Ayd?n Do?an Uluslararas? Karikatür yar??mas? 2007
Yazar Administrator   
Pazartesi, 12 Kasım 2007

?iddet ve ayr?mc?l???n küresel istikrar? tehdit etti?i modern dünyada, ho?görünün her zamankinden daha çok önem kazand???, karikatürün de ho?görü ve sa?duyuya dayal? oldu?u, farkl? dü?ünce ve inançlara aç?k bir toplumun yap?ta?lar?ndan biri oldu?u dü?üncesinden hareket edilerek düzenlenen Ayd?n Do?an Uluslararas? Karikatür Yar??mas? bütün dünyada Karikatür Oscarlar? olarak biliniyor. 24 y?ld?r düzenlenen yar??maya bugüne dek 130 ülkeden 6500 a?k?n sanatç?n?n kat?lmas? da ödülün boyutunu ve önemini belgeliyor.
Dünyan?n çe?itli ülkelerinden yüzlerce sayg?n karikatüristin kat?ld??? yar??man?n seçiciler kurulu da dünyan?n en önemli karikatür ustalar?ndan olu?uyor. 15 Eser Ödüllendiriliyor.
            Ayd?n Do?an Uluslararas? Karikatür Yar??mas? uzun ve yorucu bir süreç içerisinde gerçekle?tiriliyor. Yar??ma sürecinin ba?lamas?yla birlikte Gana’dan, Finlandiya’ya, Amerika’dan Filipinler’e dek yüze yak?n ülkeden karikatürler ya??yor. Gelen binlerce eser önseçiciler kurulu taraf?ndan bir elemeye tabi tutulduktan sonra, Haziran ay?nda Seçiciler Kurulu ödül verilecek karikatürleri seçmek üzere toplan?yor. Adolf Born, Steve Brodner, Fontanarrosa, Brad Holland, Anita Kunz, Mordillo, Jean Plantu, Quino, Jüng Spahr, Ralph Steadman, Tignous, Roland Topor, Georges Wolinski gibi dünyan?n ve Türkiye’nin önde gelen karikatür ustalar?ndan olu?an bu kurul, titiz bir elemenin ard?ndan ödüle de?er bulunan 15 eseri seçiyor. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yan? s?ra 12 sanatç?ya da ba?ar? ödülü veriliyor. Seçiciler Kuruluna sunulan di?er karikatür ise hem sergilenmeye hem albüme girmeye hak kazanm?? oluyor. Yar??mada ödül kazanan karikatüristler ödüllerini kas?m ay?nda düzenlenen görkemli bir tören ile al?yorlar.

Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z
Büyük halini görmek için t?klay?n?z

Son Güncelleme ( Pazartesi, 12 Kasım 2007 )