kullan?m biçiminizde ilk dört Usui Reiki ba? pozisyonu ele al?narak kullan?lmaktad?r. Sonra gene aura tarama yöntemi ile devam edebilirsiniz. Ayr?ca geleneksel Reiki pozisyonlar?n? da kullanabilirsiniz.

Ayr?ca mekanlara, yiyecek ve içeceklere de atabilirsiniz. Karuna Reiki alt?n renkli bir enerjidir. De?i?ik metodlarla yarat?c? bir biçimde kullan?m özgürlü?üne sahipsinizdir.

?lk önce Zonar ile ba?lanmal?d?r. Zonar, derin bir sa?l?k sembolüdür ki sonsuzlu?a ba?lanm??t?r. Ar?nd?r?r ve sorunlar? ortadan kald?rmakla yükümlüdür. Halu, SeiHeiKi sembolünün i?levine benzer, duygusal güçlükleri ve negatif kal?plar? k?rmakla yükümlüdür. Hart, bu sistemin ana sembolüdür. Biz sevgi ve ?efkat gösterdi?imizde bu enerji akar, sa?l?k ve duygusal enerji dengesi verir. Rama, bizi dünyan?n kayna??na ba?lamakla yükümlüdür. Hem topraklar, hem temizler. Sonra Gnosa, spritüel güç ve Tanr?sal performans?m?z içindir.

Kriya, ChoKuRei sembolünün i?levine benzer, korunma kalkan? ve mühürleme i?levine sahiptir. Lava, ate?,hava,su,toprak olmak üzere dört element üzerine güç kazand?r?c?d?r. Shanti, geçmi?imizi serbest b?rakmam?za yard?mla yükümlüdür. ?imdiki an üzerine odaklanmam?z? sa?lar. Gelece?imizin kontrolümüz alt?nda yarat?lmas?na yard?mc? olur. Dumo, negatif enerjiyi vücuttan ve mekandan atmaya yard?mc? olur. Usui Dai Ko Myu, ruhsal ar?nma, beden temizli?i ve ?ifa gücünün tamamlay?c?s?d?r. Tibetan Fire Serpent,
Enerjiyi uyand?rmakla yükümlüdür. Om, final olarak kullan?l?r. Tüm ya?ama sahip olmak için temizleyici, ar?nd?r?c? ve aura temizleyicidir. Raku, auralar? ay?rmakla yükümlüdür.

Sadece Karuna enerjisine odaklan?l?r ve ak??? hissedilir, bu yüksek bir seviyede yap?lan çal??mad?r. Biz sadece oluruz ve enerjiyi takip ederiz, sonsuzlukta rehberlerimizle beraber akar?z. Hayalimizde parmaklar?m?z? birle?tirir ve sembolleri çizeriz ve onlar? alt?n renkli Karuna Reiki enerjisi olarak dü?ünürüz, üç kere ismini söyleriz ve sezgilerimizle aç?lmak suretiyle bir ses duyabiliriz, tavsiyeler alabiliriz. Sembolün ismini üçüncü göze odaklanarak mantra gibi zihinden söylemeliyiz.O yank? yapmak suretiyle evrene gider ve bize sezgi olarak geri dönecektir. Ki?iyi tedavi ederken de bu ?ekilde mantra olarak sembolü söyleyebiliriz.

Karuna Reiki 1. seviye sembolleri: Zonar,Halu,Hart,Rama,Gnosa ve Kriya'd?r.
Karuna Reiki 2. seviye sembolleri: Lava,Shanti,Dumo,Usui Dai Ko Myu, Tibetan Fire Serpent'dir.
(Om)

Karuna Master 2 adet ek sembolü:, Raku, Tibet Dai Ko Myu'dur.
(Om)

Karuna Reiki 2. Seviye Sembolleri:

7.sembol : Lava

 

Okunu?u ee-ah-vah' t?r. Catherine Mills'in kanall??? sayesinde meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. Dört elementin etkisini ifade eder. ?lk önce Toprak gelir, ?kinci olarak Su gelir, Üçüncü olarak Hava gelir ve Son olarak Ate? gelir; s?ralamas?ndan olu?mu?tur. Lava, bizim dü?ünce ve inanç ?artlar?m?z?n gösterdi?i ilizyonlar?n aç?lmas?n? sa?lar. Kullan?m?nda ise ?eyleri oldu?u gibi görebiliriz. ?nanç ve dü?üncelerimizin bize söyledi?i gibi de?il. Akl?n birlikteli?i sayesinde bizler bir di?er hareketimizde geçmi?ten gelen ?artlardan özgürle?tiricidir. . Lava realitenin yüksek fark?ndal?klar?na yükseltir. Sizin kendi plan?n?zda hareket etmenize yard?mc?d?r. Gezegensel ?ifa (Gnosa) sembolü ile birlikte kullan?l?r. Yeryüzünü ?ifaland?rmada, mekan temizli?inde ve ar?nd?r?lmas?nda, ki?i vs. kullan?lmaktad?r.

8.sembol : Shanti

 

Okunu?u shawn-tee' dir. Pat Courtney' in kanall??? sayesinde meditasyon esnas?nda Sai-Baba taraf?ndan anlam? verilmi?tir. Anlam? bar??, dostluk demektir. Bu sembolle en iyi sonuçlar için çal??abilirsin. Geçmi?e sa?l?k verilebilir, ?u anki ya?am?m?z?n geçmi? ve gelecekle uyum içinde olmas?na yard?m eder. Biz s?kl?kla geçmi?te bize zarar vermi? olaylar? hat?rlar?z ve bunlar bazen bizim kar??m?za karabasanlar halinde rüyalar ç?kar. Bu kabuslar? uzakla?t?r?r, Geçmi?te üzüldü?ümüz olaylara Shanti ile dostluk ve bar?? yollay?nca kendimizi geçmi?in etkilerinden kurtar?r?z. Aura' y? rahatlat?r, geçmi? ve gelecek uyumla birle?ir. Ba??n üzerinde veya önüne çizilir. Elleri birbirine vurarak temizle, ellerini dizlerinin üzerine koyup pozitif onaylamalar yap?n?z. HonShaZeShoNen kur sonra Usui Dai Ko Myu çiz, sonra Shanti, ChoKuRei çizerek kullan?l?r. Gece yatarken kendimize çizeriz. Kabus ve karabasanlar? engeller.

9.sembol : Dumo

 

Okunu?u do-moe' dir. Tibet Master sembolü yada Tibet dai ko myu olarak da bilinmektedir. Anlam? Kundalini' yi harekete geçirmektir. Dumo yada Dumo ate?i olarak bilinmektedir. Amac? Kundalini ate?ini yakmakt?r. Bütün vücudun enerji vibrasyonunu harekete geçirecek güce sahiptir. Vücuttaki Chakra bölgeleri üzerinde dönü?ümünü sa?lamak suretiyle dengeleme sa?lan?r. Ortamlara at?lmak suretiyle negatif enerjiyi pozitife çevirme gücüne sahiptir. Mekan ar?nd?rma ve temizlemede, ki?ilerin ar?nmas? i?leminde kullan?lmaktad?r. Kristaller üzerine at?l?rsa otomatik temizleme i?lemini gerçekle?tiricidir. Spritüel ar?nman?n yo?un ya?anmas? için bedene çizilmelidir. ?ifa çal??malar?nda alt?n renkli çizimle tepe chakra üzerine; Tanr?n?n yüce ????? tepemden gel ve beni ayd?nlat olumlamas? ile çal??ma uygulanmal?d?r. Spritüel kullan?mda harekete geçirici kuvvettir.

10.sembol : Usui Dai Ko Myu

 

Okunu?u Usui Day Kom Yu ' dur. Usui Reiki sisteminde ?ifasal çal??malarda kullan?l?r. Yüce Tanr?m bedenimi ayd?nlat olumlamas?d?r. Zen ve Budist çal??malarda zaman?nda kullan?lm??t?r. Spritüel kanalla ruhsal bedeni yükselticidir. Ruhsal temizlenme ve ar?nmada oldukça yüksek etkile?im gösterir. Ar?nma ve temizlenmede beden üzerinde Usui Reiki sistemi ile birlikte kullan?m pozisyonlar? ile çal???labilir. Kombine bir etkile?im sa?lay?c?d?r. Yüksek frekansl? ya?amsal ?ifada kullan?labilir.

11.sembol : Tibetan Fire Serpent

 

Okunu?u (Tibetan Fire Serpint) Tibet Ate? Y?lan?n?' d?r. Usui Reiki sisteminin sembolüdür. Bast?r?lm?? Tibet Ate? Y?lan?n?, uyuyan y?lan k?vr?m?n? hareketlendirmek için temel kök chakra üzerinde döndürmek gerekmektedir. Ate? y?lan?n? kullan?m s?ras?nda uyum,ahenk ve ufuklar?n s?n?r? üstünde bulunan tepe üstü taç bölgesinde y?lan? a?a?? bükmek ve spiral bilgin olan temel kural? döndürmek ; vücutta ö?ütülmü? sevgi enerjisini dipten kuyru?u ay?klamak.Son olarak döndürmek biçimde spiral ters çevrilerek olur. Bilgin olan ba?lang?ç, temel kural? döndürmek, y?lan? yukar? döndürmek ve sonuçta ufuk s?n?r ötesi taç chakra üstüne ta??mak; enerjiyi uyand?rmak için yap?lmal?d?r. Bu i?leme izin vermek, negatiften kurtulmak, enerjilerden s?zmak d???nda taç chakra y?lan gibi k?vr?mla ba?lanmal?, birle?melidir ve chakralar?n tümünün dengelenmesi, orta merkezi de?i?imin aç?l???na izin vermekle beraber, Kundalini ate?inin akmas?n?, geçmesini sa?layacakt?r , Dumo ile kullan?lmal?d?r. Kullan?m? meditasyon esnas?nda, ?ifac?l?kta ve denge sa?lamada yo?unluktad?r.

Om

 

Okunu?u (Om) Aa uu mm' dur. Bu sembol Spritüel bir semboldür. Spritüel uygulama üzerine kuruludur. Tepe Chakra üzerine çizilmek suretiyle kullan?l?r. Bütünlü?e ba?lan??t?r. Evrenin bütün birimlerinin hareketlerini görebilirsin. Aura' y? temizler, dengeler, mühürler. Tepe Chakra alg?lar?n? açar. Aa uu mm monoton bir melodi ile söylenirken bu sembolü alt?n bir halkan?n içinde hayal edebilirsin. Sa?l?k için veya fiziksel sald?r?larda kullanabilirsin. Fark?ndal??? artt?r?r, havada ruhsal bir de?i?im gerçekle?ir. Meditasyon' da dünya ile ba?lant?n? yitirmemek için Rama Kök Chakra' ya çizilir, sonra Om Tepe Chakra' ya çizilir. Eflatun ???kla çizersen dengede kalman? sa?layacakt?r.

Seichem Reiki

Sekhem (seichim) çok eski M?s?r tap?naklar?ndan al?nm?? bir terimdir ve "güç, kuvvet, kudret" demektir. Patrick Zeigler Say-Keem, Tom Seaman Say- Sheem, ve baz? uygulayicilar Sekhem diye adlandirirlar. M?s?r, Atlantis ve Lemurya'da bolca kullan?ld??? bilinmektedir.

Duruma göre kullan?m? de?i?mektedir. Dü?ünce ve niyet ile, enerji yogunlugu degistirilebilir. Sevgi dolu, ?efkatli ve yumu?ak bir enerjidir, uygulanan ki?iyi güçlendirir, destekler, bu nedenle de olumsuz durumlar, travmalar, psikolojik dalgalanmalar olu?turmaz. Huzur içinde olmam?z? sa?lar ve ruhsal geli?memize engel olan blokajlar? çözer, Tanr?n?n hediyesi enerji bizi sarip sarmalar. Kendimize dönüp, içimize dürüst olarak bakabilme cesareti verir, gerçekte kim oldu?umuzu anlamam?za ve gereken ?ifay? kendimize uygulamam?za yard?m eder.

Reiki ve Seichim metodu kimilerine göre evrensel ya?am enerjisinin kanal? kimilerine göre de ?ifa enerji kanal?d?r. ?nanç gerektirmez. Yönlendirilme özelli?i ta??maktad?r, sistem kullan?m? gere?i ?ifasal aktar?m içermektedir. Beden üzerinde sembollerle kullan?m içeren bir metoda sahiptir. Bu yolda kontrollü ve bilinçli kullan?m gerekmektedir. Semboller her yere çizilebilirlik özelli?i ta??maktad?r. Bu ö?retiyi alan ki?ide akl?na gelen; her yere, her nesneye, her canl?ya ve ya?amsal, ?ifasal her ?eye sembolünü çizim yapmakla yükümlüdür. Seichim Reiki çal??malar?n?n, deneme yan?lma ile enerjinin ya?amsal ve ?ifasal anlamda her gün tüm dünyaya gönderilebilirlik özelli?i vard?r.

SE?CH?M RE?K?i SEMBOLLER?
Reiki ve Seichim sembolleri birlikte kullan?ld???nda evrensel ya?am enerjisinin kullan?m alan?n? destekleyicidirler, yada do?rudan etkilerler.
Seichim Reiki enerjisi ve 4 adet sembol ile birlikte ö?renilir, ilave olarak 2. a?ama da 5 sembol eklenir. De?i?im, yönlendirilme ve aktar?c? özellik içerirler. Her alanda kolayl?kla uygulanabilirler, bol pratik yaparak kolayl?kla adaptasyon sa?lanabilmektedir. Semboller kullan?larak k?saca aktar?m kolayla?t?r?l?r, gizlilik içeren semboller, uyumlamadan geçen ki?i d???nda asla ba?kas? taraf?ndan kullan?lmamal?d?r. Tüm semboller zaman içerisinde enerjiyi yakalar, Master' ?n dokunu?uyla ö?renci ve sembol aras?nda ba?lant? sa?lan?r, haf?zas?na yerle?tirilir, ar?nm??l??? sa?lar, hepsinin yaz?m ifadesi içinde sakl?d?r. Ba?tan a?a??ya do?ru tüm vücuda çizilir.

Reiki/Seichim sembollerini Practitioner(Pratisyen) Master' lar çizmektedirler, parmaklar?yla kullanabilirlik yetisine sahiptirler. Bazen ise sadece gözleri ile çizerler. Onlar?n çizimi uyumlama d???nda, mekanlar içinde söz konusudur. Ar?nd?rma, uyumlama, bilhassa enerji kanal kontrolününün sa?lanmas?nda, küçük niyetler için, söz konusudur. Seviyeyi tutmak, ö?retmek, sembol prati?ini belirtmek, amaçl? enerji dengeleyici, kontrol sa?lay?c? ve yönlendirilerek belirgin kullan?ml? müvekkil tayin etmeye yarar. Nihayetinde ?ifasal enerjiyi daima yükseltici, aktar?c?, konular hakk?nda pratisyenin ihtiyaçlar?n? kar??lay?c?d?r.

Semboller, elle çizim ve kontrol içerir. Sembolü çizdi?inizde i?lemi tamamlars?n?z. Fakat ?ifasal alan için enerji aktar?m?n? yapmak zorundas?n?z, aktar?m i?lev için son derece önemlidir. Tümünü çizerek ba?lamal?, ba?lant? sa?lamak ve olumlu sonuçlara ula?mak için sol taraftan sembolü atmal?s?n?z. Sembollerin ad?n? çizim esnas?nda tekrarlamal?s?n?z.Baz? e?itmenler çizim bitince de sembol isminin tekrar edilebilece?ini söyler ama bu i?levin frekans?n? azalt?c? nitelik ta??maktad?r. Söyleni? sembol çizimi ile ba?lamal?, bitimiyle son bulmal?d?r.

5 Seichim sembolünün bilgiye eklenmesi Patrick Zeigler Seichim üzerine ara?t?rmalar?yla tan?nmaktad?r, dokunmak ona göre uzakt?r; e?itilmek gibi, fakat SKHM ö?retmek bamba?ka bir yolun ?????d?r. Patrick, Seichim'i Tom Seaman için ö?rendi ("Renegade Reiki" ilave de?i?imler zaman?n? getirdi). Tom ve o bir süredir oda arkada??yd?lar, Ken Lowry (Seichim Reiki Ö?retmeni) de?i?im ve aktar?m sembollerini buldu. Hangisinin de?i?tirdi?i, hangisinin Ken'e aktard???n?n bilinmemesi söz konusuydu. "I????n içinden ileride" ve bir üniversitede yaln?zca olu?umunu aç?klad?lar, sembollerin onlara nereden geldi?ini. Seichim Reiki sembolleri, kart kullan?mlar?, grafik üzerindeki i?levleri aç?klam??lard?r.

SEICHIM TAR?HÇES?
Tera Mai Seichem olu?umu SEICHIM (k?saca SKHM) enerji sisteminin olu?um kap?s? Patrick Zeigler taraf?ndan M?s?rda Piramitlerin içerisinde 1980 y?l?nda ba?lam??t?r.. Patrick piramitte kald??? o gece oldukça yo?un bir enerjiye maruz kalm??t?r. Daha sonra Sufi Seyhi Khartoum Tarafindan inisiye edilmi?tir. Amerika'ya dönünce Barbara Weber Ray ile Reiki çal??m??t?r.
1991 y?l?nda Kathleen Milner'in Amerika' da L.A. Expo içerisinde Reiki workshop'una kat?lm??, orada Seichim bilgilerini payla?m??, önce Seichim Master (A?ustos y?ld?z? olarak kazanm??t?r) daha sonra Tera Mai Seichem ve Reiki/Seichim ?ifa sisteminde Master ünvan?n? (1994 sonu 1995ba??) kazanm??t?r. Seichim/SKHM tüm dünyaya duyurulmu?tur. K?salt?lm?? yaz?l?m biçimleri ?öyledir: SKHM, SEICHIM, SEICHEM, SEKHEM, SETIM, hepsi Seichim' i ifade eder.

Hindistan'da ya?ayan Satya Sai Baba. 23 Kas?m 1926 y?l?nda sembol çizim ve anlam? konusunda destek olmu?tur. 1991y?l?nda Kathleen ile ba?lant? bütünle?mi? ve be? kademeli olmu?tur: Ascended Masters, Galactic Federation ve Angels of the Eternal Light, di?erleri healing dokunu?lar? ile aktar?l?r, Sakara, Sophiel ve Angeliclight. Ve en son a?ama 1991 Kathleen Seichem Master olmas? ile son bulmu?tur. Seichem enerjisini Sakara ile bütünle?tirmi?lerdir. SEICHEM yada k?saca SKHM "Master" Patrick Zeigler sayesinde dünya çap?na yay?lm??t?r. Trans halinde aktar?m söz konusudur.

SEICHIM RE?K? SEMBOLLER?

 

Chokurei( çokurey)güç sembolüdür

 

Seiheiki ( seheyki) mental/sa?l?k-duygu sembolüdür

 Honshazeshonen ( hon?aze?onen) ?ifa ba?lant?s?/köprü sembolüdür

 

Daikomyu ( daykomyu) master sembolüdür

 


Chokuret (çokuret) cans?z obje-güç sembolüdür

 

Angel wings potansiyel fark edilme sembolüdür

 

Male-Female Balance yin ve yang dengesi enerji sembolüdür

 

Align High ?????n yükseli?i,sevgisi,yarat?c? enerjinin öze aktar?m? sembolüdür
Eeeeftchay ebedi içindeki gizli gözlem sembolüdür

 

Ra-Sheeba Reiki

"RA~SHEEBA" NED?R?

?nsanlar "RA~SHEEBA" enerjisinin ne oldu?unu, nereden geldi?ini ve ne i?e yarad???n? bilmek istiyorlar. Bu sorulara bu erken a?amada bildiklerimle cevap vermeye çal??aca??m.

RA~SHEEBA, Everensel Ya?am Enerjisi' nin çok kuvvetli bir bölümüdür.

?nsanl???n toplam titre?imi, istenen titre?im seviyesine ula?t?, ve bilgi ve enerji girdaplar? süzülmeye ba?land?. Bu seviyeye son olarak M?s?r'da, 'Gözetleyiciler'in titre?imi en sonunda bu seviyeye ula?t???nda eri?ilmi?ti. Esas oyuncular haz?rd? ve insanlara bunu aktaracak olan Pharaoh'tu. Pharaoh öldükten sonra hepsi kayboldu.

?imdi bu esas oyuncular tekrar 'oyun tahtas?nda',bu enerjiye sahip ç?kmak için yerlerini ald?lar. Bu sefer birçoklar? taraf?ndan sahip ç?k?lacak ve yükseli? statüsünde çok de?erli bir katk?s? olacak. Bu sefer, suistimal edilmeyecek! Edilemez, çünkü bunu tek bir grup ya da ki?i elinde tutmayacak. Birçok ki?i sahip ç?kt???nda ve bütünlük gösterdi?inde, daha once hiç olmad??? kadar büyük bir enerji akmaya ba?layacak. Bu 'RA' enerjisinin 'SHEEBA' enerjisi ile ilk defa birle?mesidir.

"SHEEBA" 'SEVG? nin cinsel, yarat?c?, ne?eli ifadesi, ve kayna?a direkt ba?l? olan Evrensel ?ifa Enerjisinin 'di?i' k?sm?d?r.

"RA" ' Kayna??, Büyük Merkezi Güne?'tir.

'Sheeba', "Ra" ya giden yolu gösterir. Sadece Sheeba arac?l???yla 'Ra'ya eri?ebilir ve Yuva' ya giden do?ru yolu bulabiliriz.

RA~SHEEBA ?ifas? do?rudan Çakralar üzerinde çal???r. DNA'm?z? ve elektromanyetik alan?m?z? de?i?ime u?rat?r. Bu ?ekilde bize SEVG?'yi ö?retir ve onunla ba?lant?m?z? kurar. Sevgi her seviyede ilerlememize yard?mc? olan ?eydir. Enerjiye sahip ç?kmal? ve titre?imin bizi de?i?tirmesine izin vermeliyiz. I???a sahip ç?k?n. I????m?z? herkese gösterelim ve I???? kimlerin farketti?ini görelim.

?nisiyasyon neler yapar?

Titre?iminizi de?i?tirir, ruh renklerinizi de?i?tirir ve sevginin benli?inizin içinden akmas? için yolu açar.

RA~SHEEBA' ya uyumlanmaya haz?r oldu?umuzu nas?l bilece?iz?

Titre?imin rezonans?n? hissedeceksiniz. ?u anda kontrat?nda tekrar 'Gözletleyici'olmay? seçenler ve Ra enerjisine sahip ç?kanlar inisiyedir.

RA~SHEEBA'n?n NÜMEROLOJ?S?

R=9, A=1: Toplam=10 S=1, H=8, E=5, E=5, B=2, A=1: Toplam -= 22

RA=10 ve SHEEBA=22 toplamlar? 32'dir. Bu toplam Kader Yolunun Say?s?'d?r.

RA = 1 'daki ünlülerin ve SHEEBA = 11 'deki ünlülerin toplam? 12 eder ve buda 3'e indirgenir. Bu, Ruhun Say?s?d?r.

RA =9' daki ünsüzlerin ve SHEEBA=11' daki ünsüzlerin toplam? 20 eder ve bu da 2 ye indirgenir. Bu, Görünen Ki?ilik Say?s?d?r.

Do?um tarihinin toplam? Ya?am Yolunun say?s?d?r.

A?a??da aç?klanan geçici titre?im bir alt çevrim titre?imidir. Ruh, Görünen Ki?ilik ve Kader Yolu say?lar? ise ya?am boyu çevrimin titre?imleridir. Bu an titre?imlerin içinde, bir kaç ay ya da y?l sürebilecek olan minör ya da alt çevrimler vard?r. Tüm titre?imin tan?mlanmas?nda rolleri oldu?u için bunlar? da kapsama ald?m.

RUH SAYISI

Ruh Say?s? '12/3' tür ve bu, yüksek tinsel titre?imi belirtir, Tanr?/Tanr?çayla olan Ruhsal ?li?kinin özünün fark?nda olunmas? ve di?erlerini desteklemek için büyük bir istek duyulmas?d?r. '12/3' ayr?ca, daha yüksek bir düzenin zevklerine eri?me, yani gerçek Ben'in do?mas?na izin verme arzusudur.

Geçici bir titre?im olarak da, BEKLEME DÖNEM?, BAKI? AÇISININ, TAL?HS?ZL???N ve BOYUN E?MEN?N DE???MES?' dir.

TAROT

Tarot sembolizmi As?l? Adam d?r. Anahtar kelime ters çevrildi?inde vahay?, deniz ya da suyu ve ayn? zamanda ilahi gücün ilk suyunu temsil eder. Bu kart, olaylar?n her zaman göründükleri gibi olmad???na i?aret eder. (Yuvaya Yolculuk'ta bu s?k s?k belirtilmektedir.) Gerçek anlay?? için yüzeyin derinlerine bakmay?, ve say? ve fark?ndal?k hakimiyeti mükemmel olan bir ki?iyi temsil eder. Bu ki?i dünyan?n sorunlar?n? görür ve bunun dünyay? ba?a?a?? gördükleri için oldu?unu bilir ama yine de onlar ona bakar ve deli olan?n o oldu?unu dü?ünürler.

ASTROLOJ?K OLARAK

Astrolojik aç?dan, '3' ü yöneten Jüpiter' dir. Sagittarius ve dokuzuncu ev, yüksek e?itim ve derin felsefe ile aç?lmay? ve bu zihinsel aç?l?m?n amac?n?n ya?am?n soyut s?rlar?na haiz bir ayd?nlanma oldu?unu temsil eder.

GÖRÜNEN K???L?K

Görününen ki?ili?in say?s? olan '20/2' anlay???, adaptasyonu ve yenilenmeyi temsil eder. Bu çevrimsel süreç uyanm?? insan ki?ili?ini yarat?r çünkü yarg? süreci ile fark?ndal?k an' ? ayn? ?eydir.

Geçici titre?im olarak, bu ' DÖNÜM NOKTALARI, KARARLAR, FARKINDALIK, ADAPTASYON ve YEN?DEN YAPILANMA' d?r.

Bu bir geli?im sürecidir. Gelecek gerçekleri ?imdi germinate olmaktad?r. De?i?im ihtiyac?na kar??na direnç göstermemelidir.

TAROT

Tarot kart? Yarg?ya Varmakt?r ve kilit semboller di?, y?lan?n zehirli di?i ve y?land?r. (!!!). Ve eski usta bir y?lan olarak an?lm??t?r ve sessizli?i ça??rmak için bu kilit harfi kullan?r?z... Shhhhh. Bu bilgenin sessizli?ini belirtir. 'Y?lanlar gibi bilge olunuz' (Matta 10:16). Sessiz bilgelik d?? dünyan?n ?ekillerini y?kar ve nesnelerin gerçek do?as?n? ortaya ç?kar?r, böylece ruhsal özlerinin anlayabilirsiniz. Kobra, M?s?r ve Hindistan' ?n kutsal sembolüydü. Zehiri tüm hücrelere an?nda yay?l?r. Y?lan?n di?i zehri bar?nd?r?r. Buradaki benzetmenin anlam?, bilgelik yanl?? olan her?eyi an?nda yiyip bitiren bir asit gibi olabilir ?eklindedir. Bu nedenle bu kart için kilit kelime gerçekle?tirme'dir.

ASTROLOJ?K OLARAK Astrolojik aç?dan Vulcan' ?n etkisi alt?ndad?r. Ruhsal ?eylerin gerçekle?mesini idrak etti?imizde ki?isel fark?ndal???m?z evrensel fark?ndal?kla birle?meye haz?rd?r. Ancak o zaman Tanr?/Tanr?ça ile bir'li?imizi ve tüm insanl?kla olan bütünlü?ümüzü farkedebiliriz. Fark?ndal???n bu seviyesi, kendimizi Tek Gerçelikle tan?lad???m?z için, ço?u insan?nkinden farkl? bir tutum sergiledi?imiz gerçek dünyay? zihinsellikle kavramam?zla ba?lar. Bilinçalt?m?zda gerçek niyet bask?nd?r. Bu, bir Usta Zanaatkar' ?n say?s?d?r.'20' say?s?nda , Tanr?/Tanr?ça gücü olan '0' Vulcan arac???yla çal???r, '2'ise fiziki dünyada ruh ve madde ?eklinde ayr? olarak görünenin birli?ini getirir.

KADER YOLU Kader Yolu' nun say?s? '32' dir. Bu yap?lmas? ve aç?kça belirtilmesi gerekendir. '32/5' insanlar? ve uluslar? yöneten sihirli bir say?d?r. Koruma sa?lar ve Amerika, ?sa, ?an, güç ve daire gibi kelimelerin rezonans? bununla uyumludur. (Ek not : Belki de bu yüzden 'güce aç' olanlar?n sembolü 5-kö?eli pentagramd?r.) Bu say?n?n etkisi alt?nda olanlara 'I????n Habercisi' denir, bilgiye haizdirler ve görevleri bunu ileriye ta??makt?r. Görev ve sorumluluk duygular? geli?mi?tir ve haklar u?runa sava?an birer sava?ç?d?rlar. Bu say? muazzam bir ki?isel güce ve adaletin yerine getirmesini görme arzusuna i?aret eder.

Geçici titre?im olarak' ?Y? HABERLER, ESPR? ANLAYI?I, ÖDÜLLER, ?AN.

TAROT

Tarot kart? De?nek Alt?l?s?' d?r. Bir zaferin tipik resmidir. ?çsel anlam?, hayvan do?as? üzerinde ustal??a sahip olmak ve kontrollü ruhsal enerjidir.

ASTROLOJ?K OLARAK

Astrolojik olarak, Zodyak' ?n talihidir, geli?meye geni?lemeye çok aç?kt?r. Bir Güne? y?l?ndaki doruk noktas? gibi. Kozmik rehberlik alma yolu olarak niteleyebilece?iniz seviyeye varacak kadar renkli rüyalar tecrübe edebilirsiniz. (Gezgin sembolünü kullanarak.)

Yukar?dakilere ek olarak, RA' n?n olma titre?imi, ba?lang?çlar?n say?s? olan '1'dir. RA ' n?n Görünen Ki?ilik say?s? ise tamamlanman?n say?s? olan '9' dur. Ancak o zaman, EGO' nun kotrolünü (Görünen Ki?ili?imizi) d??ar?da b?rakarak çevrimi tamamlar?z , ve Ruh'umuzun bizi yönlendirmesi çevirimine ba?lar?z. Bu iki say??n toplam?

'10'dur. '10'kontrol ve ustal?k say?s?d?r. Tam eri?kinlik ve gerçekle?tirme, üst bilinç ile uyumlanma ile mümkündür.

'SHEEBA'n?n RUH T?TRE??M?

SHEEBA' n?n Ruh Tire?imi '11'dir. Görünen Ki?ilik say?s? da '11'dir. Bu d?? ve iç dünyalar aras?ndaki dengeyi temsil eder. Yans?tma ve simetrinin say?s? olan '2' nin titre?imini vurgulayan '11' say?s? ise, belirgin sezgisel yeteklerin ve Master'lar?n say?s?d?r. ?ki say?n?n toplam? ayr?ca bilgeli?in ve pratik çal??man?n master say?s? olan '22' dir. '22'dura?anl???n ve sa?laml???n say?s? olan '4' e indirgenebilir, yeryüzü üzerindeki iki dünya 'insan ve ruh dünyalar?- aras?nda gerçek anlam?yla yürümemize izin verir.

'22' ayr?ca tamamlanma, doluluk ve çevrimsellik için kullan?lan eski bir say?sal de?erdir.

RA-SHEEBA SEMBOLLER?

 

TAROT

Tarot Kart? Ahmak' t?r ve bekleyen haliyle kendi Tanr?/Tanr?ças?n? temsil eder.

"Son y?llarda Usui reiki ?ifa sisteminden sonra yeni Reiki sistemleri ke?fedildi. Kundalini Reiki de bunlardan bir tanesi. Ke?fedilen enerji çal??malar?n?n isimleri farkl? olsada ( kundalini reiki-seichim reiki-karuna reiki...vs.) asl?nda kaynak tek. Sadece ak?tma yollar? farkl? ve tüm sistemlerin ula?t??? nokta ayn?: ?ifa vermek. Genel olarak bu reiki sistemlerinin temeli Usui reikiye dayan?yor.

Kundalini kuyruk sokumunda hareketsiz bulunan çöreklenmi? uyuyan bir y?lanla simgelenen gücün ad?d?r.Birçok yoga tekni?inin amac? bu y?lan? uyand?rmak,çakra merkezlerinden ve ?u?umna kanal?ndan geçip en yüksek çakra ile birle?mesini sa?lamakt?r.Kundaliniyi uyand?rmak için birçok yoga tekni?inde yap?lan hareketler çok serttir ve mutlaka deneyimli bir ö?retmenle yap?lmas? gerekir.Kundalini reiki de ise kundalini yava?ça ve emin bir ?ekilde uyand?r?lmaya çal???l?r.Yerküre enerjisinin bedene giri?i kolayla?t?r?l?r.

Kundalini Reiki Danimarkal? ünlü bir meditasyon master? olan Ole Gabrielsen taraf?ndan ke?fedilmi?tir.Mr.Ole Gabrielsen'in Mr.Koot Hoomi ile yapm?? oldu?u ruhani bilgi al??veri?leri sonucunda Kundalini Reiki ortaya ç?km??t?r.Yanl?? kundalini uyan???na u?ram?? ki?iler bu güçlü ve ?ifa verici enerji ile ?ifa bulabilir.

Kundalini Reiki e?itimi 3 a?amal? bir e?itimdir.Her a?amada inisiasyon mevcuttur.Kundalini Reiki 1 a?amas?nda ?ifa teknikleri ve etkili uzaktan ?ifa verme ö?retilir.Bu a?amada ki?i kendisine ve çevresine kundalini Reiki enerjisi ile ?ifa vermeyi ö?renir.?nisiasyonda kök çakra haricindeki tüm çakralarda blokajlar çözülmeye ba?lar.Ana enerji kanallar? temizlenir.

Kundalini Reiki 2 a?amas?nda inisiasyonla kundalini enerjisi yava?ça ve emin bir ?ekilde uyand?r?l?r.Tüm enerji kanallar? kuvvetlendirilir.Kundalini Reiki 3 a?amas? için vücut haz?rlan?r.Özel bir meditasyon tekni?i ö?retilir.Bu meditasyonla tüm enerji bedeni ayd?nlan?r ve temizlenir.

Kundalini Reiki 3 master a?amas?d?r.Kundalini 1 ve 2 inisiasyonlar? kuvvetlendirilir.Kundalini ate?i kuvvetlendirilir.Kundalini tüm vücutta yükselir.Bu a?amada ki?iye inisiasyon yapma ö?retilir.Etkin ?ifa teknikleri ö?retilir.(DNA reiki-crystalline reiki-diamond reiki....vs.)

Kundalini Reiki güvenli bir sistemdir.Elle ve uzaktan ?ifa verme tekniklerini içerir.Yurt d???ndaki Kundalini Reiki masterlar hiç reiki e?itimi almam?? ki?ilere bile kundalini reiki e?itimi vermektedir ve al?nan sonuçlar olumludur.Ancak ben en az Usui reiki 1 e?itimi alm?? ki?ilere kundalini reiki e?itimi verilmesini uygun buluyorum.Çünkü Usui reiki tüm reiki sistemlerinin temelidir.

Dr Robert Becker ve Dr John Zimmerman taraf?ndan 1980 'lerde yap?lan ba??ms?z ara?t?rmalar, insanlar Reiki gibi terapiler uygularken ne oldu?unu inceledi. Yaln?zca, uygulay?c?n?n ve al?c?n?n beyin dalgas? modellerinin alfa durumunda, derin gev?eme ve meditasyon karakteristi?inde senkronize oldu?unu (e?le?ti?ini) ke?fetmediler, ayn? zamanda beyin dalgalar?n?n Schumann Rezonans? olarak bilinen Dünya'n?n manyetik alan? ile ayn? zamanda (birlik içinde) titre?ti?ini/nab?z gibi att???n? buldular. Bu anlar esnas?nda, uygulay?c?n?n ellerinin biyomanyetik alan? normalden en az 1000 kat daha büyüktür ve içsel beden ak?m?n?n bir sonucu de?ildir. (Ondan kaynaklanmaz). Toni Bunnell (1997) uygulay?c? ve Dünya aras?ndaki enerji alanlar?n?n ba?lanmas?n?n uygulay?c?n?n 'sonsuz enerji kayna??'ndan veya 'evrensel enerji alan?'ndan Schuman Rezonans? vas?tas? ile enerji çekmesine izin verdi?ini öne sürüyor. The Matter Myth (Madde Miti)'nde (1991), Prof Paul Davies ve Dr John Gribben her ?eyin 'birbirine ba?l? ya?ayan bir web' içinde ba?l? oldu?u 'ya?ayan evren' kuantum fizi?i görü?ünü tart???yorlar. Bunlar?n hepsi düzenli olarak Reiki alan veya kendine uygulayanlar?n, 'birli?in' ve 'geni?lemi? bilinçlili?in' öznel deneyimini destekler.

A.B.D.'de Zimmerman (1990) ve Japonya'da Seto (1992), enerji uygulay?c?lar?n?n çal???rken ellerinden yay?lan geni? nab?zlar vuran biomanyetik alan?n? daha ileri incelediler. Nab?z at??lar?n?n beyin dalgalar? ile ayn? frekanslarda oldu?unu ke?fettiler ve 0.3 ile 30 Hz aras?nda gidip geldi?ini, ço?unlukla 7.8 Hz'e (alfa durumu) odakland???n? buldular.

Ba??ms?z t?bbi ara?t?rmac?lar frekanslar?n bu aral???n?n bedende iyile?meyi h?zland?rd???n? gösterdiler, ayr?ca farkl? dokular için özel frekanslar?n uygun oldu?unu gösterdiler. Örne?in, 2 Hz sinirin yenilenmesini, 7 Hz. Kemik geli?imini, 10 Hz. Ba?lar?n tamir edilmesini ve 15 Hz. k?lcal damar olu?umunu te?vik ediyor. Bu prensiplere dayanan fizyoterapi ekipman? yumu?ak doku rejenerasyonuna yard?mc? olmak için dizayn edilmi?tir ve ultra ses teknolojisi genel olarak t?kla? damarlar? açmak ve böbrek ta?lar?n? parçalamak için kullan?l?r. Ayr?ca, iyile?meyen bir k?r???n etraf?na elektrikli bir bobin yerle?tirmenin kemi?in büyümesini ve tamir edilmesini h?zland?rd??? y?llard?r biliniyor.

Becker 'beyin dalgalar?n?n' beyinde kapal? olmad???n?, tüm sinirleri çevreleyen ba?lay?c? dokular?n k?l?flar? olan perinöral sistem vas?tas? ile tüm bedende dola?t???n? aç?kl?yor. Bir tedavi esnas?nda, bu dalgalar uygulay?c?n?n beyninin talamusunda göreceli zay?f nab?z at??lar? olarak ba?lar ve elleri de kapsayan bedenin peripheral (çevresel) sinirlerine akarken kümülatif güç toplar. Ayn? etki tedaviyi alan ki?ide aksettirilir ve Becker bu sistemin di?erlerinden daha çok yaralar?n tamirini ve sistemin yeniden dengelenmesini ayarlad???n? ileri sürüyor. Bu, Reiki'nin (ve benzer terapilerin) özel özelliklerinden birini ayd?nlat?yor, hem uygulay?c? hem de al?c? tedavinin faydalar?n? al?rlar bu onu çok etkili yapar.

Ra shebaa ile tan??mam içsel bir sesle oldu ve ejderimle tan??mam? sa?layan sa?l???ma da ola?anüstü iyile?tirici etkileri olan çok büyük bir frekans.zaten zaman? gelince ki?inin otomatik olarak kundali ve usui alm?? ise ra enerjisine yönelece?ini biliyorum.

 

Felina Reiki

Uzun zamand?r yapt???m ritüeller sonucu spritüel alemle iç içeyim .felina reiki rehber varl???m taraf?ndan bana tebli? edilen ve uyumlanan bir reiki frekans?.2 sembollü dna ve karmalar?m?za direk etki yapan bir frekans.çok tesirli uyumlad???m talebelerimde baz? istenmeyen huylar?nda k?sa zamanda iyile?tirici etkisi oldu. 3 a?amal? bir inisiyasyon.usui reiki alm?? ki?ilere yap?ld???nda daha tesirli oluyor. ?çinde tera mai ,karuna ,seichem ve kundalini enerjisini bar?nd?ran bir enerji. Günlük hayatta her türlü konuya çal???labilir.uza?a ve direk ?ifa için kullan?labiliyor. Uyumlama s?ras?nda ki?ide ?s?nma gözlemleniyor. Çok mutluyum,hayat?mda s?kça kullan?yorum,ya?am kaliteme büyük tesirleri oldu.

Kristaller

Alternatif tedavi yöntemlerine duyulan ilgi, her geçen gün art?yor. Dünyan?n dört bir yan?nda milyonlarca ki?i ?ifa bulmak için do?adan bir umut ????? bekliyor. Bunlardan biri de de?erli ta?larla yap?lan tedavi'dir. Birçok eski kültürde kristaller ve de?erli ta?lar?n güçleriyle ilgili bilgilere rastlayabiliriz. ?nsanl?k tarihi kadar eski olan bu tedavi metodu bugün yeniden gün ?????na ç?kar?lm?? ve ça?da? bir tarzda insanl???n hizmetine sunulmu?tur.

De?erli ta?lar?n olu?umu


Tüm de?erli ta?lar?n kökeni, yeryüzü çekirde?inin sürekli hareket halindeki ve daima d?? yüzeye ula?maya çal??an erimi? magmas?na dayan?r. Bu k?zg?n kütlenin sadece küçük bir k?sm? volkanik faaliyet ve lav ak??? meydana getirir ve magma, ço?unlukla gezegenin alt tabakas?ndaki yeralt? çatlaklar?na akar. Bu erimi? kaya ve mineraller kütlesine, kaynayan sular, buhar ve gazlar da e?lik eder. Bunlar so?urken bu yar?klarda biriken birçok mineralle birle?erek, kristalleri ve de?erli ta?lar? meydana getirirler. Olu?um ve geli?imlerini milyonlarca y?lda tamamlayan bu de?erli ta?lar, sürekli olarak içlerine, güçlü elektromanyetik enerji de depolarlar. ??te insanlar? ?ifaland?ran ?ey, ta?lar?n içindeki mineral yap?lar?yla birle?mi? olan bu elektromanyetik güçtür.

Kuvars Kristalleri

Ta?larla terapide kuvars kristallerinin yeri çok büyüktür. Birçok ki?i, tüm kaya kristallerinin ayn? kuvars türü olmalar? nedeniyle, büyüklükleri, renkleri ya da biçimleri ne olursa olsun, hemen hemen ayn? tarzda i? göreceklerini varsayar. Bu varsay?m yanl??t?r. Halbuki her bir kristal ayr? kimli?e ve niteli?e sahiptir ve bireysel olarak i? görür. Her bir kristalin kendine ait bir notas? ya da sesi vard?r. Herhangi bir ki?i kristal seçerken, bu i?itilmez nota vas?tas?yla belirli bir kristale do?ru çekilir.

Kristaller, erkek ve di?i olarak ikiye ayr?l?r. En dikkati çeken kristal pozitif ya da erkek olan?d?r. Çünkü bunlar?n görünü?leri çok berrakt?r ve yo?un enerji yayarlar. Bu da onlar?, do?al ?ifa alan?nda etkili k?lar.

Erkek kuvars kristal, berrak olu?u nedeniyle, zihinsel kar???kl?k ve karamsarl?k ya?ayan ki?iler üzerinde, olumlu bir etki yapar. Ayr?ca insan üzerinde uyar?c?, eyleme geçirici bir etki de yapar. Onun için bu tür pozitif ya da erkek kristaller, dürtü ya da eylemin gerekli oldu?u, özellikle fiziksel yorgunlu?un ve zihinsel kar???kl???n sorun oldu?u durumlarda yararl?d?r.

Di?i kuvars kristal ise, donuk (saydam olmayan) bir yap?ya sahiptir. Güzel bir görünüme sahip olmamas?na ra?men benzersiz özelliklere sahiptir. Herhangi bir ki?i, a??r? zihinsel, duygusal ya da fiziksel faaliyetin sonucu migren gibi a??r? bir ba?a?r?s? çekiyorsa, bir di?i negatif kristal, böyle bir gerilimi azaltmaya yard?mc? olur.

Bir de salk?m ?eklinde kaya kuvars kristalleri vard?r. Bunlar?n ço?u, erkek ve di?i kristallerin bir kar???m?d?r. Tamamen erkek enerjisine sahip salk?mlar ise çok etkili güç alanlar?na sahiptirler. ?ifac?lar için güçlü destekleyici enerji yayarlar. Öte yandan, tamamen di?i enerjiye sahip salk?mlar ise, vizyon görme ve sezgi yeteneklerini geli?tirmek için kullan?labilir. Bu tür salk?m olu?umlar çok güçlü elektromanyetik enerji üreteçleridir. Çevrelerinde bulunan herhangi bir ki?inin enerji alan?n? güçlendirirler.

Ametist (mor renkli) kuvars kristalleri ise, son derece güzel ve güçlü enerji yayan kristallerdir. Bu tür salk?mlar tedavi odas?na yerle?tirildiklerinde, güçlü, ar?nd?r?c? bir enerji yayarak, hem ?ifac?y? hem de hastay? uyar?rlar. E?er tahri? edici bir cilt hastal???ndan rahats?zl?k duyuyorsan?z, hasta bölgenin üzerine, sivri ucu a?a?? gelecek ?ekilde bir ametist salk?m? yerle?tirin. Çok geçmeden büyük bir rahatlama duyacaks?n?z.

Bir Kristali Ar?nd?rma
Gereksiniminize uygun bir kaya kristalini seçtikten sonra, onu herhangi bir amaçla kullanmadan önce, belirli haz?rl?k a?amalar?ndan geçirmeniz gerekir. ?lk olarak kristalin fiziksel olarak temizlenip ar?nd?r?lmas?d?r. Kristaller ilk kaz?l?p ç?kar?ld?klar?nda üzerlerinde çe?itli mineral madde ?ekillerinden olu?an bir kabuk bulunur. Bu kabu?un giderilmesi için kristal, oksalik asit banyosuna yat?r?l?r. Bu i?lemden sonra kristallere birçok ki?i taraf?ndan dokunulur ve her bir ki?i de bu kristal üzerinde kendi zihinsel ya da duygusal tesirlerini b?rak?r. ?kinci olarak oksalit asit art?klar?yla birlikte, istenmeyen titre?imleri yok etmek için, kristal birkaç gün boyunca do?al deniz tuzunun içinde tutulur. Kristal, deniz tuzu yata??ndan parlak ve temiz bir biçimde ç?kar. Üçüncü i?lem ise, kristalin so?uk ve temiz bir suda durulanmas?d?r. Art?k bu andan itibaren di?er insanlar?n kristalinizi ellemelerine izin vermeyin.

Kristali Faaliyete Geçirme
E?er kristalinizden, bu güç kayna??ndan yararlanmak istiyorsan?z sonra onu dü?üncelerinizle, duygular?n?zla yüklemelisiniz (?arj etmelisiniz) Be? dakika boyunca ona sevgi dü?üncesi projekte edin. Ayr?ca kristalinizi evrensel amaca aday?n. Bunun için ?öyle diyebilirsiniz. "Bu kristali evrensel amaca ad?yorum. Bu andan itibaren, onun enerjilerini tüm canl?lara yararl? olabilmek için kullanmaya söz veriyorum. Çünkü ben Yarat?c? Kaynak ile Bir'im; bundan dolay? tüm ya?am formlar?yla da Bir'im. ?imdi bu kristalin içindeki ya?am enerjisini, evrensel amaca hizmette kullan?labilmesi için faaliyete geçiriyorum." Temizlenmi? ve ?arj edilmi? olan kristalinizi, çe?itli ruhsal nedenlerden dolay? dengesiz çal??an veya t?kal? olan ?akralar? açmak için kullanabilirsiniz.

De?erli Ta?lar ve Terapik Etkileri


Kuvarslar?n yan?nda tüm de?erli ta?lar?n da ?ifa gücü vard?r. Tak? olarak kullan?ld?klar? zaman, bunlar?n elektromanyetik güçleri, eterik beden denen, d?? enerji alan?n? güçlendirir.

Agat: Vücutta tansiyon dengeleyicidir. Üriner sistemin sa?l?kl? kalmas?na yard?mc? olur. Akl? ve vücudu güçlendirir. Ki?iyi cesaretlendirir. Lenflerin sirkülasyonunu rahatlat?r. Güçlü bir terapik özelli?e sahiptir.

Akuamarin: Güven, denge ve ahenk sembolüdür. Solunum problemleri ile sava??r. Haf?zay? güçlendirir. Sinirleri yat??t?r?r. Ne?e, huzur ve a?k ta??y?c?d?r. Özellikle meditasyona uygundur.

Ametist: Pozitif enerji yüklü bir kristaldir. Ta??yan ki?iye de bu yükü aktar?r. Beyin gücünü yükseltir. Kan temizleyicidir. Negatif enerjilerimizi d??ar? bo?altarak huzurlu ve zinde olmam?z? sa?lar. Pembe kuvars ile birlikte kullan?ld???nda akl? güçlendirir ve kalbi korur.

Aventurin: Korkular? yenmede ve ya?l?l?kla mücadelede etkilidir. Zihinsel karma?ay? ve stresi azalt?r. Ne?e ta?? da denir. Sakinlik ve ya?ama sevinci sunar.

Ayta??: Duru görü ve sezgi hassalar?n? geli?tirmek için kullan?l?r.

Hematit: Kan dola??m? düzeninin sa?l?kl? olmas?na yard?mc?d?r. Enerji kayna??d?r. Solunum yollar? üzerinde olumlu etkileri vard?r.

Jasper: Sindirim sistemine iyi gelir. Endokrin sistemine denge getirir. Karaci?er ve safrakesesini güçlendirir. Sa?l?kl? ve güçlü olmam?z? sa?lar. Fiziksel direncimizi artt?r?r.

Kaplan Gözü: Sinirsel spazmlar? ve ba? a?r?lar?n? hafifletir. Sindirim üzerine mükemmel etkilidir. Negatif enerjiden korur.

Kuvars Kristali: Vücudumuzdaki zihinsel, bedensel ve ruhsal düzeyimizi artt?r?c? enerji üretir. Ortamdaki tüm negatiflikleri geri iter. Meditasyon için çok uygundur.

Krizopras: Sinirsel gerilimleri yok eder. Fiziksel, zihinsel heyecan durumlar?nda sakinlik verir. Ne?e ve huzur sa?lar.

Malahit: Korku ve ?üpheleri yok eder. Karaci?er ve dala??n i?levlerine yard?mc?d?r. Fiziksel a?r?lar? azalt?c? ve radyasyondan koruyucudur. Uyumay? kolayla?t?r?r. Zihni ve vücudu canland?r?r. Dengeleyicidir.

Mavi Kuvars: Tiroit ve metabolizma dengeleri üzerinde güçlendiricidir. Öksürük azalt?c? ve ate? dü?ürücüdür. Zihin aç?kl??? ve güven duygusu sunar. Cinsel problemlere iyi gelir.

Obsidyen: Özellikle çok hassas ki?ilere kar?? koruyucu özelli?i vard?r. Zihinde olu?an heyecan duygular?n? engeller. Fiziksel zeminde espri gücünü artt?r?r. Negatif durumlar? yok edicidir. Stresi azalt?r. Terapi yönü çoktur.

Pembe Kuvars: Stres giderici olup, hata duygular?n?, korkuyu ve öfkeyi azalt?r. Negatif enerjiden koruyucudur. Ruhun inceli?inin sembolüdür. Huzur ve duygu yüklüdür. Sevgi ta??d?r.

Rodonit: Vücudun sa?l?kl? geli?mesine yard?mc? olur. Kan dola??m?n? dengeler. Psikolojik olumsuzluklardan kurtar?c? ve cesaret artt?r?c?d?r.

Rutilat Kuvars?: Depresyonu azalt?r. Enerji kayna??d?r. Özellikle meditasyona uygundur. Negatif enerjiden korur.

Sitrin Kuvars?: Vücudumuzun tüm dokular?yla etkile?erek güçlendirir. Karaci?er ve safrakesesi i?levlerine yard?mc?d?r. Toksinlerin at?lmas?n? kolayla?t?r?r. Cilde serinlik ve sadelik sunar. Cilt hastal?klar?na kar?? koruyucudur. Görme bozukluklar?na iyi gelir. ?çimizdeki gücün sembolüdür.

Sodalit: Troid metabolizmas?n?n dengesini sa?lar. Güven sa?layarak hata riskini azalt?r. Zihin aç?kl??? ve sakinlik verir.

Topaz (Sitrin): Telepati yetene?ini artt?r?r. Ne?e ve ho?nutlu?u uyaran bir ta?t?r.

Tormalin: Vücudu ve zihni güçlendirir. Negatif ?artlar? ve korkuyu uzakla?t?r?r. Çok güçlü bir koruyucu özelli?i vard?r. ?lham verici ve konsantrasyon sa?lay?c?d?r.

NOT: Boynunuzda ta??yaca??n?z enerjinizi temizleyen ve dengeleyen KUARTZ için do?um tarihinizi ve yerini bana bildirin ve sat?n almak için e-mail at?n?z.

 

Hotstone

SICAK TA? TERAP? YÖNTEM? SICAK TA? TERAP?S? NED?R ?

M.Ö. dönemlerde yeryüzündeki volkanlar?n patlamas?yla olu?an lav ta?lar?yla yap?lan terapidir. Dünya yüzeyinin ¾ ’ünü kaplayan ?iddetli ?s? ve çöküntü ile olu?an kayalar, metal cevherleriyle farkl? yap?lar, renk ve kompozisyonlar olu?turarak orijinal bölgelerinde iyi bilinen ?s?tma ve so?utma özellikleriyle ta? terapisi için mükemmeldirler. Ta? terapisi, meditasyon enerjisini ar?nd?r?c? ve uyum artt?r?c? olarak bilinir. Bu da insanlar?n daha sakin bir meditasyon basama?? olan ruhsal, beyinsel ve fiziksel huzuru sa?lar.

SICAK TA? TERAP?S? K?M TARAFINDAN GEL??T?R?LM??T?R ?

3500 y?l önce Uzakdo?u kökenli Yin Huan Yong taraf?ndan ke?fedilmi? bir terapidir. Mucizevi minerallere sahip olan bu ta?lar? güne? ?s?s? ile ?s?t?p bedenin çakralar? üzerinde ilk deneyimlerine ba?lam??t?r. O dönemde medikal müdahaleler olmad??? için lav ta?lar?n?n çe?itli hastal?klara iyi geldi?ini ve sonuç ald???n? belirterek bu yola ç?km??t?r. 1985 y?l?ndan beri A.B.D ve Avrupa’da bu ta?lar?n de?eri anla??ld?ktan sonra okullar aç?lmaya ba?lanm??t?r. Do?adan gelen bu elementlerden yararlanmak art?k bütün dünyay? ilgilendiriyor.

TA?LARIN ÖZELL??? NED?R ?

Lav ta?lar? uzun süre ?s?y? üzerinde tutma özelli?ine sahiptirler. Lav ta?lar? s?cak ve so?uk çakralar?n üzerinde uygulanabiliyor. Do?al elementlere sahip olmas? ve merkez kayna??n?n da volkanlar olmas?ndan dolay? toprak alt?ndaki bütün minerallere sahiptir. Örne?in ; Çinko, demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum vs.. gibi de?erli minerallere sahip oldu?u için bedenin üzerine yerle?tirildi?i zaman s?cak ise her hangi bir çakrada bloke ödem, sirkülasyon, duygusal, zihinsel ve ruhsal dengeyi sa?layacak kadar de?erli ve etkili ta?lard?r.

SICAK TA? TERAP?S? NASIL UYGULANIR ?

S?cak ta? terapisi terapist taraf?ndan uygulanmaya ba?lamadan önce vücudun belli çakralar?na ta?lar yerle?tirilir. Ta?lar?n ?s?nma derecesi 120 Fahrenaytt?r. Ta?lar?n ?s?s? termal etki ile kaslar?n derinliklerine kadar nüfuz ederler. Ard?ndan ta?lara aromatik özlü ya?lar sürülerek deriye yakla??k 1,5 cm mesafeden nüfuz ettirilir. Ta?lardan emilen ?s? kan dola??m?n?n h?zlanmas?n?, doku ve hücrelerin daha çok oksijenle beslenmesini, lenf drenaj hareketinin daha sa?l?kl? bir biçimde harekete geçirilmesini sa?lar.

SICAK TA? TERAP?S?N?N ÖZELL?KLER? NELERD?R ?

S?cak ta? terapisinde toprak anan?n be? elementinden ( hava, su, ate?, toprak, metal ) yararlan?l?r. Vücudumuzdaki elementlerle lav ta?lar?n?n elementlerini kar??la?t?rd???m?z zaman neredeyse e?it de?erdeki elementlere sahip olduklar?n? görürüz. Beden ve lav ta?lar? birbirinden verme-alma enerjisi sayesinde gerginlik, yaralanmalar, sindirim problemleri, bel a?r?s?, stres, ba? a?r?s?, kas-kemik-eklem rahats?zl?klar?, ba??rsak problemleri, bilinç alt?na yerle?mi? istenmeyen duygusal hat?ralar gibi bedendeki ve ruhtaki rahats?zl?klar? giderir.

SICAK TA? TERAP?S?N?N VÜCUT ÜZER?NDEK? ETK?LER? NELERD?R ?

S?cak ta? terapisi kronikle?mi? s?k?nt?lar üzerinde etkili olmaktad?r. Ayn? zamanda daha öncede bahsetti?imiz gibi duygusal, zihinsel ve fiziksel anlamda da enerji verir. Bu terapiyi uygulayan ki?iler kendilerini ba?tan a?a?? ar?nm?? hissederler. Kendi do?as?na dönmek isteyen ve birisi için dengeli ve harika bir yoldur. Uzun süreli uygulamalarla kas dokusu ve eklemler yoluyla deriye nüfuz etme sa?lan?r. Kaslar?n üst tabakas?na yay?l?m 1,5 cm gerçekle?ebilir. Uygulama kan ak???n? h?zland?rd??? için bir sonraki ?s?ya maruz kalmas?nda çevredeki dokular?n hyperemik olabilece?i göz önüne al?nmal?d?r. Kan ak?m?n?n h?zlanmas? damarlar?n geni?lemesinden kaynaklanmaktad?r. Damarlardaki t?kan?klar? kap?ya benzetirsek kap?lar, kan bas?nc?n?n bölgesel olarak artmas?na ve t?kanm?? bölgelerin kanlanmas?na neden olur. ?ç s?cakl???n 34 Fahrenayt oldu?u durumlarda metabolizma h?z? % 10-15 artar. Bu da k?rm?z? ve beyaz kan hücrelerini artt?r?r. Toksinlerin at?lmas?n? uyar?c?, zay?fl?k durumunda ise ilk yard?m sa?lay?c?d?r. Hücre metabolizmas?na oksijen ta??yarak kan ve lenfin kullan?lmayan k?sm?n?n hareketini sa?lar. Bu terapi ile kalp at?? h?z? ve kap?lar?n geni?leyerek solunumun artmas?n? da sa?lamak mümkündür. Bu durum s?cak ta? uygulamas?n?n ne kadar geni? yap?labilece?ini gösterir.


SICAK TA? TEDAV?S? K?MLERE UYGULANMAMALIDIR ?

Baz? durumlarda s?cak ta? terapisi uygulanmas? sak?ncal?d?r.

Cerrahi müdahalelerde ve his kayb?n?n oldu?u anlarda,

Sinir hasarlar? yada nöropati ve ?eker hastalar?na,

S?ca?a kar?? alerjisi olan ciltlere,

Hamilelere,

A??r? kilolu insanlarda kalpte olu?turabilece?i rahats?zl?klar dikkate al?narak,

Varisler ve kronik yorgunluk,

Ya?l? ve ince ciltlerde uygulanan bas?nç ve s?cakl?k hafif olmal?d?r,

0-15 ya? aras?ndaki çocuklara uygulanmamal?d?r.

S?cak ve so?uk ta? terapisini ayda bir uygulayanlar daha sa?l?kl? ve dengeli bir ya?am sürdürüyorlar. Özellikle Doktorlar, Borsac?lar, Bankac?lar, Sanat Dünyas?nda Çal??anlar, Mankenler, Sanayiciler gibi yüksek tempolu i?lerde çal??an insanlar için de faydal? bir terapidir. Bu terapi sayesinde bilinç alt?na yerle?mi? problemlerimizden kurtulup daha huzurlu ve mutlu bir ya?am sürdürmemiz mümkündür ve kan dola??m? aktive edilir vücudun bütün sistemi yenilenir.kan dola??m? aktive edilir selülit ve zay?flama program? için mükkemmel sonuçlar elde ediyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme ( Çarşamba, 21 Kasım 2007 )