Anasayfa arrow Mitoloji Sözlü?ü
Mitoloji Sözlü?ü PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Çarşamba, 31 Ekim 2007

 

M?TOLOJ? SÖZLÜ?Ü

 

A


Abas: Metanize’nin o?lu, su içmesiyle alay etti?i için Demeter, onu kertenkele yapt?. Kalkan?nda büyüleyici bir güç varm??.

Abaris: ?skityal? Apollon rahibi, tanr?, ona kahinlikte ö?retmi?ti. Hiç yemek yemeden ya?ar. Apollon’un att??? alt?n bir oka biner, dünyay? dola??rd?.

Absyrtos: Kolkhi (Gürcü) kral?n?n o?lu ve Medea’n?n karde?i.

Acacallis: Minos’un k?zlar?ndan biri. Hermes ve Apollon bu k?za gönül vermi?lerdi.

Acamas: Thesus ile Phedre’nin o?lu.

Admetos: Thessalia’da Phere ?ehrinin kral? Alkestis’in babas?.

Admete: Eurystee’nin k?z?.

Adonis: Güzelli?i ile me?hur bir delikanl?, hakk?nda çe?it çe?it rivayetler vard?r.

Adrasteia: Girit adas?nda ya?ayan bir peri k?z?.

Adrastos: Argos kral?, (Adraste)

Adrogos: Girit kral? Minos’un o?ullar?ndan biri.

Aedon: Bülbül. Bir Attika efsanesine göre Aedon , Atina kral? Pandion’un k?z?yd?.

Acetes: (Aietes) Kafkas da?lar? ile Karadeniz aras?ndaki bir bölgenin kral?.Sihirbaz Circe (Kirke)’nin karde?i ve güne?in o?lu.

Aegee: (Aige) Ege Theseus’un babas? ve Athena kral?.

Aegina: (Aigina) Irmak tanr?s? Asopos’un k?z?.

Aeson: (Aison) Thessalia kral? Pelias’?n karde?i ve Jason’?n babas?.

Aethra: (Aitra) Trezene kral?n?n k?z?, Theseus’un anas?.

Agemedes: Ünlü heykeltra? ve mimar, Delphoi’deki Apollon tap?na??n? yapt?.

Agememnon: Yunan krallar?n?n en önemlilerinden biri. Troia sava??nda,Yunan ordular?n?n ba? komutan?.

Aganippe: ?lham perilerinin yani Musa’lar?n Hlikon da??ndaki mukaddes kayna??

Agapenar: Yunan kahramanlar?ndan biri.

Agathodaimon: Topra?a bereket, ?ehirlere bolluk veren Lütuf Tanr?s?.

Agathon: Atinal? ünlü bir trajedi yazar?.

Agave: (Agarie) Kral Kadmos’un k?z?. Dionysos’un annesi, Semele’nin k?zkarde?i.

Agdistis: Eski Anadolu tanr?çalar?ndan. Ad?n? Sivrihisar bölgesindeki Agdos da??ndan alm??t?r. Pausanias’?n anlatt???na göre, Zeus bir rüya görüyor ve tohumlar? yeryüzüne saç?l?yor bu tohumlardan kendisinde hem di?ilik hemde erkeklik vasf? bulunan Agdistis yarat?l?yor, tanr?lar bu tuhaf mahluku yakal?yorlar. Erkeklik uzvunu kesiyorlar. Kesilen uzvun yerinden bir badem a?ac? ç?k?yor. Sangrios (Sakarya) nehrinin k?z?, bu a?açtan bir badem kopar?yor, gö?süne koyuyor ve gebe kalarak Attis’I dünyaya getiriryor. Attis çok güzel bir delikanl? oluyor. O s?rada, erkekli?ini kaybetti?i cihetle yal n?z kad?nl?k vasf?n? muhafaza eden Agdistis, bu güzel genci seviyor.

Agenor: Finikeliler soyunun atas? ?o’nun torunu Telephassa ile evlendi Europa adl? bir k?z? ile Kadmos, Phoeniks, Kiliks adlar?nda üç o?lu oldu.

Aglaia: Üç Kharitlerden biri.

Aglaures: Kekrops’un k?z?.

Agron: Kos (?stanköy) adas?nda Byssa ve Meropis adl?ar?ndaki iki k?z karde?le ya?ayan bir delikanl?. Bu üç karde? toprak tanr?ças?ndan ba?ka hiç bir tanr?ya sayg? göstermedikleri için ceza olarak ku? ?ekline sokuldular. Meropis bayku? oldu, Byssa mart?, Agron ise ya?mur ku?una çevrildi. Babalar? olan Eumelos ise bir kargaya çevrildi.

Agyieus: Yollar?n, sokaklar?n, meydanlar?n tanr?s? olarak Apollon’a verilen adlardan biridir.

Aiakos: Zeus ile Aigina’n?n o?lu ve Telamon’un babas?. ?yi kalpli ve adaletsever oldu?undan öldükten sonra yeralt? ülkesinin yarg?c? oldu. Minos ve Rhadamantys onun yarg?ç arkada?lar? idi.

Aias: Troia sava??na kat?lm?? iki kahraman?n ad?
Aias, Salamis kral? Telemon’un o?lu. ?lias’ta Akhilleus’tan sonra en yi?it, güzel bir kahraman olarak an?l?r.
Aias, Lokri’in o?lu, k?rk gemi ile Troia’ya gitti, çok h?zl? ko?ard?.

Aidoneus: Yeralt? dünyas?n?n tanr?s? Hades’in bir di?er ad?.

Aigeus: Atina kral? Theseus’un babas?. Theseus Minotauros’a kar?? kazand??? zaferden dönerken, gemisine zafer i?areti olarak beyaz yelken çekmedi?i için, babas? o?lunun yenildi?ini zannederekkendisini denize att?, intihar etti. O günden beri bu denize ege denizi denir.

Aigisthos: Kral Thyestes?n kendi öz k?z? Pelopia’dan kazand??? o?lu. Baba ile k?z? aras?ndaki bir sevginin ürünü olan bu çocuk, halk?n ay?plamas?ndan utan?ld??? için do?ruca ormana b?rak?lm??t?. Çobanlar, keçi sütü ile bunu beslediler. Sonradan amcas? Atreus’u öldüren ve Trobia sava??na giden Agememnon’un kar?s?n? ayartan, delikanl?, Agememnon’u da öldürdü fakat kendisi de Orestes taraf?ndan öldürüldü.

Aigle: Heliades’lerden, yani Phaeton’un k?z karde?lerinden birinin ad?.

Aineias: Kral Ankhises ile Aphrodite’?n O?lu Troia kahramalar?ndan biri. Aineisas zaptedilen ve yak?lan Troia ?ehrinden, hasta babas?n? s?rt?nda ta??yarak önce ?da (Kazda??)’nda gizlendi. Uzun ve dolanbaçl? yollardan Kartaca’ya oradanda ?talya’ya geldi. Orada yeni bir vatan kurdu.

Aiolos: Rüzgarlar?n tanr?s?na verilen ad. Bunu baz?lar? Zeus’un, baz?lar? Hippotes ile Menalippe’nin o?lu sayarlar.

Aisa: Kader tanr?s? Moira’n?n ba?ka bir ad?.

Aison: ?olkos ?ehrinin kral?. Pelias’?n a?abeyi, ?ason’un babas?.

Aithalides: Hermes’in o?lu, Arganautlar seferine haberci olarak kat?lm??t?. Efsaneye göre babas? ona öldükten sonra mezarda bile her ?eyi hat?rlayabilecek bir haf?za vermi?ti.

Aithra: Kral Pitteheus’un k?z?. Theseus’un anas?. Aithra, Dioskur’lar taraf?ndan kaç?r?lm??, köle olarak Helena’ya verilmi?ti. Helena ile Troia’ya gelen Aithra, Troia’n?n dü?mesi üzerine torunlar? taraf?ndan kurtar?ld?.

Akaman: Alkmanion ile Kallirhoe’nin o?lu

Akakallis: Girit kral? Minos’uv k?z?. Dione ad? ile de ça??r?l?r.

Akastos: Pelias’?n o?lu Medias’?n karde?i

Akhaeus: ?on’un karde?i, Helen’in ye?eni, Akhai’lilerin babas? say?lmaktad?r.

Akhates: Aineias’?n sad?k dostu. Troia’dan kaçarken de onun yan?ndayd?.

Akhales: Herakles (Hercul) ile Omphale’nin o?ullar?ndan biri.

Akheus: Poseidon ile Larides’in o?lu, Pelasgos ile Phtius’un karde?i. Basitli?i ile ün kazanm??t?.

Akhilleus: Peleus ile Tethys’in o?lu ünlü Yunan Kahraman?. Topu?undan ba?ka hiç bir yerine ok i?lemez, k?l?ç kesmezdi.

Akhiroe: Ares’in torunu çok güzel bir k?z.

Akhyls: Karanl?klar tanr?ças?.

Akis: Faunus ile Nympha Symaethis’in o?lu

Akrepheus: Apollon’un o?lu. Biotiada, akrephia ?ehrine kendi ad?n? vermi?tir.

Akragos: Zeus ile Okeanos’un k?zlar?ndan Astepore’nin o?lu ç?plak gördü?ü için geyi?e çevirildi.

Aktor: Poseidon’un o?lu

Akuilon: Eos ile Ailos’un o?lu. Do?u?tan saçlar? beyazd?r ve y?landan bir kuyru?u vard?r.

Akus: Hephaistos ile Letafet tanr?çalar?n?n en genci Agaia’n?n o?lu.

Alala: Sava?’?n k?z?. Ki?isel sava? olarak bilinir.

Alalkomenis: Thebai kral? Ogyges ile Thebe’nin k?z?. Telksine ile Aulis’in k?zkarde?i. Üç karde? tanr?ça Athena’n?n süt anneleriydi.

Alba Longa: (Albano) Aimeas’?n o?lu

Albion: Poseidon’un o?lu olan müthi? bir dev. Heracles ile yapt?klar? kavgadan galip ç?k?nca Zeus karde?i Bergion ile onun ba?lar?na ta? ya?d?rd?.

Albunea: Bir peri k?z?.

Alekto: Uranos’un kan?ndan yarat?lan öc tanr?lar?ndan biri.

Aleksandros: Kahraman Paris’in bir lakab?.

Alkaios: Perseus’un üç o?lundan biri

Alkandros: Tanr?lar?n gözüne girmi? ünlü bir kahin.

Alkathoos: Pelops ile Hiphodemie’nin o?lu. Megara ?ehrine kral oldu.

Alkestis: Pelias ile Anaksibia’n?n k?z?, kral Admetos’un kar?s?.

Alkimedon: Troia surlar?na merdiven dayayan bir kahraman.

Alkinoe: Korinthos kral? Polybos’un k?z?, Amphilokos’un kar?s?.

Alkinoos: Koro adas?n?n eski ad? olan Scheria adas?nda ya?ayan bir kral.

Alkithoe: Minyas’?n k?z?, iki karde?i ile birlikte ?arap tanr?s?n?n ayinlerine kat?lmad?klar? için ç?ld?rd?lar. Artemis onlara ac?d? ve üç karde?i yarasaya çevirdi.

Alkmene: Mykena kral?n?n k?z?. Kral Amphitriyon’un kar?s? Herakles’in annesi.

Alkmeon: Amphiaros ile Eriphyle’nin o?lu. Annesini öldürdü.

Alkyone: Rüzgarlar?n tanr?s?n?n k?z? ve Keyk’in kar?s?. Kocas? bir deniz kazas?nda ölünce kendisini denize att?. Birbilerini çok seven bu iki insana ac?yan Tethys kar? kocay? iki deniz ku?una çevirdi.

Aloeus: Gök ile yer’in o?lu olan bir Titan. ?phimedia ad?nda bir kad?nla evlenmi?ti ancak Poseidon bu kad?n? sevmi? ve ondan ikide çocu?u olmu?tu.

Aloadlar: Poseidon ile ?mphimedia’n?n ikiz çocuklar?na verilen ad. Bunlar Ares’I bile aylarca esir tutacak kadar güçlü ve yi?it kahramanlard?. Fakat gökyüzüne sald?rmak istedikleri için Apollon onlar? öldürdü.

Alope: Korkyon’un k?z? Poseidon’dan Hippothous ad?nda bir o?lu olmu?tu.

Alphesibea: Arkadia kral? Phegeus’un k?z?, annesini öldüren Alkmeon ile evlenmi?ti.

Alphesibia: Diyonysos’un a??k oldu?u Asya’l? bir peri k?z?.

Alpos: Sicilyada ya?ayan korkunç bir dev.

Althaia: Melagros’un annesi.

Althala: Kalydon kral? Peneus’un kar?s? ve Melagros’un annesi.

Althemenos: Girid kral? Kereteus’un o?lu. Yaln??l?kla babas?n? öldürdü ve yer taraf?ndan yutuldu.

Ameltheia: Zeus’un süt annesi olan keçi.

Amata: Kral Latinus’un kar?s?. Lavinia’n?n annesi. K?z?n?n Ene ile evlenmesine üzülerek intahar etti.

Amathus: Herakles’in o?lu.

Amentes: Hades’in lakab?

Ambarvalia: Romada Mars ?erefine yap?lan tören

Amazonlar: Karadeniz k?y?s?na yak?n bir yerde ya?ayan ve müthi? sava?ç? olan kad?nlar. Aralar?nda hiç erkek bulunmayan bu kad?nlar kendilerine ait bir devlet kurmu?lar. Thermodon(Terme Çay?) k?y?s?nda Themikyra ?ehrinde ya?arlard?. Sava? Tanr?ças? Ares’e taparlard?.

Ambrossia: Olymps tanr?lar?n?n baldan dokuz kat daha tatl? olan yiyece?i. Bu g?dadan tadanlar ölümsüz oluyorlard?.

Ammon: K?br?s kral? Kynyros’un o?lu, Myrrha’n?n kocas?
Amor: Aphrodite’?n o?lu Eros’un bir di?er ad?.

Amphiaros: Zeus ve Apollon taraf?ndan korunan bir kahin. Oikides ile Hypermestra’n?n o?lu.

Amphikttyon: Deukalion ile Pyrrha’n?n o?lu.

Amphilokhos: Amphiaros ile Eriphyle’nin o?lu. Oda babas? gibi bir kahin idi.

Amphion: Zeus ile Antiope’nin o?lu Niobe’nin kocas?.

Amphissus: Apollon ile Dryoge’nin o?lu. Çok kuvvetli idi.

Amphitrit: Poseidon’un kar?s?. Nereos ile Doris’in k?z?.

Amphitrion: Triynthe kral? Akaios’un o?lu.Alkmene’nin kocas?. Alkmene Zeus’tan hamile kalarak Herakles’I do?urdu.

Amulius: Albe adas?n?n efsanevi kral? ve Prokas’?n o?lu.

Amyklos: Apollon’un istemeyerek vurup öldürdü?ü daha sonra sümbül çiçe?ine dönü?türdü?ü delikanl?.

Amykos: Poseidon’un o?lu.Vah?i tabiatl? bir kral idi.

Amymone: Donaos’un elli k?z?ndan biri..Satyr’dan kaçarken Poseidon yard?m?na geldi ve ona a??k oldu. Bu a?ktan Nauplios ad?ndaki kahraman do?du.

Anaksarete: K?br?sl? çok güzel fakat kalpsiz bir k?z. Kendisine a??k olan ?phis’in intihar etmesine neden oldu?u ve ölümüne ald?rmad??? için Aphrodite onu ta?tan bir heykele dönü?türmü?.

Ananke: ?nsan ?eklindeki bir kader tanr?s?.

Androgeos: Girit kral? Minos’un o?lu. Bir zaferden dönerken pusuya dü?ürülerek öldürüldü.

Androklos: Ephes ?ehrinin kurucular?ndan.

Andromakhe: Hektor’un kar?s? ve Eetion’un k?z?yd?. Yedi karde?i, babas? ve annesinin ölümüne tan?k olduktan sonra kocas?n?da bir sava?ta kaybetti. Yunanl?lara esir dü?erek Akhilleus’un o?lu Neoptolemos’un metresi oldu.

Andromeda: Kral Kepheus ile Kasiope’nin k?z?.

Anios: Apollonun Delosta ya?ayan o?lu.

Ankhises: Troia kahramanlar?ndan biri. Kapys ile Themiste’nin o?lu. Aphrodite’ten Aeneas (Enee) ad?nda bir o?lu oldu.

Ankhores: Phirigia kral? Midas'?n o?lu. Bir uçuruma dü?erek can verdi.

Antaios: Poseidonile Gaia’n?n o?lu olan Libyal? dev.

Antenor: Troia kral? Priam’?n arkada?? Yunal?larla anla??p Troia’ya ihanet etti.

Anteros: Aphrodite’in Ares’ten olan o?lu.

Antigone: Oidipus’un k?z?.

Antiklea: Odysseus’un annesi. O?lunun öldü?ünü sanarak intihar etti.

Antiope: Nikteos’un k?z?, Zeus ona a??k olmu?tu.

Anubis: M?s?r?n ölüler tanr?s?.

Antiphates: Sicilyada ya?ayan dev cüsseli, insan eti yiyen Laistryon’lar?n kral?.

Antiphus: Priamos’un o?ullar?ndan biri. Agememnon taraf?ndan öldürüldü.

Apathe: Hile tanr?s?.

Aphareus: ?das ile Lynkeus’un babas?.

Aphrodite: A?k ve güzellik tanr?ças?.

Apollon: Zeus ile Leto’nun o?lu, Artemis’in karde?i güne? ve güzel sanatlar tanr?s?.

Arai: Beddua tanr?s?
Arakne: Lydya’l? güzel bir k?z. Kendini tanr?ça Athenadan üstün gördü?ü için tanr?ça taraf?ndan örümce?e dönü?türüldü.

Ardolos: Hephaistos ile Aglea’n?n o?lu.

Ares: Zeus ile Hera’n?n o?lu, harp tanr?s?.

Arge: Apollon’un geyi?e dönü?türdü?ü bir peri k?z?.

Argos: Zeus ile Niobe’nin o?lu

Ariadne: Dionysos’un kar?s?.

Ariane: Girid kral? Minos ile Pasiphane’in k?z?.

Arimasp’lar: Tek gözlü efsanevi millet. Alt?n? koruyan yar? ku? yar? arslan olan Gryps’lerle sürekli sava? halindeydiler.

Arion: Hayat? efsanele?mi? Kesbos’lu bir çalg?c?
Arion: Poseidon ile Demeter’in o?lu.

Aristaios: .Apollon ile Kyrene adl? bir perinin o?lu. Çobanl???n, zeytin yeti?tirmenin ve ar?c?l???n tar?s?yd?. Orpheus’un kar?s? Eurydike’ye a??k olmu?tu.

Aristodemos: Messenia kral?, yurdunu kurtarmak için yirmi y?l boyunca Ispartal?larla çarp??t?. Bunun u?runa k?z?n? tanr?lara kurban etti ancak genede Ispartal?lara yenildi. Ve k?z?n?n mezar? ba??nda kendini öldürdü.

Arkas: Zeus ile peri kz? Kallisto’nun o?lu.Arkadialar?n atas?, Erato’nun sevgilisi.

Arkhelaos: Temenos’un o?lu. Herakles’in torunu

Arkhemoros: Hyripyle’nin ?ason’dan olan o?lu. Bir y?lan sokmas? sonucu öldü.

Arkiron: Kentauros’lardan biri.

Artemis: Zeus ile Leto’nun k?z?. Apollon’un k?z karde?i. Karde?inden bir kaç dakika önce do?up Apollon’un do?umu s?ras?nda annesine yard?m etmi?.

Askanios: Aeneas ile Kreuse’nin o?lu

Askalaphos: Akheron’un o?lu. Tanr?ça Demeter’I k?zd?rd??? için kocaman bir kayan?n alt?na kapat?lm??t?. Herakles bu gence ac?y?p onu bir bayku?a çevirerek ac?s?na son verdi.

Asklepios: (Esculope) Apollon’un o?lu, sa?l?k, iyi etme ve hekimlik tanr?s?. Tanr?lara kar?? gelip, ölüm dö?e?indeki hastalar? iyi etti?i, ölüleri hayata döndürdü?ü için Zeus taraf?ndan öldürüldü.

Asia: Okeanos ile Ethys’in k?z?. Asya k?tas?na ad?n? koydu.

Assaon: Niobe’nin babas?. K?z?na a??kt?, k?z? bu a?ka kar??l?k vermeyince torunlar?n? öldürdü.

Asteria: Titan Kheos ile Phebe’nin k?z?. Zeus bu k?za gönül verince onunla birlikte olmak istemeyen Asteria bir b?ld?rc?n olarak Zeus’un elinden kurtuldu. Ve kendini denize atarak yüzen bir ada olan Ortygia’ya dönü?tü.

Asterion: Girit adas? kral?. Europa’n?n Zeus’tan olan iki o?lu Minos ve Rhadamantys’I o büyüttü ve krall???n? Minos’a b?rakt?.

Astraios: Eos’un yani ?afak k?z?ll???n?n kocas?d?r. Y?ld?zlara hükmederdi.

Astrea: Zeus ile Themis’in k?z?. ?nsanlara fazilet ve adalet ilham ederdi.

Astyanaks: Hector ile Andromakhe’nin o?lu. Troia ele geçirilince Odysseus onu kale duvar?ndan a?a?? atarak öldürdü.

Atalante: Arkadia’l? güzel avc?. Av s?ras?nda Artemis’e e?lik ederdi.

Ate: Hata ve günah tanr?ças?, insanlar?n basiretini ba?lard?.

Athamas: Phtiksos’un babas?, ?no’nun kocas?.

Athena: Zeka tanr?ças?. Bir ad?da Pallast?r.

Atlas: Titan ?apetos ile Deniz k?zlar?ndan Klymene’nin o?lu. Di?er Titanlarla birlikte Olympos’a sald?rd??? için Zeus onu gök kubbeyi omuzlar?nda ta??makla cezaland?rd?.

Atreus: Pelops ile Hippodemia’n?n o?lu. Thyestes ile Nikippe’nin karde?idir. Önce Kleola ile evlendi ve bu evlilikten Pelisthes do?du. ?kinci evlili?i dul kalan gelini Aerope ile oldu. Bu evlilikten Agememnon ile Menelaos adl? iki o?lu ve Anaksibia adl? bir k?z? oldu.

Atrides: Atreus soyundan gelenler bu adla an?l?r özellikle Agememnon ve Menelaos.

Atropos: Bildiklerinden ?a?mayan üç Moria(Park) lardan biri.

Attis: Eski anadolu tanr?lar?ndan biri. Adonis kadar güzeldi bu yüzden Anadolu tanr?lar?n?n anas? Kybele ona gönül verdi. Ondan hayat boyu kendisine sad?k kalma sözü alm??t? ancak Attis Sakarya nehrinin perisi Sagaratis’e gönül verdi. Kybele buna çok öfkelendi ve peri k?z?n?n hayat?n?n ba?l? oldu?u a?ac? kesti. Attis’I de delirtti.

Auge: (Augia) Aleus’un k?z?. Herakles’ten Telephos ad?nda bir o?lu olmu?tu.
Telephos’u do?urduktan sonra Mysia’ya kaçt?. Orada kral Teothras’?n kar?s? oldu. Daha sonra kim oldu?unu bilmeden kendi öz o?lu ile evlendi.

Augias: Elis bölgesinin efsanevi kral?.

Aura: Phrygia’l? güzel bir k?z. Rüzgar gibi çevikti. Artemis’in av arkada?lar?ndan biriydi. Dionysos buna a??k oldu ama yakalayamad?. Daha sonra Aphrodite araya girdi ve Aura’n?n akl?n? ba??ndan ald?. Dionysos’tan iki çocu?u oldu ama çocuklar?n? parçalad? sonra kendini Sakarya ?rma??na att?. Zeus bu deli anneyi bir kayna?a çevirdi.

Aurora: Eos’un latince ad?. ?afak tanr?ças?.

Auson: Odysseus ile Kalypso’nun o?lu. Latinos ad?nda Latinlaerin babas? say?lan bir o?lu vard?.

Autolykos: Odysseus’un dedesi. Hermes’in o?lu idi.

Autemedon: Akhilleus’un arabas?n? sevkeden kahraman

Autonone: Kadmos'un k?z?. Aktaion'un anas?, Dionysos onu delirtti?inden k?z karde?i Agaue ile birlikte Pentheus'u parçalad?.


B

Baal: Asur Tanr?s?

Bakkhant'lar: Dionysos ?enliklerinde tanr?n?n yan?nda dola?an kad?nlar

Basileia: Uranos'un k?z? ve Rhea ile Titanlar?n k?zkarde?idir. Karde?i Hyperion
ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güne?) I do?urdu.

Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yard?m eden ihtiyar.

Bauba: Ne?eli bir hizmetçi k?z, Persophene için üzülen Demeter'I e?lendirmeye çal???rd?.

Baukis: Philemon'un kar?s?.

Bellerophon: Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un o?lu.

Bellona: Romal?lar?n zafer tanr?ças?.

Beroe : Adonis ile Aphrodite'in k?z?. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.

Bia : Dev palas ile Styx'in k?z?. ?iddet anlam?na gelen Bia, Nike(Zafer) in k?z karde?idir.

Bianos : Troial? bir komutan. Agememnon taraf?ndan öldürüldü.

Bias : Amythaon'un o?lu. Melanpous'un karde?i.

Biton : Kydippe'nin o?lu

Bona Dea : Do?urganl?k tanr?ças?.

Boreas : Kuzey rüzgar? tanr?s?. ?afak tanr?s? Eos'un o?lu

Bormos : Titias'?n o?lu, çok güzel bir delikanl? olan Bormos'u küçük bir su kayna??n?n perileri kaç?rd?lar.

Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanl?yd?. Bir gün da?da sürüsünü otlat?rken tanr? Apollon onu görüp a??k oldu. Tanr? ona kahinlik sanat?n? ö?retti.

Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla sava??nda tanr? Zeus'un taraf?nda yer ald?lar.

Britomartis : Girit'li bir tanr?ça, Zeus ile Karme'nin k?z?.

Brontes : Gök ile yerin o?lu Kylop'lardan biri.

Brotheus : Yanarda?lar tanr?s? ile zeka tanr?ças?n?n o?lu. Çok çirkin oldu?u için alemin maskaras? olmas?n diye Etna yanar da??n?n içine at?lm??t?.

Bryte : Ares'in k?z Minos'un sevgilisi.

Busiris : Zalim bir M?s?r kral? Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Byblis : Miletos'un k?z?. Erkek karde?'I Kaunos'a a??kt? Kaunos onun bu a?k?ndan korkup kaç?nca kendini öldürdü. Ona ac?yan periler Byblis'i ça?layan'a çevirdiler. (Bugünkü Il?ca)

Byzas : Poseidon'un o?lu. Annesi Zeus ile ?o'nun k?z? idi. Byzans ?ehrini kurdu

Bassareus : Dionysos'un latince ad?

Bendis : Trakyal?lar?n ay tanr?ças?.

Bianna : K?tl?k yüzünden Girit adas?ndan kaçan genç bir k?z. Viyana ?ehrine ad?n? verdi.

Boarmia : Pallas'?n bir lakab?. Öküzlerden faydalanmay? ö?retti?i için bu lakab? alm??t?.

Boreadlar : Kuzey rüzgar?n?n çocuklar?na verilen ad.

Bosphoros : S???r geçidi anlam?na gelir. ?stanbul bo?az?n?neski ad?.

Botres : Eumelos'un o?lu. Tanr? Apollon'a taktim edilen kurban?n beynini yedi?i için babas? taraf?ndan öldürüldü.

Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.

Briseis : As?l ad? Hippodemie olan Briseis Troia civar?nda eski bir Anadolu ?ehri olan Lyrnessos ?ehrinin rahibinin k?zyd?. Babas?n?n katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.

Brithynoos : Apollon'un adlar?ndan biri.

Brykhia : Aphrodite'in adlar?ndan biri. entheus’u parçalad?.

C

Cacus : Herakles taraf?ndan öldürülen bir dev.

Caeculüs : Vulcain'in o?lu

Caelus : Uranos'un latince kar??l???

Camene : Çe?me perileridirler ancak yunanl?lar bunlar?n ilham perileri olduklar?na da inan?rlard?.

Camilla : Volskiler kral? Metabus'un amazonlara benzeyen k?z?.

Camenta : Romal? do?um tanr?ças?.

Carmenta : Ladon ?rma??n?n efsanevi k?z?. Gaipten haberler veriyordu.

Carna : Roma civar?nda Tiber nehri kenarlar?nda ya?ayan bir peri k?z?.

Catanitus : Latinlerin Ganymedes'e verdikleri ad.

Centimaniler : Yüz kollu devler.

Ceres : Toprak ve ürünler tanr?ças? Demeter'in bir di?er ad?.

Clio : Kahraman destan? Epos ve Tarih Musa's?na Latinlerin verdikleri ad.

Concordia : Romal?lar?n bar?? tanr?ças?.

Concus : Eski Roma tanr?lar?ndan biri. Gizlemek, örtmek, saklamak tanr?s?yd?.

Cubido : A?k tanr?s? Eros'un bir di?er ad?.

D

Dada : Namusu u?runa kendini öldüren efsanevi Girit'li bir kad?n.

Daedalion : Sabah y?ld?z? Eoshoros'un o?lu sava?a ve ava çok dü?kündü. K?z?n?n ölümünden sonra çekti?i ac?ya üzülen tanr? Apollon bu üzüntülü babay? bir akbabaya çevirdi.

Daimon : ?lahi bir kudret ta??d???na inan?lan adeta tanr?la?m?? insanlara verilen ad.

Daktylos : ?da da??nda oturan ve madenleri i?leyen becerikli cinler. Bu cinleri Rhea do?urmu?tur.

Daimos : Ares'in yard?mc?s?, korku.

Damaster : Poseidon'un o?lu

Dammaneus : Daktylos'lardan biri.

Danae : Argos kral? Akrisios'un k?z?.

Danaidler : Danaos'un elli k?z?na verilen ad.

Danaos : Belos'un iki o?lundan biri, farkl? farkl? kad?nlardn elli k?z? olmu?tu.

Daphne : Apollon'un a??k oldu?u peri k?z?, defne a?ac?na çevirildi.

Daphnis : Çoban ?iirlerinin mucidi, sicilyal? bir çoban.

Dardanos : Zeus'un o?lu, Troia kalesini o in?a etti. Çanakkale bo?az? eski ad?n? ondan alm??.

Dedalos : Yunanl?larca heykeltra?l???n ve mimarinin piri say?lan efsanevi bir sanatkar

Deimos : Korku anlam?na gelen Deimos Ares'in en yak?n arkada??d?r.

Deioneus : Dia'n?n babas? ?ksiyon onu k?zg?n kömür dolu bir hende?e at?p yam??t?.

Deiphobos : Priamos'un o?lu, Hector'un karde?i.

Delphoi : Gelecek olaylardan haber verme yeri, kehanet tap?na??.

Delos : Yüzen bir ada iken Artemis ve Apollonun do?umu için Zeus onu denizin üzerinde sabit bir ada haline getirdi.

Dejan?ra : Herakles'in kar?s?

Demeter : Toprak ve ürün tanr?ças?.

Demodike : Kretheus'un kar?s?, Phriksos'un kaynanas?.

Demodokos : Gözleri kör bir halk ?airi. ?iirleri ile efsanele?mi?tir.

Demophon : Theseus ile Phedra'n?n o?lu. Elpeor ile Troia sava??na kat?ld?.

Despoina : Demeter'in Posidon'dan olan k?z? Persophene'in bir di?er ad?.

Deukalion : Prometheus ile Klymene'nin o?lu, Pyrrha'n?n kocas?. Tufan da sa? kalanlardan.

Diana : Artemis'in latice ad?.

Dido : Karthaca kraliçesi, Aineas'? sevmi?ti kar??l?k alamay?nca kendini öldürdü.

Didyme : Brankhid'lerin kahinlik tap?na??

Dike : Zeus ile Themis'in k?z?. Adalet sembolü.

Diktynna : Giritte Artemis'in yerini tutan iki tanr?çadan biri.

Diktys : Seriphos adas?nda ya?ayan bir bal?kç?. Perseus ve annesi Danae'yi bulmu?tu.

Dimoedes : Arezen'in karde?iydi ve onun k?z? Euopis ile evlenmi?ti ancak Euopis onu kendi
karde?i ile aldat?yordu. Durum ortaya ç?k?nca Euopis kendini öldürdü. Diometes daha sonra sahilde genç bir kad?n cesedi buldu ve buna a??k oldu. Ceset çürümeye ba?layana kadar onu saklad? daha sonra muhte?em bir törenle defnetti ama bu anlams?z a?k? içinden söküp atamad? ve mezar?n ba??nda kendini öldürdü.

Dione : Okeanos'un k?z?

Dionysos : ?arap tanr?s?

Dioskur'lar : Zeus'un o?ullar?ndan Kastor ile Polydenkes'e verilen ad. Anneleri Leda idi. ?ki karde? gemicilere yol gösterir tehlikeli anlarda yard?mlar?na ko?arlard?.

Dirke : Epopeus'un kar?s?

Dodona : Zeus tap?na??, Zeus bu tap?nakta sorulan sorulara, dualara cevap verirdi.

Dolion'lar : Bugünkü Kap?da?da ya?ayan bir halk.

Dolon : Troia'l? bir genç. Çok h?zl? ko?ard?, sava? s?ras?nda casus olarak Yunanl?lar?n aras?na kar??t? ancak yakaland? ve Diomedes taraf?ndan öldürüldü.

Doris : Okeanos ile Tethys'in k?z?. Karde?i Nereos ile evlendi. Ondan Nereid'ler diye bilinen elli k?z? oldu.

Doros : Apollon ile Phthie'nin o?lu

Dryad'lar : Ormanlarda ya?ayan a?aç perileri. Hayatlar? a?aca ba?l?yd?. A?aç çürüdü?ü yada kesildi?i zaman bunlar?nda hayatlar? son bulurdu.

Dryas : Ares'in o?ullar?ndan biri.

Dryope : Kral Dryops'un tek k?z?. Oeta da??nda babas?n?n sürülerini otlat?rd?. Apollon bu k?za gönül verdi ve y?lan ?ekline girerek onunla birle?ti. K?z bu olaydan kimseye haber vermedi. Andreamon ile evlendi ve bir o?lu oldu. Ad?n? Amphissos koydular.

Dryops : Apollon ile Dia'n?n o?lu. K?z? Hermes ile birlikte olup Pan'? do?urdu.

E

Eakos : Zeus ile peri k?z? Egine'nin o?lu. Dindarl??? ile tan?n?rd?.

Eetion : Mysia bölgesinde bir ?ehrin kral?. Andromak'?n babas?.

Efhialtes : Gaia ile Uranus'un o?lu olan bir dev.

Egeria : Romal?lar?n do?um tanr?ças?.

Egeus : Atina kral? Theseus'un babas?. Theseus Minotaure'e kar?? kazand??? zaferden dönerken beyaz yelken çekmedi?i için babas? o?lunun yenildi?ini zannederek kendini denizew att?. O günden beri bu denize ege denizi derler.

Egestes : (Akestes) Sicilyada Krimisos ?rma??n?n tanr?s?n?n o?lu

Egina : Asapos ?rma?? tanr?s?n?n k?z?, Zeus taraf?ndan kaç?r?ld?.

Egisthos : Thyeste'nin o?lu.

Egypios : Antheus ile Boulis'in o?lu.

Egyptos : M?s?r?n ünlü kahramanlar?ndan, Poseidon ile Nil nehrinin o?lu. M?s?ra ad?n? verdi.

Eidothea : Proteus'un o?lu babas?na ak?l dan??maya gelen Menelaos'a yard?m etti.

Eileithyia : Do?um ar?r?lar? tanr?s?. Bu tanr?, do?umlar?nda kad?nlara yard?m edermi?.

Eirene : Bar?? sembolü Horalardan biri.

Ekhemos : Aeropos'un o?lu.

Ekhestos : Zalimli?i ile tan?nan Epir kral?.

Ekhidna : Gövdesi kad?na, kuyru?u y?lana benzeyen bir ejder. Lerna Hydras? denilen y?lan?n annesidir.

Ekhion : Kadmos'un ekti?i dragonun di?lerinden hortlayan be? adamdan biri.

Ekho : Ormanlarda, da?larda dola?an yank? perisi. Her yerde yanl?zl??? ar?yor insanlardan ve tanr?lardan kaç?yordu. A?k?na kar??l?k vermedi?i için Pan çobanlar? ona kar?? k??k?rtt?. Ve çobanlar Ekho'yu parçalay?p, parçalar?n? her taraf?na att?lar.

Elektra : Agememnon ile Klytaimenestra'n?n k?z?. Okeanos ile Tethys'in k?zlar?ndan birininde ad? Elektra idi.

Elektryon : Perseus'un üç o?lundan biri.

Eleutherios : Zeus'un lakab?

Elysion : Yeralt? cenneti

Elpenor : Odysseus'un arkada?alar?ndan biri. Kirke onu domuza çevirmi?ti ama daha sonra tekrar insan ?ekline döndü.

Empusa : Hekate'nin, insanlar? korkutmak için yaratt??? bir canavar. Her çe?it k?l??a girebilirdi. ?nsan etiyle beslenirmi? ve kurbanalar?n? çok güzel bir kad?n k?l???na girerek avlarm??.

Endymion : Ay????? Selene'nin a??k oldu?u güzel bir delikanl?.

Enyalios : Sava? tanr?s? Ares'in adlar?ndan biri.

Enyo : Ares'in en sad?k arkada?lar?ndan biri. Enyo felaket anlam?na gelir.

Eolos : Rüzgarlar?n bekçisi.

Eolia : Eolos'un oturdu?u ada.

Eos : ?afak

Epaphos : Zeus ile ?o'nun o?lu

Epeios : Panopeus'un o?lu Troia sava??na otuz gemi ile gelmi?ti.

Epeos : Panopee'nin o?lu surlar? y?kmak için kullan?lan aleti icat etti ve Troia sava??ndaki tahta at? yapt?.

Ephesos : (Ephes) Anadolu'nun Ege sahillinde eski devirlerin en ünlü ?ehri.

Ephialtes : Gaia ile Uranos'un o?lu olan dev.

Epidauros : Asklepios'un en me?hur tap?na??n?n bulundu?u yer.

Eikaste : ?okaste'nin di?er ad?.

Epimelides : Sürüleri bekleyen perilerin ad?.

Epimenides : Giritli bir ?air ve kahin. Atinay? Veba salg?n?ndan kurtarm??t?.

Ephimetheus : Prometheus'un karde?i

Epione : Asklepois'in kar?s?.

Epiphania : Tanr?lar?n insan ?eklinde yada ba?ka ?ekillerde maddi olarak görülmesi.

Epiros : Ekhion'un k?z?

Epopeus : Bir kahraman?n ad?. Poseidon'un o?lu oldu?u söylenir

Erato : Dokuz ilham perisinden biri

Erebos : Khaos ile Nyks'in o?lu. Karanl?k yeralt? dünyas?n?n sembolü.

Erekhteous : Atina'n?n ünlü kahraman?.

Erginos : Beotia bölgesinde Orkhomenos kral?.

Eridanos : Okeanos ile Tethys'in o?lu. Efsanevi bir nehir.

Erigone : Atinal? ?karios'un k?z?. Dionysos'un sevgilisi.

Erikhthonios : Hephaistos'un o?lu. Hephaistos'un yere saç?lan tohumlar?ndan meydana gelen yar? insan yar? y?land?. Athena bu çocu?a ac?y?p onu bir kutuya koydu ve Kekrops'un üç k?z?na emanet etti. Erikhthonios büyünce çok ak?ll? bir insan oldu ve Atina krall???n? ele geçirdi.

Erinona : Namus ve masumiyeti ile ün salan K?br?s'l? k?z. Zeus bile ona a??k olmu?tu. Hera bu a?ka engel olmak için Adonis'I Erinona'ya bela etti. K?zl???n? kaybeden Erinona tavus ku?una çevirildi.

Eriny'ler : ?ntikam saçan tanr?çalar.

Eriphyle : Argos kral? Talaos'un k?z?, Adraste'nin karde?i.

Eris : Nifak, anla?mamazl?k tanr?ças?, Ares'in karde?i ve arkada??. Ist?rab(Ponos), Unutmak(Lethe), Açl?k(Limos), Keder(Argos) çocuklar?d?r.

Eros : A?ka tanr?s?, a?k ve güzellik tanr?ças? Aphrodite'in o?lu.

Erymanthos : Apollon'un o?lu. Adonis ile bulu?mak için y?kanan Aphrodite'i ç?plak gördü?ü için tanr?ça gözlerini kör etti. Bunun üzerine Apollon o?lunu bir yaban domuzuna çevirdi ve Adonis'i öldürttü.

Erysikhthon : Thesseba kral? Triapos'un o?lu. Dinsiz ve zalim bir adamd?. Demeter'e ait bir orman? tahrip edince tanr?ça onu açl?kla k?vrand?rarak cezaland?rd?.

Eryks : Aphrodite ile Poseidon'un o?lu.

Erytos : ?ole'nin babas?. Ok atmada kendisini geçene k?z?n? vermeyi vaad etmi?ti. Herakles yar??mada onu geçti?i halde sözünde durmad? bunun üzerine Herakles onu öldürdü.

Eskulape : Hekimlik tanr?s? Asklapios'a latinlerin verdi?i ad.

Eteokles : Oidipus ile ?okaste'nin o?lu, Thebai kahramanlar?ndan biri.

Ethemea : Artemis'in etraf?daki perilerden biri. Cos adas?ndaki kral Merops ile evlenmek için tanr?çadan ayr?l?nca, tanr?ça buna çok sinirlendi ve onu oklar? ile delik de?ik etti.

Euadne : Esir dü?en kocas?n? yakarlarken kendisini kocas?n? yakt?klar? ate?e atan fedakar kad?n.

Euandros : Arkadial? bir kahraman, yurdundan ayr?l?p ?talya da bir koloni kurdu.

Eukhenor : Kahin Polydos'un o?lu, babas? ona iki çe?it ölümden birini seçmesini söyledi.Ya evinde kal?p rahat dö?e?inde can vermek yada sava?ta çetin fakat ?erefli bir ölüm. Troia sava??na kat?ld? ve yi?itçe öldü.

Eumaios : Odysseus'un sad?k çoban?

Eumenid'ler : Attikada ki intikam tanr?çalar?na verilen ad.

Eumolpos : Poseidon ile Khione'un o?lu. Herakles'in ö?retmeni.

Euneos : ?ason ile Hypsiplye'nin o?lu.

Eunike : Bir deniz perisi. Nereos ile Doris'in k?z?.

Eunomia : Okeanos'un k?zlar? Hora(Saat) lardan biri. Letafet perilerinin annesi.

Eunomos : Arkhiteles'in o?lu. Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Euphemos : Poseidon'un o?lu, Arganaut'lardan biri. Babas?n?n ona verdi?i vas?fla su üzerinde yürüyordu.

Euphorbos : Pantheos'un o?lu Troia'l? bir kahraman. Patroklos'u öldürmü?tü.

Euphorion : Akhilleus ile Helena'n?n çocu?u. Zeus ona a??k oldu fakat Euphorion ondan kaçt? ve Melos adas?na s???nd?. Çok öfkelenen Zeus y?ld?r?m?yla onu öldürdü.

Euphrosyne : Eurymone'nin üç k?z? olan Kharit'lerden biri.

Europa : Finike kral? Agenar ile Telepassa'n?n k?z?. Bo?a ?ekiline giren Zeus taraf?ndan kaç?r?ld?. Zeus'tan Minos, Sarpedon, Rhadamnthys adlar?n? ta??yan üç o?lu oldu. Ad?n? Avrupa bölgesine verdi.

Euros : Eos ile Astraeos'un o?lu. Güney-bat? rüzgar? olarak bilinir.

Euryale : Gaia'n?n k?zkarde?leri olan Gorgon'lardan biri

Euryalos : Aenes'in arkada?lar?ndan biri. Güzelli?i ile ün salan bu delikanl? Nisus ile büyük bir a?k ya?ad?.

Eurybie : Yer ile denizin k?z?, Astraos'un annesi.

Eurydike : Orpheus'un kar?s?. Aristeos'tan kaçarken bir y?lan taraf?ndan öldürüldü.

Eurygania : Oidipus'un kar?s?.

Eurylokos : Odysseus'un arkada?? ve k?zkarde?inin kocas?.

Eurykleia : Odysseus'un süt annesi.

Eurymakos : Odysseus'un kar?s?na göz koyanlardan biri. Odysseus taraf?ndan öldürüldü.

Eurymeda : Oeneus ile Althea'n?n k?z?. Karde?i Meleagros'un ölümüne çok a?lad???ndan Meleagrid denilen ku?a dönü?türüldü.

Eurymedon : Prometheus'un babas?. Titanlarla yap?lan sava?ta Zeus taraf?ndan uçurumdan a?a?? at?ld?.

Eurynome : Okeanos ile Tethys'in k?z?. Zeus taraf?ndan sevildi ve üç Kkari(Letafet perileri) do?urdu.

Eurynomos : Yeralt? tanr?lar?ndan biri. Yere gömülen ölülerin etlerini yer kemiklerini b?rak?rd?.

Euryphaessa : Hyperion'un kar?s? . Helios, Selene ve Eos'u do?urdu.

Eurypylos : Tan?nm?? karamanlara verilen ad.

Eurysakes : Aiaks ile Tekmassa'n?n o?lu.

Eurytheus : Herakles'e çe?itli görevler veren Tiryns kral?.

Euterpe : ?lham perileri olan Musa'lardan birinin ad?, flüt çalmas?n? ö?retirdi.

Eurytion : Kentaur'lardan biri. Hippodemiz'y? kaç?rmak isteyince Lapithlerle sava? ba?lad?.

Eurytos : Herakles'e yay bükmesini ö?reten ünlü kral ?ola'n?n babas?.

Euthymos : Temesa ?ehrini kurtaran ünlü kahraman.

Evadne : Poseidon ile Pitane'nin k?z?.

Evandros : Sarpedon'un o?lu Lykia'l? bir yi?it Troia sava??nda yard?ma gelmi?ti.

Evenos : Ares ile Demonike'nin o?lu. Etolia krallar?ndan biri. Marpassa ad?nda ki k?z?na talip olanlar? öldürüyordu.

Evippe : Epir kral? Tyrimmas'?n k?z?, Odysseus onu ba?tan ç?kar?p sonrada terk etmi?ti. Bu beraberlikten Euryalos dünyaya geldi. Evippe çocu?un boynuna "Minnettarl???n ??areti" yazan bir tabela as?p Odysseus'a yollad?.

Evohe : Dionysos'un lakab?. Cesaret o?lum anlam?na gelir.

F

 

Fama : Halk?n sesinin sembolü olan Fama Yer'in k?z?d?r. Say?s?z gözü ve bir çok a??z? vard?r. Çok h?zl? uçard?.

Fames : Açl???n sembolü.

Fatum : Talih tanr?s?.

Fauma : Tanr? Faunuz'un kar?s?

Faunus : Latinlerin ?ss?z tabiat tanr?s?.

Febris : Hararet ve S?tma tanr?ças?.

Feronia : Çe?melerin ve ormanlar?n tanr?ças?.

Fides : Verilen sözde durma tanr?s?

Fors : Tesadüf tanr?ças?.

Flora : Ye?eren bitkilerin çiçeklerin tanr?ças?.

Furiler : Yeralt? cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanr?lar?n intikam memurlar? idi ve Poseidon'un kan?ndan olmu? Yer'in k?zlar?yd?.?nsanlar?n kalplerine korku ve vicdan azb?n? getirirlerdi.

Fraude : Hile tanr?ças?. Yar? insan yar? y?land?.

Furina : H?rs?zlar?n tanr?s?.

Furr?na : Tibet nehri kenar?nda bir kayna??n ve orman?n tanr?s?yd?.

G

 

Gaia : Toprak. Bütün tanr?lar?n soylar?n?n ç?kt??? en eski ve ilk tanr?ça. Kocas?z olarak
Uranus'u do?urdu. Onun hem annesi hem de kar?s? oldu.

Galateia : Güzel bir peri k?z, Kylop Polyphemos ona a??k olmu?tu.

Galates : Herakles'in bir prensesten olma o?lu.

Galaotes : Apollon ile Themisto'nun o?lu

Galinthias : Herakles'in annesi Alkmene'nin arkada??. Alkmene do?um yapaca?? s?rada do?um tanr?çalar? Hera'n?n emriyle do?uma engel olmaya çal???nca Galinthias onlar? uzakla?t?rd? ve Herakles'in do?umuna yard?m etti fakat sonunda Hera onu Gelincik'e dönü?türerek cezaland?rd?.

Ganges : Bir peri k?z? olan Kalauria ile ?ndos'un o?lu ve Ganj nehrinin tanr?s?. Sarho? oldu?u bir zamanda annesini i?fal etti?i için kendine geldi?inde utanc?ndan kendini nehre att?. O günden sonra bu nehrin ad? Ganj oldu.

Ganymedes : Troia kral? Toros'un o?lu. Zeus onu sevdi ve Olympos'a yan?na alarak orada al? koydu.

Geantes : Gaia'n?n çocuklar?, Uranos'un yaras?ndan akan kanlarla yarat?ld?lar.

Genius : Roma tanr?s?. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insan?n kendine ait bir Genius'u oldu?una inan?l?rd?.

Gerena : Pygmeler bir nevi cüceler soyundan bir kad?n. Tanr?lara yüz vermedi?i için Turna ku?una çevirildi.

Geras : ?htiyarl?k tanr?s?. Herakles bütün insanlar?n ya?land?klar? zaman ba??na musallat olan bu tanr?y? ma?lup etti.

Geryoneus : Üç ba?l? kocaman bir dev, Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Gigant'lar : Uranos'un yaras?ndan akan kanlarla yarat?lm?? devler. Tanr?lar bunlardan nefret ederlerdi. Da? gibi gövdeleri y?lan gibi kuyruklar? vard?. Titanlarla birlikte Zeus'a kar?? sava?m??lard?. Herakles teker teker hepsini ma?lup edip Vezüv yanarda??n?n alt?na hapsetti.

Glaukos : Sisypos'un o?lu. ?nsan eti ile beslenen kendi atlar? taraf?ndan parçaland?.

Gorgon'lar : Phorkos ile Keto'nun üç k?z?. Saçlar? y?landan korkunç bak??l? ifritler. Bunlara bakan ta? kesilirmi?. Stheno, Euryale ve Medusa adlar?n? ta??yan üç karde?in en kötüsü Medusa idi.

Grazia'lar : Letafet perileri.

Gree'ler : Phorkos ile Keto'nun di?er üç k?z?, do?u?tan beyaz saçl?yd?lar.

Griffon'lar : Arslan gövdeli kartal ba?l? efsanevi ku?lar. Apollon'un hazinelerine bekçilik yap?yorlard?.

Gyges : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'n?n o?lu, yüz kolu elli ba?? vard?.

H

Hades : Kronos'un o?lu. Cehennemlerin karanl?k alemlerin ve ölüler diyar?n?n tanr?s?.

Haemon : Kral Oidipus'un k?z?. Babas? ni?anl?s? Antigone'u ölüme mahkum edince intihar etti.

Haemos : Boreas'?n o?lu Thrakia Tyranlar?ndan biri.

Hagno : Lykea kayna??n?n perisi.

Halia : Rodoslu güzel bir k?z. Poseidonla evlendi ve alt? o?lu, birde k?z? oldu. Halia'n?n alt? o?lu Aphrodite'in etkisi ile annelerine büyük bir a?k ve ?ehvetle ba?lan?nca babalar? Poseidon onlar? öldürdü. Bu duruma çok üzülen kad?n kendini denize atarak intihar etti.

Halirrhotios : Poseidon'un o?lu, Ares'in k?z? Altippe'ye sald?rd??? için Ares taraf?ndan öldürüldü.

Halkyon : Kral Keyks'?n kar?s?.

Hamadryad : A?aç perileri. Bir a?açla beraber do?up onunla beraber ölen periler.

Harmonia : Aphrodite ile Ares'in k?z?, Kadmos'on kar?s?. Kocas? ile birlikte bir y?lana dönü?türüldüler.

Hrpalyke : Tkrakia kral?n?n k?z?, küçük ya?ta annesini kaybetti?inden babas? onu k?srak sütü ile besleyip erkek gibi yeti?tirdi.

Harminna : Irmak tanr?s? Asopos'un k?z?, Ares'ten Oenomaos ad?nda bir o?lu vard?.

Harpyi'ler : Thaumas ile Elektra'n?n k?zlar?, f?rt?nan?n ve ölümün sembolüydüler. Sirenlere benzerlerdi ve kanatlar?vard?.

Hebe : Zeus ve Hera'n?n k?z?. Gençli?in ve güzelli?in sembolü idi.

Hekate : Artemis'in yard?mc?s? iyilik sever bir tanr?ça. Bir titan olan Perses ve Asteria'n?n k?z? idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.

Hegeleos : Herakles'in torunu, Omphale ile Herakles'te olan Tyrsenos'un o?lu.

Hektor : Troial?lar?n en büyük kahraman?, Akhilleus taraf?ndan öldürüldü.

Helena : Menelaos'un kar?s?. Troia prensi Paris onu kaç?rd??? için Yunanl?lar Troia'ya sald?rd?lar. Zeus ile Leda'n?n k?z? oldu?una inan?l?rd?.

Helenos : Priamos'un o?lu. Troia'l?lar?n kahini. Yunanl?lara tahta at? yapmalar?n? söyleyerek yurduna ihanet etti.

Heliades'ler : Helios ile Klymene'nin k?zlar?. Karde?leri Phaeton'un ölümünden dolay? duyduklar? üzüntüden çok fazla a?lad?klar? için tanr?lar onlar? kavak a?açlar?na dönü?türdüler.

Helike : Çocukken Zeus'u besleyen iki peri k?z?ndan biri. Daha sonrada Büyük ay?ya çevirildi.

Helikon : ?lham perileri Musa'lar?n kutsal da??.

Helios : Güne? tanr?s?. Hyperion ile Theia'n?n o?lu. Deniz perilerinden Perseis ile evlendi. Bir çok çocuklar? oldu.

Helle : Phriksos'un karde?i. Çanakkale bo?az? eski ad? olan Helles Pontos ad?n? ondan alm??t?r.

Hellen : Deukalion'un o?lu bütün yunanl?lar?n babas?d?r. Bu nedenle Yunanl?lara Hellenler denirdi.

Hemera : Gündüz. Nyks (Gece) nin karde?i. Fani insanlara ????? getirirdi. Di?er ad? Eos (?afak) tur.

Hemikynes : Köpek gibi ses ç?karan ve ba?lar?da köpe?e benzeyen tuhaf yarat?klar. Karadeniz k?y?s?nda ya?arlarm??.

Heosphoros : Eos'un o?lu sabah y?ld?z?.

Hephaistos : Ate? tanr?s?. Latinler Vulcain der.

Hera : Ba? tanr?ça. Zeus'un karde?i ve kar?s?. Latinler Junon der.

Herakles : Zeus'un o?lu kuvvet tanr?s?. Latinler Hercule der.

Herakliad'lar : Herakles'in soyundan gelenlere denir.

Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes'in o?lu. Salmikis adl? göl perisi ona a??k oldu, Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanr?lardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemi?ti. O günden sonra ayn? beden içinde hem kad?n hemde erkek ki?ili?ini ta??d?.

Herme'ler : Yollar?n koruyucular?

Hermes : Tanr?lar?n ula?? habercisi.

Hermione : Menelaos ve Helena'n?n k?z?

Hero : Leandros'un sevgilisi olan rahibe. Sevgilisi ölünce, cesedinin ba??nda oda kendini öldürdü.

Herse : Kekrops'un üç k?z?ndan biri. Athena Erkhthonos'u bu üç karde?e emanet etmi?ti.

Hesione : Troia kral? Laomedon'un k?z?.

Hesperidler : Güne?in batt??? yerin perileri. Gecenin yani Nyks'in k?zlar?d?r.

Hesperos : Ak?am y?ld?z?. Atlas'?n o?lu, insanlara yol gösterir iyilik eder.

Hestia : Kronos ile Rea'n?n k?z?. Romal?lar ona Vesta derler. Aile oca?? tanr?ças?d?r.

Hiera : Herakles'in o?lu olan Telephos'un kar?s?. Yunanl?lar Troia'ya kar?? sava? açt?klar?nda Hiera kad?nlardan kurulu bir orduyla onlara kar?? kouymu?tu.

Hirodyeller : Tanr?lar?n tap?naklar?na ait olan kad?n ve erkek köleler.

Hilaeira : Leukippid'lerden biri, Phoebe'nin k?zkarde?i.

Hilebie : Karia bölgesi krallar?ndan birinin k?z?. Lyrkos ad?nda bir Yunanl?yla evlendi. Kocas?n?n her türlü ihanetine ra?men hep ona sad?k kald?.

Himalia : Bir peri k?z?. Zeus'tan üç çocu?u oldu. Bu üç o?lan bu?day?n geçirdi?i safhalar? sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Bu?day yeti?tirici), Kytos(Ekmekçi)

Himeros : A?k iste?inin sembolü Eros'a arkada?l?k ederdi.

Hippe : Kentaur, Khrion'un k?z?.Eole'den hamile kal?nca babas?n?n korkusundan Pelion da??na kaçt? fakat babas? onu buldu. Bunun üzerine kendisini kurtarmalar? için tanr?lara yalvard?. Tanr?larda onu at ?eklinde bir burç yap?p gökyüzüne kald?rd?lar.

Hippios : Poseidon ile Athena'n?n lakaplar?.

Hippo : Skedasos'un iki k?z?ndan birinin ad?. Karde?i ile birlikte Ispartal?lar?n sald?r?s?na u?rad?lar. Bu olaydan sonra intihar ettiler.

Hippodemia : Pisa kral? Oinomaos'un k?z?. Pelops onunla zorla evlendi. ?ki çocuklar? oldu. Arteus ile Tyestes.

Hippo Kampos: Yar?s? at yar?s? bal?k olan deniz hayvanlar?. Nereidler bunlar?n üzerine binip dola??rlard?.

Hippolyte : Amazonlar?n kraliçesi. Ares'in k?z? oldu?u söylenir, Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Hippolytos : Thesseus'un Amazonlar kraliçesi Atiope'den olan o?lu.

Hippomedon : Dev cüsseli bir kahraman, Thebai'ye kar?? sava?an Yedililerdem biriydi.

Hippomenes : Megeros ile Merope'nin o?lu. Atalante ile evlendi.

Hippotes : Heraklid'lerden biri.

Historis : Kahin Tresias'?n kurnaz k?z?. Herakles'in do?umu s?ras?nda, Hera'n?n emri ile do?uma engel olmaya çal??an do?um tanr?çalar?n? kurnazl?kla oradan uzakla?t?r?p do?umun olmas?n? sa?lad?.

Hora'lar : Zeus ile Themis'in üç k?z?. Bunlar zamanlar?n ve mevsinlerin tanr?çalar?d?r.

Horkios : Zeus'un lakab?.

Hyad'lar : Atlas'?n k?zlar?. Zeus'u Dodon'da onlar büyüttü

Hyakinthos : Amiklas ile Diomede'nin o?lu. Çok güzel bir delikanl?yd?. Thamyris adl? bir erkek ona a??k oldu, Apollon da ona gönül verenlerdendi.

Hybris : Annesi Koros idi. Hayas?zl???n, ölçüsüzlü?ün sembolü.

Hydne : Skyttis'in k?z?. Baba k?z çok usta dalg?çlard?.

Hydra : Lerna batakl???nda ya?ayan onlarca ba?? olan büyük bir y?lan.

Hygieia : Sa?l?k tanr?ças? ve Asklepios'un k?zlar?ndan biri.

Hylas : Kral Theiodamas'?n o?lu Herakles Hylas'?n babas?n? öldürdükten sonra delikanl?y? u?ak olarak yan?na alm??t?. Onu her yere beraberinde ta??rd?.

Hyllos : Herakles ile Dejanire'nin o?lu

Hylonome : Kentaur Kyllaros'un kar?s?. Kocas? öldürülünce intihar etti.

Hymenaios : ?lham perilerinden birinin o?lu. Gençlik ve evlendirme tanr?s?. Dü?ünlerde söylenen türküleride o ilham eder.

Hymnos : Phrygia'l? bir çoban. Artemis'in arkada?lar?ndan biri olan Nikaea adl? periye a??k olmu?tu. Ama Nikaea ona yüz vermedi ve bir gün kendisine a?k?n? ilan etmesine sinirlenip onu öldürdü.

Hyperion : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'n?n o?lu. K?z karde?i Heia ile evlendi. Helios, Eos ve Selene'nin babas?.

Hypermestra : Danaos'un elli k?z?ndan biri. Zorla evlendirilen elli k?z evlendikleri gece kocalar?n? öldürürken kocas?na tek zarar vermeyen karde? Hypermestra idi.

Hypnos : Uyku tanr?s?. Ereos ve Nyks'in o?lu.

Hypsipyle : Lemnos adas? kral? Thoas'?n k?z?. Lemnos kad?nlar? ayaklan?p kocalar?n? öldürmeye ba?lay?nca Hypsklye ya?l? babas?n? kaç?rd? ve Khios adas?na götürdü. Arganaotlar bu adaya ç?kt??? zaman Jason 'la kar??la?t? ve ona a??k oldu. Jason'dan iki çocu?u oldu.

Hyrieus : ?htiyar bir çiftçiydi ancak büyük tanr?lar? evinde misafir etti?i için tanr?lar ona kar?? hep iyiydiler bu yüzden ya?l? adam bir kar?s? olmad? halde erkek çocu?u olmas?n? istedi?inde onun bu iste?ini yerine getirdiler.?

?area : ?da da??n?n güzel perilerinden biri.

?akkhos : Eleusis Mysteria'lar?n?n tanr?s?. Baz?lar? onun Demeter'in o?lu oldu?una inansalarda, as?l inan?? Zeus ile Persephone'nin o?lu oldu?u yolundad?r. As?l ad? Zagreus olan bu çocu?u Zeus k?skanç kar?s?n?n Zulmünden kurtarmak için ?ekilden ?ekile soktu. Onu bir bo?a ?ekline soktu?u gün Hera'n?n takipçileri onu yakalad?lar ve kestiler. Zeus o?lunun yard?m?na yeti?emedi. Apollon'a cesedinden arta kalanlar? Parnassos da??na getirmesini söyledi. Apollon çocu?un halen çarpmakta olan kalbini getirdi. Zeus kalbi emdi ve Zagres'I tekrar yaratt?.Bu defa ona ?akkhos ad?n? koydu.

?alemos : Apollon ile Kalliope'nin o?lu. Genç ya?ta ölenler için söylenen hüzünlü mersiyelerin tarat?c?s?.

?ambe : Pan ile peri Ekho'nun k?z?. Hizmetçilik yaparken k?z?n? arayan kederli Demeter'I e?lendirmeye çal???rd?.

?amos : Kahramanl?k devirlerinde yeti?mi? bir kahin. Apollon ile Evadne'nin o?lu. Kahinli?i babas? Apollon'dan ö?rendi.

?anus : Romal?lar?n inanc?na göre evlerin kap?lar?n? bekleyen tanr? idi.

?apetos : Prometheus'un babas?.

?asion : (Jasion) Zeus'un o?lu Demeter'in sevgilisi. Demeter'den Plutos (Zenginlik) ad?nda bir o?lu oldu.

?das : Aphareus ile Arene'nin o?lu. Apollon'un sevdi?i Marpesse adl? k?z? kaç?r?nca Tanr?yla aralar?nda büyük bir kavga ç?kt?. Sonunda seçimi Marpesse'ye b?rakt?lar. Apollon'un sevgisine fazla güvenemeyen Marpesse ?das'? seçti.

?dmon : Argonautlardan biri, Apollon'un o?lu. ?yi bir kahindi. Hatta kendisinin ölece?ini bile bile Arganautlar seferine kat?ld?.

?daeos : Paris ile Helene'nin o?lu

?kadios : Lykial? bir peri k?z? ile Apollon'un o?lu. Bugünkü Gelemiç'I kurmu?tu.

?karios : 1. Attika bölgesinin efsanevi kral?, Dionysos'u evinde misafir etmi?t? 2.Penelope'nin babas?. Güzel k?z?n? almak isteyenler aras?nda bir spor müsabakas? tertip etti. Müsabakay? Odysseus kazand?.

?karos : Daidalos'un o?lu

?kelos : Phobetor ad?ylada an?lan insana yln?z hayvan ?ekli ile görünen bir rüya tanr?s?.

?ksion : Ba? tanr?n?n kar?s? Hera'ya göz koyan ve onu ba?tan ç?karmaya çal??an Lapith'ler kral?. Zeus taraf?ndan cezaland?r?ld?.

?llia : Romulus ve Romus'un annesi olan Reasilve'nin bir di?er ad?.

?llione : Priamos ile Hekube'nin k?z?, Polymestor'un kar?s?.

?lithya : Zeus ile Hera'n?n k?z?. Do?um tar?çal??? yapard?. Baz? kad?nlar?n do?umlar?na engel olarak onlara ac?lar çektirirdi.

?los : Dardanos'un o?ullar?ndan biri. Bir kahraman ve Palladion ?ehrini kurdu.

?nakhos : Argos'un efsanevi kral?. Okeanos ile Tethys'in o?lu ?o'nun babas?.

?no : Bir ad?da Leukothea olan ?no Kadmos ile Harmonia'n?n k?z?, Kral Athamas'?n ikinci kar?s? idi. Athamas'tan Learkhos ve Melikertes ad?nda iki o?lu oldu. Karde?i Semele'nin ölümü üzerine henüz küçük ya?ta olan Dianysos'u yan?na al?p bakma isteyince Hera buna çok sinirlenip kar? kocan?n akl?n? ba??ndan ald?. Ç?ld?ran ?no o?lu Melikertes'I kaynar suyun içine att?. Kocas?da Learkhoz'u bir geyik olarak görerek av s?ras?nda o?lunu vurdu. ?no ne yapt???n? fark edince o?lunun cans?z bedenini kuca??na al?p saraydan kaçt? ve bir kayal???n üzerinden kendini denize att?. Deniz tar?lar? bu kad?na ac?y?p onu Lekothea ad?nda bir deniz tanr?ças? o?lunu da Palaemon nam?yla bir deniz tanr?s? yapt?lar.

?o : ?nakhos'un k?z?. Hera ma?bedinin rahibesiyken Zeus ona görür görmez tutulmu?tu.

?obates : Lykia'n?n efsanevi kral?.

?obes : Herakles'in Kerthe'den olan o?lu.

?odama : Beotia mabedinin rahibesi. Bir gece zeka tanr?ças? ona kalkan?n? takm?? olarak görününce ?odama ta?tan bir heykel oldu.

?okaste : Oidipus'un annesi. Daha sonradan öz o?lu oldu?unu bilmeden Oidipus ile evlendi.

?okastos : Rüzgar tanr?s? Eolos'un o?lu.

?ola : Oihalia kral? Eurytos'un k?z?.

?olaos : ?phikles ile Automeduse'nin ö?lu. Herakles'in ye?eni. Herakles'e yard?m eder onun arabas?n? sürerdi. Herakles bu kahraman? çok be?endi?inden kar?s? Magara'y? ona arma?an etti. Leipehile (Tekedilmi? a?k) ad?nda bir k?zlar? oldu. Herakles'in ölümünden sonra ?olaos onun çocuklar?n? himayesi alt?na al?p bakt?.

?on : Ksausthos ile Kreuse'nin o?lu. Hellen'in torunu ?onia'lar adlar?n? ?on dan ald?lar.

?ope : Eolos'un k?z?, Kepheos'un kar?s?.

?oksos : Theseus'un torunu.

?phidamas : Troia'l? Antenor'un o?ullar?ndan biri. Agememnon taraf?ndan öldürüldü.

?phigeneia : Agamemnon ile Klytemenstre'nin k?z?.

?phikles : Herakles'in ikiz karde?i. Babalar? ayr? olmas?na ve anneleri onlara farkl? zamanda hamile kalmas?na ra?men tanr? Zeus sevdi?i kad?n fazla ac? çekmesin diye iki do?umun ayn? anda olmas?n? sa?lad?. ?ki karde? birlikte büyüp, gene birlikte bir çok sava?a kat?ld?lar.

?phiklos : Theselia'da bir ?ehrin kral? olan Phylakos'un o?lu. Çok usta ve h?zl? bir ko?ucuydu. Ekin tarlas?nda ba?aklar? e?meden ko?abilmesi ile ün salm??t?.

?phimedia : Triops'un k?z?. Amcas? Aloeus ile evlendi ondan iki o?lu oldu. ?phimedia deniz tanr?s?na a??k olmu?tu. Bütün günü deniz k?y?s?nda geçiriyordu. Nihayet deniz tanr?s? onun bu saf temiz sevgisine kar??l?k verdi ve onunla beraber oldu.

?phis : 1. K?br?sl? güzel Anaksareta'n?n sevgilisi, Aphrodite onu kayay çevirdi. 2.Girit'li Ligdos ile Telethausa'n?n k?z?. Babas? bir erkek evlet istedi?inden, annesi herkese ?phis'in bir erkek oldu?unu söyleyerek kand?rd?. Bir erkek gibi giydirilip erkek gibi yeti?tirildi.Ya?? ilerleyipte evlenme ça??na gelince kendisine a??k olan ?anthe ad?nda bir k?zla ni?anland?. Annesi bu durum kar??s?nda tela?a kap?l?p bereket tanr?ças? ?sis'e yalvard?. Tanr?ça ona ac?y?p ?phis'I güzel bir k?zken yak???kl? bir delikanl?ya dönü?türdü.

?phistos : Oikhalia kral? Eurytos'un o?lu. Arganuatlar seferine kat?ld?. Herakle taraf?ndan öldürüldü.

?rene : Eirene diye an?lan ?rene Horalardan biridir. Bar?? sembolüydü.

?ris : 1. Ye?il ?rma??n eski ad?.
2.Thaumas ile Elektra'n?n k?z?. Okeanos soyundan gelmi?tir. O gökle yeri birbirne ba?layan ebemku?a??n?n sembolüdür.

?sis : Güne? tanr?s? Horos'un annesi.

?skender : Bir kahraman. Zeus'un o?lu oldu?una inan?l?rd?.

?skhenos : Gigas'?n o?lu. Olympia ?ehrinde k?tl?k hüküm sürmeye ba?lay?nca tanr?lar bu k?tl???n ancak ?ehrin as?l delikanl?s?n?nkurban edilmesi ile önlenece?ini söylediler. Bunun üzerine ?skhenos halk?n?n kurtulmas? için kendi arzusuyla kurban oldu.

?smene : Oidipus ile Jokoste'nin k?z?, Antigone'nin karde?i.

?smenos : Niobe ile Amphion'un o?lu. Karde?leri ile birlikte Apollon taraf?ndan öldürüldü.

?sos : Troia prenslerinden biri Agememnon taraf?ndan öldürüldü.

?ssa : Lesbos'lu Makareus'un k?z?. Apollondan Prylis isimli bir o?lu oldu. Daha sonradan Prylis ünlü bir kahin oldu.

?stros : Okeanos ile ?ethys'in o?lu. Bugün Tuna nehri dedi?miz nehrin tanr?s?.

?talos : Girit kral? Minos'un torunu, ?talya'ya ad?n? veren kahraman

?tylos : Aedon ile Zetons'un o?lu. Yaln??l?kla annesi taraf?ndan öldürülünce bülbül oldu.

?tys : Thrakia kral? Tereos ile Prokne'nin o?lu.

?ulus : Aeneos'un o?lu Askanius'un bir di?er ad?.

?uno : Heran?n latince ad?.

?upitter : Zeus'un latince ad?.

?ynks : Pan ile Ekho'nun k?z?. Zeus ile ?o'nun beraberliklerinde onlara yard?mc? oldu?u için Hera onu bir kayaya çevirdi.

J

Jasius : Abas'?n o?lu, Dardanos'un karde?i.

Jaso : Esklapios ile Epinoe'nin k?z?. Hastal?klar tanr?ças?.

Junon : Romal?lar?n ba? tanr?ça Hera'ya takt?klar? ad.

Jupiter : Romal?lar?n ba? tanr? Zeus'a verdikleri ad.

Juturne : Romal?lar?n su kaynaklar? tanr?ças?.

Juventus : Gençlik tanr?ças?n?n ad?. Romal?lar gençlik ça??na giren delikanl?lara bu ad? koyard?.

K

Kaanthos : Okeanos'un o?lu. Apollon k?zkarde?i Melia'y? kaç?r?nca babas? Kaanthos'u pe?lerinden gönderdi. Karde?ini Apollon'un kollar?n?n aras?nda görünce öfkesinden tanr?n?n mabedini ate?e verdi. Bunun üzerine Apollon da onu oku ile öldürdü.

Kabarnos : Demeter'in k?z?n?n Hades taraf?ndan kaç?r?ld???n? haber veren Paros'lu genç.

Kaberio : Proteos'un k?z?. Hephaistos ile olan evlili?inden Kadmilos ad?nda bir o?lu oldu.

Kabir'ler : Hephaistos ile Kaberio'nun soyundan gelen tanr?lar.

Kabirid'ler : Kabirlerin karde?i olan üç peri k?z?.

Kadmos : Thebia krallar?ndan biri. Agenor ile Telephassa'n?n o?lu.

Kadmilos : Finikelilerin tanr?lar?ndan biri.

Kaekulus : Yanarda?lar?n tanr?s? Vulcain'in o?lu. Efsaneye göre annesi ocak ba??da otururken gö?süne s?çrayan bir k?v?lc?mdan ona hamile kalm??t?r.

Kaeria : Miletuslu bir çömlekçinin k?z? Kahire'ye ad?n? vermi?tir. Kadros'un o?lu Nephelus bir ?ehir kuracak yer ararken tanr?lar ona genç bir k?z?n topra?? su ile kar??t?rd??? yerde bir ?ehir kurabilece?ini söylediler. Nephelus Miletos'ta geçerken bu çömlekçi k?zla kar??la?m?? ve ?ehri kurmu?tur.

Kaineus : Lapith'lerden Elatos'un k?z?. Poseidon bu k?za gönül vermi?ti.Güzel k?z a??k tanr?dan cinsiyetinin de?i?tirilmesini ve yaralanmaz bir delikanl? haline sokulmas?n? istedi ve tanr? Poseidon iste?ini kabul edip onu erke?e dönü?türdü ve ad? Kaunos oldu. Lapithlerle Kentaurlar aras?ndaki me?hur sava?a kat?ld?. Yaralanmad??? için Kentaurlar onu sopayla dövüp dirir diri topra?a gömdüler.

Kairos : F?rsat tanr?s?. Zeus'un en genç o?lu. Omuzlar?nda ve ayaklar?nda kanatlar? vard?

Kalais : Boreas veOreithya'n?n o?lu, çok sert esen rüzgar.

Kalamos : Menderes nehrinin tanr?s?n?n o?lu.

Kalkhas : Thestor'un o?lu ünlü bir kahin.

Kalkhos : Sihirbaz Kirke'ye gönül vermi? bir kral. Kirke onu domuza çevirdi.

Kalliope : ?airlere kahramanl?k destanlar? yazd?ran ilham perilerinden biri.

Kallirrhoe : Nehir tanr?s? Akheloos ile Skamandros'un k?z?.

Kallisto : Lykaon'un k?z? Artemis'in arkada??
Kalypso : Odysseus'a gönül veren bir peri k?z?.

Kambles : Lydia kral?. Doymak nedir bilmeyen bu kralkendi kar?s?n? bile yedi.

Kampania : ?talya da en eski Yunan kolonisi.

Kanake : Eolos'un k?zlar?ndan biri.Karde?i Makareus'un çocu?unu do?urunca Eolos ona kendisini öldürmesini emretti.

Kapaneus : Thebai'ye hücum edenlerden biri. Dev cüsseli korkunç bir adam.

Kapadokia : Amazonlar?n ya?ad?klar? bölge

Karkinos : Lerne batakl???nda ya?ayan bir yarat?k, Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Karneios : Dorlar?n eski tanr?s?.

Karya : Lakonia'l? güzel bir k?z sonradan f?nd?k a?ac?na çevirildi.

Kassandra : Priamos ile Hekube'nin k?z?. Apollon bu k?za a??k olmu? ve kahinlik
ö?retmi?ti.Troia ?ehri yunanl?lar?n eline geçti?inde Agamemnon bu k?z? cariyesi olarak yan?na ald?.

Kassiepeia : Kepheus'un kar?s?, Andromeda'n?n annesi.

Kassotis : Musa ilham perilerinin bir kayna??.

Kastalia : Güzel bir k?z olan Kastalia'ya Apollon a??k olmu?tu. Apollondan kurtulmak için kendini bir kayna?a at?p öldürdü.

Katreos : Minos'un Pasiphae'den olma dört o?lundan biri.

Kaunos : Byblis'in ikizkarde?i Miletos'un o?lu. K?z karde?ini sevdi?i için kaçt? ve Karia'ya giderek Kaunos ?ehrini kurdu.

Kaystros : Lydia da akan bir çay?n tanr?s?. Ünlü Ephesos'un babas?.

Kekrops : Attika'n?n efsanevi ilk kral?.

Kedalion : Hephaistos'un ustas? ve ö?retmeni. Hephaistos'a demir dövmesini o ö?retti.

Keleos : Eleusis kral?
Kelmis : Zeus'un süt annesinin babas?. Ba? tanr?n?n insanlar gibi fani oldu?unu söyledi?i için elmas parças?na dönü?türüldü.

Keltos : Kelt'lere ad?n? veren kahraman

Kentaurlar : Dev cüsseli acayip yarat?klar, üst k?sm? insana alt k?sm?da ata benzerdi.

Kepheus : Andromeda'n?n babas?, Belos'un o?lu.

Kerambos : Thesselia da bir çoban. Tufan s?ras?nda kanatl? bir yengeç dönü?türülerek kurtuldu.

Keramos : Attika'l? bir kahraman. Çömlekçilerin mucididir.

Kerberos : Ölüler diyar?n?n kap?s?? bekleyen köpek.

Ker'ler : Gecenin k?zlar?, ölüm perileri kan emici cinler.

Keres : Demeter'in latince ad?.

Kerkaphos : Helios'un yedi o?lundan biri.

Kerkop'lar : Okeanos'un k?zlar?ndan Theia'n?n iki o?luna verilen ad. ?ri cüsseli iki hayduttu.

Kerkyon : Yolkesip adam öldüren bir haydut.

Kerkyra : Asopos ?rma??n?n k?zlar?ndan biri. Poseidon bu k?z gönül verdi.

Keroessa : ?o ile Zeus'un k?z?.

Keryntos : Alt?n boynuzlu di?i geyik.

Keto : Denizin k?z?. Öz karde?i Phorkys ile evlendi.

Keyks : Eosphoros'un o?lu. Halkyone'un kocas?.

Khaos : Kainat yarat?lmadan önce mevcut sonsuz bo?luk.

Khariklo : Athena'n?n yak?n arkada?? olan bir peri k?z?.

Kharit'ler : Letafet perileri.

Kharon : Ölülerin ruhlar?n? Styx ?rma??ndan geçirip yer alt? ülkesine götüren kay?kç?.

Khelone : Bir ?rma??n k?y?s?nda ya?ayn güzel bir peri k?z?. Hera ile Zeus'un dü?ününe kat?lmad??? için kaplumba?a'ya çevirildi.

Khimaereus : Prometheus ile Atlas'?n k?z? Keleano'nun iki o?lundan biri.

Khimaira : A?az?ndan ate? püsküren canavar.

Khione : Nil nehri ile Kalirrhoe'nin k?z?. Bir çiftçi taraf?ndan tecavüz edilince Zeus onu kar tanelerine çevirdi.

Khiron : Kentaurlar?n en me?huru, en bilgini, en ak?ll?s?. Kronos ile Philyra'n?n o?lu idi.Yar? insan yar? tanr?yd?, bu yüden ölümsüzdü, ancak Herakle istemeyerek onun ölümüne sebep oldu.

Khronos : Zaman?n gö?ün sembolü
Khrysaor : Alt?n k?l?ç, Poseidon'un o?lu.

Khryseis : Agamemnon'un sevgilisi

Khryseos : Khryseis'in babas?
Khrysopelea : Bir a?aç perisi. Arkadia'l? bir me?enin içinde ya??yordu.

Khthonik : Topra?? temsil eden yer tanr?lar?.

Kikon'lar : Zone sahil bölgesinde ya?ayan vah?i bir halk.

Kimmer'ler : Yeralt? alemine inenlerin geçmek zorunda olduklar? karanl?k diyarlara ve burada ya?ayanlara verilen ad.

Kinyras : K?br?s kral?. Öz k?z? Hyrra'dan Adonis ad?nda bir o?lu vard?.

Kirke : Ünlü büyücü kad?n. Helio ile Perseus'un k?z?.

Kithairon : Çok güzel bir delikanl?yd?.Tisiphoe'ye yüz vermedi?i için atlar?ndn biri y?lana çevrildi ve delikanl?y? soktu.

Kleitos : Eos'un a??k oldu?u bir delikanl?. Korenos ad?nda bir o?ullar? oldu.

Kleobis : Hera mabedi rahibesi Kydiphe'nin o?lu.

Kleostratos : Bir ejdere kurban edilen delikanl?. Etraf? çengellerle kapl? bir kürnin içindeyken ejder onu yutunca ejderin içine sa?lam olarak girerek onu içten parçalayarak öldürdü.

Klinis : Babilli zengin ve dindar bir adam

Klotho : Baht perilerinden biri. Hayat ipli?ini e?irir.

Klymene : Okeanos ile Tethys'in k?z?.Apollon bu k?za gönül vermi?ti. Bu birliktelikten Phaeton do?du

Klymenos : Arkadia'l? krallardan biri. Kendi k?z? Harpalyke'ye a??k olmu?tu.
Klytaimnestra Agememnon'un kar?s?. Sevgilisi Aigisthos ile birlikte Agememnon'u öldürdüler. O?lu Orestes sonradan babas?n?n intikam?n? ald? ve annesi ile sevgilisini öldürdü.

Klytie : Apollon taraf?ndan sevilen güzel bir k?z. Apollon bu k?zdan çarçabuk b?karak bu sefer k?z karde?i olan Leukothoe'ye gönül verdi. Karde?i ile Apollon aras?ndaki ili?kiyi babas?na anltt???nda babas? taraf?ndan karanl?k bir hende?e at?larak cezaland?r?ld?.

Kokytos : Ölüler ülkesinde, yer alt?nda akan gözya?lar? ?rma??n?n ad?.

Komaetho : Teleboen'ler kral? Pterelas'?n k?z?. Babas? Amphitryon ile sava??rken ona ihanet etti.Çünkü babas?n?n dü?man?na a??kt?
Kombe : Asopos ?rma??n?n tanr?s?n?n k?z?. Çocuklar? ile birlikte zalim kocas?ndan kaçt? ve Phrigia'ya yerle?ti fakat daha sonradan kendi çocuklar? taraf?ndan öldürüldü.

Kora : Demeter'in k?z? Persophene'in di?er ad?..

Korinthos : Zeus'un o?lu.

Koroebos : Poeno canavar?n? öldüren kahraman.

Koronides : ?ki k?z karde?, Metiokhe ve Menippe'ye verilen ad. Veba salg?n?n? önlemek için kurban edildiler.

Koronis : Lapith'ler kral? Phleyas'?n k?z?. Apollon'dan Asklepios ad?nda bir o?lu oldu. Hamileli?i s?ras?nda bir ba?kas?yla evl?enerek Apollon'a ihanet etti?i için öldürüldü.

Korythos : Zeus ile Atlas'?n k?z? Elektra'n?n o?lu

Kreon : Korinthos kral?
Kres : Zeus'un bir peri kz?ndan olan o?lu

Kresphontes : Herakidlerden biri.

Kretheus : Eolos ile Enarete'nin o?lu.

Kreusa : Atina kral? Erekhtheus'un k?z?. Apollon'dan ?on ad?nda bir o?lu oldu.

Kritheis : Anadolu da bir peri k?z?. Meles nehri tanr?s?ndan Homeros ad?nda bir çocu?u oldu.

Korokos : Çok güzel bir delikanl?yd?. Smilaks ad?nda bir peri k?z?na a??k oldu, a?k?na kar??l?k alamay?nca sarard? soldu. Onu Safran çiçe?ine dönü?türdüler.

Krommyon : Theseus'un öldürdü?ü azg?n bir yaban domuzu.

Kronos : Zeus'un lakab?
Krotopos : Argo kral?, Agenor'un o?lu.

Krotos : Pan ile Eupheme'nin o?lu. Eupheme ilham perilerine süt anneli?i yap?yordu.

Kuret'ler : Zeus küçükken a?lamas?n? babas? duymas?n diye çevresinde gürültü yap?p hoplay?p z?playan delikanl?lar.

Kyane : Syraküze'li bir peri k?z?. Hades Persophene'I kaç?rd???nda bu peri k?z? Persophene'i kurtarmaya çal??m??. Bunun üzerine Hades onu göl'e çevirmi?.

Kyanippos : Thesselia'l? Pharaks'?n o?lu. Leukone adl? çok güzel bir k?zla evlenmi?ti.

Kybele : Eski Anadolu da Phrigia'da tanr?lar?n anas? say?l?r.

Kykhreus : Poseidon ile Salamis'in o?lu. Salamine adas?na musallat olan korkunç ejderi yok etti.

Kyklop'lar : Al?nlar?n?n ortas?nda tek gözleri olan devler.

Kyknos : Poseidon'un o?lu. Ku?ular taraf?ndan büyütüldü.

Kydnos : Anfiale'nin o?lu, ayr? insan yar? nehir idi.

Kyillene : Arkadia'l? bir peri k?z?. Lykon'un annesi.

Kynosura : ?da da??nda bulunan bir peri k?z?. Zeus'a süt annelik etti.

Kyparissos : Telephos'un o?lu, çok güzel bir delikanl?yd?. Apollon bu delikanl?ya a??k oldu.

Kypris : Aphrodite'in bir lakab?
Kyrene : Lapith'ler kral?n?n k?z?. Ormanda vah?i bir hayat ya??yordu. Apollon onu görüp a??k oldu ve onu Lybia'ya götürerek orada evlendi.

Kyzikos : Ünlü bir kahraman Bugün kap?da? yar?madas? üzerindeki eski ve tarihi bir ?ehre ad?n? vermi?tir.

L

Ladda : Amphion'un k?z?, topal ve çirkin oldu?undan arkada?lar? taraf?ndan hor görülen Ladda Aetion ile evlenmi?ti. Bu çirkin kad?ndan do?acak çocu?un bir gün Korinthos'a kral olaca??n? tanr?lar haber verdiklerinden, çocu?un öldürülmesi için on seçme katil yolland?. Ancak çocu?un masumiyeti kar??s?nda katillerin hiç biri ona zarar vermeye k?yamam??lard?.

Laddakid'ler : Thebia kral? Labdakos'un soyundan gelenlere verilen ad.

Ladon : Arkadia'da k?y?s?n?n güzelli?i ve suyunun durulu?u ile me?hur ?rma??n tanr?s?. Stymphalis ile evlendi ve Daphne adl? güzel bir k?zlar? oldu.

Laertes : Odyseus'un babas?.

Laios : Oidipus'un babas?.

Laistrogon : ?nsan etiyle beslenen korkunç devler.

Lakedaimon : Zeus ile Taygete'nin o?lu. Lakedemonia bölgesine ad?n? verem kahraman.

Lakhesis : Üç Park (Moiora) dan biri i?i tutar insan ömrünü e?irirdi.

Lamia : Poseidon'un k?z?. Çocuklar? çalan ve yiyen i?renç bir varl?k. Zeus'un sevgililerinden biriydi ve ondan bir çok çocu?u olmu?tu ancak k?skanç Hera çocuklar?n? öldürtünce Lamia ç?ld?rd? ve çocuklara dü?man kesildi.

Lampetia : Helios (Güne?) ile Nere'nin k?z?. Bir adada çobanl?k yapard?.

Lampetie : Apollon ile Klymene'nin k?z?. Karde?i Phaeon'un (K?v?lc?m) ölümüne öyle üzüldüki tanr?lar haline ac?y?p onu kavak a?ac?na dönü?türdüler.

Laodamas : Thebai kral?. Eokles'in o?lu.

Laokoon : Thymbrea ?ehrinin Apollon mabedi rahibi idi. Troia sava?? s?ras?nda Troial?lara a?aç at? ?ehre sokmamalar?n? söylemi?ti ama kimse onu dinlemedi. Yunanl?lar?n dostu olan tanr?larda Troia'l?lara ak?l ö?retmeye kalk??t???ndan dolay? onu cezaland?rd?lar. Bir gün deniz k?y?s?nda Tanr? Poseidon'a kurban keserken denizden iki koca y?lan ç?k?p iki o?lu ve Laokoon'u parçalayarak öldürdüler.

Laodameia : Bellerophon'un k?z? ve Zeus'un sevgilisi. Lykia kral? Sarpedon bu a?k?n sonucu dünyaya gelmi?tir.

Laodemeia : Akastos'un k?z? ve Hector'un öldürdü?ü Protesillas'?n kar?s?d?r. Kocas? öldükten sonra ona benzeyen bir heykel yapt?r?p onunla avunmaya çal??t? ancak babas? bu durumdan ho?lanmay?p heykeli yakt?rd?. Bununüzerine Laodemeia da kendini heykelle beraber ate?e att?.

Laodike : Priamos'un en güzel k?z?. Heliakon ile evlenmi?ti. Daha çok gençken Troia'ya gelen bir elçiden bir o?lu olmu?tu. Troia dü?tükten sonra Laodike galipler önünde kaçarken toprak onu yuttu.

Leomedon : Troia kral? ?los ile Euridike'nin o?lu ve Priamos'un babas?.

Lapith'ler : Thessalia da ya?ayan dev cüsseli insanlar.

Lara : Lauium ?rma??n?n perisi. Zeus'un Juturne ad?ndaki peri k?z?na olan a?k?n? Hera'ya anlatt??? için Zeus onun dilini kesti ve Hermes'le birlikte cehenneme yollad?.Ancak Hermes bu güzel periye a??k oldu ve buperide Lares ad?nda iki çocu?u oldu.

Lar : Romal?lar?n ocakba?? tanr?s?.

Larv'lar : ?nsanlara bela olan habis ruhlar.Ellerinde u?ursuzlu?u sembolize eden bayku? ta??yan as?k yüzlü, beyaz uzun sakall? ihtiyarlard?.

Leandros : Abydos'lu bir genç. Hero'ya olan a?k? dillere destan oldu.

Learkhos : ?no ile Athamas'?n o?lu. Hera'n?n kinine kurban gitti.Bir ç?lg?nl?k an?nda babas? taraf?ndan öldürüldü.

Leda : Etolia kral? Thestios'un k?z?, Tyndaros'un kar?s?.Zeus'tan Kastor ve Pollüks ad?nda ikizleri oldu.

Lemurlar : Ölülerin evlere bela olan hayallerine denir.

Leontikhos : Çok sevdi?i ni?anl?s? ile beraber bir zalim taraf?ndan öldürülen Samos'lu bir genç.

Lerna : Batakl?k bir göl. Herakles bu gölde a?l? bir ejder öldürdü.

Lethaus : Eos'un lakab?
Lethe : Cehennemde akan nehirlerden biri.

Leto : Apollon ile Artemis'in anneleri

Leukas : Yunan denizinde k?y?ya çok yak?n etraf? sarp bir ada.

Leuke : Okeanos ile Tethys'in k?z?. Hades'in ölümsüz sevgilisi.

Leukippos : Leukippid'lerin babas?, Perieres'in o?lu.

Leukothea : Kadmos'un k?z? ?no; bir deniz tanr?ças? olunca bu ad? ald?.

Liber : Dionysos'un latince ad?.

Libitina : Roma da ölüler için yap?lan merasimi koruyan tanr?ça

Libya : Epaphos'un k?z?. Poseidon'dan Agenour ile Belu ad?nda iki çocu?u oldu.

Likhas : Herakles'in arkada?lar?ndan biri.

Linos : Apollon'un o?lu.Efsanevi ?air, Herakles'in musiki hocas?.

Lita'lar : Yalvarma yakarma dua tanr?çalar?.Zeus'un k?zlar?d?r.

Lityerses : Phrigia'da Kelaene'nin zalim kral?. Midas'?n o?lu. Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Lotis : Güzel bir peri k?z?.Anadoluda Lampsakos ?ehrinin tanr?s? Priapos Lotis'e a??k olmu?tu. Güzel peri sonradan Lotos a?ac?na dönü?türüldü.

Lukifer : (Lucifer) Sabah y?ld?z? Phosphoros'un latince ad?.

Luna : Romal?lar?n ay tanr?ças?na verdikleri ad.

Lydia : Bat? Anadoluda ?zmir bölgesinde bir krall?k.

Lykaon : Arkadia kral?. Kallistonun babas?.

Lykastos : Ares ile Phylonome'nin o?lu.

Lyke : K?r perisi. Daphnis'I sevdi.

Lykeion : Mukaddes bir orman. Aristoteles burada ders verirdi.

Lykia : Eski anadoluda Fethiye, Elmal?, Finike bölgesi.

Lykios : Babilli Klinis'in o?lu. Tanr?lara e?ek kurban etti?i için kargaya çevirildi.

Lykomedes : Sykros kral?
Lykos : Thebai kral? Nyteus'un karde?i. Dirke'nin Antiope'ye i?kence yapmas?na izin verdi?i için Antiope'nin o?ullar? taraf?ndan öldürüldü.

Lykurgos : Dionysos'a kafa tutan Thrakia'l? kral.

Lynkeus : Arganaut'lardan biri Messenia kral? Aphareus'un o?lu. Gözleri rontgen ?????ndan daha kuvvetliydi ve her?eyi görürdü.

Lyssa : Gecenin k?zlar?ndan biri. Hiddet ve k?zg?

M

Maia : Atlas ile Pleione'in k?z?. Zeus ona gönül vermi?ti. Kyllen da??nda onunla evlendi ve Hermes do?du.

Mainad'lar : Dionysos'un yan?nda gezen Bakkhalar.

Makareos : Eolos'un o?lu. Kendi öz karde?i ile sevi?mi? ve ondan bir o?lu olmu?tu. Eolos bu çocu?u köpeklere yedirdi.

Makhaon : Kahramanl?k devrinin ünlü hekimi.Asklepios'un o?lu. Podaleiros'un karde?i.

Magnes : Medea'n?n hizmetinde çal??an genç bir adam. Medea taraf?ndan m?knat?sa çevirildi.

Manto : Ünlü kahin Teiresias'?n k?z?. Kör olan babas?n? elinden tutarak gezdiren Manto babas? gibi gaipten haberler verirdi.

Mark?s : Hera'n?n süt annesi.

Marpessa : Ares'in torunu Evenos'un k?z?. ?das'la ni?anl? iken Apollon onu kaç?r?nca ?das sevgilisi u?runa Apollonla dö?ü?tü. Fakat Marpessa Apollon'un sevgisine güvenmedi?i için ?das'? tercih etti.

Mars : Harp tanr?s? Ares'e Romal?lar?n verdi?i ad.

Mater Matuta : Romal?lar?n ?afak tanr?s?.

Meandros : Menderes nehrinin tanr?s?. Okeanos ile Tethys'in o?lu.

Medea : Kolkhid kral? Aeites'in k?z?. Sihirbaz Kirke'nin ye?eni.

Medos : Medea'n?n o?lu

Medusa : Phorkos'un k?zlar? olan üç Gorgon'dan en kötüsüdür. Saçlar? y?lan gibidir. Ve ona bakan ta?a dönü?ürdü.

Megaira : Uranos'un kan?ndan yarat?lan Erinyler denilen kin ve nefret tanr?lar?ndan biriydi.

Megara : Theba? kral?n?n k?z?, Herakles'in kar?s? oldu.

Megera : Üç hiddet tanr?s?ndan biriydi.Nazar de?diren olarak bilinirdi.

Melampus : Efsanevi yunan doktoru ve sihirbaz?. Amythaon ile ?domene'nin o?lu.

Melanios : Atalante'yi ko?uda yenen kahraman.

Melanippe : Eolos'un k?z? Poseidon'dan iki o?lu olmu?tu.

Meleagros : Kalydon kral?n?n k?z?.

Meliades : Uranos'un yeryüzüne damlayan kan?ndan yarat?lan periler.

Melissa : Girit kral?n?n k?z? olan bir peri. Amalthee ile beraber Zeus'u büyüttü.

Melos : Delos'lu bir delikanl?, adonis'in arkada??yd?. Pelia adl? bir k?zdan Melos ad?nda bir o?lu oldu. Adonis'in ölümünden sonra kendini ast?.

Melpomene : ?lham perielrinden biri, trajedi ilham ederdi.

Memnon : Eos ile Tithonos'un o?lu. Akhilleus taraf?nda öldürüldü.

Memnonidler : Eos'un o?lu Memnon'un cesedinin yand??? ate?ten do?an efsanevi ku?lar?n ad?.

Menelaos : Agememnon'un karde?i, Helena'n?n kocas?. Paris kar?s? Helena'y? kaç?r?nca Troia'ya sald?rd?.

Menippe : Orion'un k?z?, ve Metiokha'n?n karde?i. Zeka tanr?ças? bu iki karde?e örgü ö?retmi?ti, Aphrodite ise güzellik bah?etmi?ti. Ülkeleri veba salg?n?na yakaland???nda tanr?lar iki karde?in kurban edilmesi halinde salg?n?n kalkaca??n? söylediklerinde, iki karde? kurban edilmeyi kabul ettiler ve kendilerini öldürdüler.

Menestheus : Peleus'un o?lu. Atina kral? Theseus ihtiyarlay?nca krall??? onun elinden ald?.

Menoetios : Bir titan o?lu.

Menoikeus : Kreon'un o?lu. Thebai'yi kurtarmak için kendini ?ehrin surlar?ndan a?a?? att?.

Menthe : (Nane) Cehennemler tanr?s? Hades'in gönül verdi?i peri k?z?. Hades'in kar?s? Persephone, onu k?kand? ve ayaklar?n?n alt?nda ezdi. Hades sevgilisine ac?d? ve onu güzel kokulu naneye çevirdi.

Mentor : Alkimos'un o?lu. Odyseus'un sad?k dostu. Athena Mentor'un k?l???na girip Telemakhos'a ö?üt verirdi.

Mercurius : Hermes'in latince ad?.

Merope : Pleiadlardan biri. Atlas'?n k?z?. Fani bir insanla evlendi?i için karde?leri ile birlikte y?ld?z oldu?unda onlara oranla daha sönük ???k verdi. Mesopothamia Aphrodite'in rahibelerinden birinin k?z?.

Mestra : Erysikhthon'un k?z?. Poseidon'un sevgilisi, Mestra'n?n babas? Demeter'in h??m?na u?ray?p sefalete dü?mü?tü. Poseidon'un kendisine bah?etti?i istedi?i her ?ekle dönü?ebilme yetene?i ile babas?n? kurtard?.

Metanira : Eleusis kral? Keleos'un kar?s?.

Metis : Hikmet ve tedbirlik tanr?ças?. Okeanos ile Tethys'in k?z?.

Midas : Phrigia'n?n efsanevi kral?, Apollon Kulaklar?n? e?ek kula??na çevirmi?ti.

Miletos : Anadoluda Miletus ?ehrini kuran kahraman: Apollon ile Deione'nin o?lu. Menderes nehrinin k?z? Kyane ile evlendi. Kaunos ve Byblis ad?nda iki çocu?u oldu.

Milon : Diolimos'un o?lu. Yunanistan'?n en me?hur atletlerinden biridir.

Minerva : Zeka tanr?ças?na romal?lar?n verdi?i ad.

Minos : Girit Kral?

Minotauros : ?nsan vücutlu bo?a ba?l? az?l? bir canavar.

Minyad'lar : Minyas'?n üç k?z?na verilen ad. Dionysos nam?na yap?lan bayrama kat?lmad?klar? için cezaland?r?ld?lar. Bayku?a dönü?türüldüler.

Mnemosyne : Uranos ile Gaia'n?n k?z?. Hat?ra tanr?ças?. Zeus'tan dokuz tane çocu?u oldu, bunlar ilham perileridir.

Mnestra : Danaid'lerden biri kocas? Egius'u öldürdü

Moira'lar : Kader tanr?çalar?. Zeus ile Themis'in üç k?z?.

Molpis : Elis'li bir delikanl? memleketini kas?p kavuran k?tl?ktan kurtulmak için kendini kurban etti.

Momos : Alay, istihza ve hiciv tanr?ças?. Gecenin k?z?.

Mopsos : Manto'nun o?lu

Moria : Anadolu da Lydia'l? bir kad?n. Y?lan sokmas? sonucu ölen karde?ini tekrar diriltti.

Mormo : ?nsanlar? korkutmak için Hekate'nin emrinde olan korkunç bir kad?n hayaleti.

Morpheus : Rüyalar?n tanr?s?. Hypnos ile gecenin o?lu.

Moyskhlos : Hephaistos'un ç?raklar? olan Kabir'lerin yeri.

Musagetes : Apollon'un lakab?, Musalar?nrehberi anlam?ndad?r.

Musaios : Ay'?n o?lu, Orpheus'un hocas? ve en yak?n dostu idi. ?lham perileri taraf?ndan büyütüldü.

Musa'lar : ?lham perileri.

Mykenai : Samos adas?nda Perseus'un kurdu?u bir ?ehir.

Myrmidonlar : Algine adas?nda ya?ayan insanlar. Eskiden kar?nca olduklar? için çok çal???rlard?.

Myrrha : K?br?s adas? kral? Kinyras'?n k?z?. Kral kendi öz k?z? ile evlendi ve bu evlilikten Adonis do?du.

Myrtilos : Arabac? Oinomaos y?ld?z?. Arabac?yd? y?ld?z oldu.

Mysteria : Aç?k olmayan gizli yap?lan tap?nmaya bu ad verilir.

 

N

Naiadlar : Çe?melerin kaynaklar?n. Derelerin perilerine verilen ad. Naiadlarda insanlar gibi ölümlüydüler.

Napae : Çay?rlar?n perilerine verilen ad.

Nannakos : Phrigia'n?n en eski kral?. Tufan?n olaca??n? önceden sezip halk?yla birlikte tanr?lara dua edip kurban kesmi?lerdi.Ve tanr?lar onlar? tufandan korumu?tu.

Narkissos : A?ktan kaç?nan bir delikanl?. Nergis çiçe?ine çevirildi.

Nauplios : Euboea adas? kral?. Poseidon ile Amymone'nin o?lu. Klymene ile evlenip bir çok çocuk babas? oldu.

Nausikaa : Skeria adas?n?n kral? Alkinoos'un k?z?. Odyseus'a yard?m etmi?ti. Tanr?çalar kadar güzel olan bu prenses, asaletin sembolüdür.

Neanthos : Lesbos tiran? Pittakus'un o?lu

Nektar : ?çenlerin ölümsüz oldu?u tanr?lara mahsus içki.

Neleus : Poseidon ile Tyro'nun o?lu. Kar?s? Khloris'ten Nestor ad?nda bir o?lu oldu. Herakles ile girdi?i bir çarp??ma s?ras?nda öldü.

Nemesis : Gece'nin k?z? intikam tanr?ças?. Ayn? zamanda o, dünyada adaleti koruyan, hakl?y? haks?zdan ay?rd eden bir ahlak tanr?ças? idi.

Neoptolemos : Akhilleus ile Lykomedes'in k?z? Deidamie'nin o?lu. Çok cesur bir sava?ç?yd? ancak ayn? zamanda ac?mas?zd?da. Affetmek duygusundan yoksundu.

Nephele : Athomas'?n kar?s?, Helle ile Phriksos'un annesiydi.

Neptun : Romal?lar?n Poseidon'a verdikleri ad.

Nereus : Denizler ihtiyar? olan Nereus Pontos(Deniz) ve Gaia(Toprak)n?n o?lu. Okeanos'un k?z? Doris ile evlendi ve bu evlilikten Nereid'ler oldu.

Nerio : Romal?larda harp tanr?s?n?n kar?s? olup, kahramanl??? temsil eder.

Nerites : Nereus ile Doris'in o?lu olup güzelli?i ile Aphrodite'I kendine a??k etmi?ti. Aphrodite tanr?lar da?? Olympos'a ç?karken onuda yan?nda götürmek istedi ancak Nerites anne ve babas?n?n memleketi denizi tan?lar da??na tercih etti. Buna çok sinirlenen Aphrodite onu kayalar?n üzerine yap???p kalan hareket edemeyen kabuklu bir deniz hayvan?na çevirdi.

Nereidler : Nereus ile Doris'in k?zlar? olan deniz perileri. Birbirinden güzel olan bu karde?ler dalgalar?n sembolüdürler.

Nessos : Kentaur'lardan biri. Herakles'in kar?s? kaç?rmaya çal??t? fakat Evenos'un kabarm?? sular?n? geçince Herakles onu öldürdü.

Nestor : Neleos ile Khloris'in en genç o?lu. Herakles onun onbir karde?ini öldürdü?ü zaman sadece o kurtuldu ve babas?n?n yerine Pylos kral? oldu.

Nikaea : Sangarios (Sakarya) nehrinin k?z?. A?ktan nefret ediyor sadece avlanmay? seviyordu. Dionysos onu görünce vurulmu?tu ancak Nikaea ona yüz vermedi. Bunun üzerine Dionysos da onu ?arap içirerek ba?tan ç?kard?. Telete ad?nda bir k?zlar? oldu ba?lang?çta bu zoraki evlilikten hiç ho?lanmayan Nikaea daha sonradan ?arap tanr?s?yla yak?nla?t? ve Satyros ad?nda bir de o?ullar? oldu.

Nike : (Victoria) Zafer tanr?ças?

Niobe : Lydia kral? Tantalos'un k?z?, Apollon ve Artemis'in annelerini hor gördü?ü için oniki çocu?u öldürüldü ve oda kayaya çevirildi.

Nireus : Helene'yi almak isteyen delikanl?n?n biri çok güzeldi ancak basit bir ailedendi.

Nisos : Athena kral? Pandion'un o?lu. Syklla ad?nda bir k?z? vard?. Syklla Minos'u sevdi?i için babas?na ihanet etti.Ancak babas?na ihanet eden bir k?za güvenemiyece?i için Minos ona yüz vermedi. Bunun üzerine k?z kendini denize att?. Onu bir bal??a babas?n?n da kartala çevirdiler.

Nomos : Kanunlar?n koruyucusu.

Notos : En önemli dört rüzgardan biri. Eos ile Astraeos'un o?lu. Güney rüzgar? Lodos olarak bilinir.

Nyks : Khaos'un k?z? gece.

Nykteus : Poseidon ile Kelene'nin o?lu, Antiope'nin babas?.

Nyktime : Lesbos kral? Epopeus'un k?z?. Babas?na gönül verdi?i için tanr?lar onu yarasaya çevirdiler.

Nyktis : Nykteus'un k?z?. Thebai kral? Labdakos ile evlendi. Laios do?du.

Nymphe'ler : Da?larda, k?rlarda, ormanlarda, çe?melerin kaynaklar?n ba??nda, nehirlerde ya?ad?klar? san?lan peri k?zlar?.

Nysa : Nysa da??na ad?n? veren peri k?z?. Dionysos'u bu da??n perileri büyütmü?tür.

Nyssia : Phrygia'n?n kral? Kandaulos'un kar?s?. Kral kar?s?n?n güzelli?ine hayran idi. Gözdelerinden Gyges'I gizlice kar?s?n? ç?plak görmesi için yatak odas?na ald?. Nyssia bunu fark edince "Ya kocam? öldür benimle evlen yada sen ölümü göze al" diye korkutunca Gyges kral? öldürüp Nyssia ile evlendi

O

Odysseus : Me?hur Yunan kahraman?. ?thaka kral?. Laertes ile Antikleia'n?n o?lu. Çok zeki bir adamd?, dü?manlar?n? zekas? ve kurnazl??? ile yendi. Penelope ile evlendi?i s?ralarda Troia sava?? ba?lay?nca sava?a gitmemek için çe?itli bahaneler ileri sürdü ancak sava?a gitmek zorunda kald?. Tahta at fikride Odysseus'a aitti. Zeka tanr?ças? taraf?ndan çok sevilen kahraman Poseidon'un kinini kazand???ndan Troia dönü?ü ba??na bir çok belalar gelmi?ti.

Oegipan'lar : Dionysos'un pe?inden giden sivri kulakl? varl?klar.

Oiagros : Thrakia kral? ve Orpheus'un babas?. ?lham perilerinden Kalliope ile evlendi ve Orpheus do?du.

Oidipus : Thebai kral? Laios ile ?okaste'nin o?lu. Bilmeden babas?n? öldürdü ve özannesi ile evlendi.

Oileus : Lokrisli Aias (Ajax)'?n babas?

Oineus : Aitolia'da Kalydon kral?. Dionyssos'a hizmette kusur etmedi?i için ?arap tanr?s? üzüm suyuna bu kral?n ad?n? verdi.

Oinomaos : Ares ile Harpinna'n?n o?lu, Pisa kral?. Steroria ile evlenmi?, Hippodameia ad?nda güzel bir k?z? olmu?tu.

Oinone : Kebren(De?irmendere) ?rma??n?n tanr?s?n?n k?z?. Paris buk?z? sevmi?ti ancak Aphrodite ona Helene'nin a?k?n? a??lay?nca bu peri k?z?n? terk etti. Buna ra?men Troia sava?? sonunda Paris a??r yaraland???nda sevdi?inin yan?na ko?tu ve onu iyile?tirmeye çal??t? ama elinden bir ?ey gelmedi ve Paris öldü. Bunun üzerine Oinone kendini öldürdü.

Oinopion : Dionysos ile Ariane'in o?lu, sak?z adas? kral? idi.

Oinotrop'lar : Delos kral? Anios'un k?zlar?naverilen ad. Dionysos bu k?zlara neye dokunurlarsa ?arap yapma gücünü vermi?ti. Agememnon bu meziyetleri için k?zlar? kaç?rmaya kalk???nca k?zlar? birer güvercine çevirdi.

Oinotros : Lykaon'un o?ullar?ndan birinin ad?.

Oionos : Alkmene'nin ye?eni.

Okeanid'ler : Okeanos'un k?zlar?. Kaynak dere ve akarsu tanr?çalar?.

Okeanos : Uranos ile Gaia'n?n o?lu. Denizlerin ve suyun sembolü.

Okhimos : Helios ile Rodus perilerinden birinin o?lu.

Okyrrhoe : Samos perilerinden.Khesias ile Imbrasos ?rma??n?n k?z?. Apollon bu k?z? sevdi?i gemici Pompilos'tan kaç?r?p gemicinin teknesinide kayalarda parçalad?.

Olympos : Thessalai'da ki tanr?lar da??.

Omphale : Lydia'n?n efsanevi kraliçesi. Herakles ile olan a?k? ile ün salm??t?. Yunanistan'?n rakipsiz kahraman? bu e?siz güzel kar??s?nda her ?eyi unuttu. Kraliçe onu bir köle gibi kullan?yor a?k?n? sömürüyordu.

Oneiros : Rüya Agamemnon'u aldatmak için Zeus taraf?ndan gönderilen uyku cini.

Onkos : Apollon'un o?lu, Arkadia'da kurdu?u bir ?ehre ad?n? verdi.

Opheltes : Nemea kral? Lykurgos ile Eurydike'nin o?lu. Bir y?lan sokmas? sonucu öldürüldü.

Ophieus : Messanialar?n kör tanr?s?na verdikleri ad.

Ophion : Titanlardan biri. Kronos ve Rhea dan önce kar?s? Eurynome ile birlikte göklerde krall?k ediyordu ancak Kronos onu yenip Tartaros'a att?.

Ophioneus : Messania'l? me?hur kahin.

Oread'lar : Da? perilerine verilen ad.

Oreithyia : Boreas'?n kar?s?. Kalais ve Zetes adl? iki çocuk do?urdu.

Orestes : Agamemnon ile Klytemenestra'n?n o?lu. Babas?n? öldüren annesi ile sevgilisinden intikam ald?.

Orion : Bolotia'n?n ünlü kahraman?. Dev gibi bir vücudu güzel bir yüzü vard?. Poseidon ile Euriale'nin o?lu idi.

Orkos : Hades'in latince ad?

Orpheus : Thrakia kral? Oiagros'un o?lu ve Yunanl?lar?n efsanevi ?airi.

Orthia : Artemis'in lakab?

Orthopolis : Demeter'in büyüttü?ü bir kral çocu?u.

Orthron : Bir çok ba?? ve y?lan gibi bir vücudu olan Geryon'un köpe?i Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Otos : Aloadlardan biri, Ephialtes'in karde?i.

Otreus : Dymas'?n o?lu Phyrigia kral?.

Ortygia : Leto'nun k?zkarde?i. Kendisine a??k olan Zeus'tan kaçt??? için ba? tanr? onu b?ld?rc?na çevirdi.

Otrynteus : Anadoluda Tmolus (Bozda??) eteklerindeki bir kasaban?n kral?. Nais adl? bir peri k?z?yla evlendi. ?psition ad?nda bir o?lu oldu.

 

P

Paian : Felaketi uzakla?t?ran, selamet getiren, iyi eden tanr?.

Palaimon : ?o'nun o?lu bir deniz tanr?s?. Gemicilerin koruyucusuydu.

Palamedes : Nauplios ile Klymene'nin o?lu. Odysseus taraf?ndan öldürüldü.

Pales : Romal?lar?n koyun sürülerini koruyucusu oldu?una inand?klar? tanr?.

Pallas : Zeka tanr?ças?n?n bir di?er ad?.

Panakeia : Asklepios gibi hekimlikle u?ra?an sa?l?k tanr?ças?.

Pan : Sürülerin ve çobanlar?n tanr?s?.

Panagea : Artemis'in bir di?er ad?.

Panakea : Asklepios ile Lampetia'n?n k?z?. Hekimli?in tanr?çalar?ndan say?l?rd?, her türlü hastal??a çare bulurdu.

Pandaman : Ate? tanr?s? Hephaistos'un bir di?er ad?. Her ?eyi yenen anlam?na gelir.

Pandareos : Miletus'lu Merops'un o?lu. Giritte Zeus tap?na??ndan alt?n köpek heykelini çald??? için Zeus taraf?ndan kayaya çevirildi.

Pandaros : Yunanl?lara kar?? sava?an Troia'l?lar?n yard?m?na ko?an ünlü kahraman Lykaon'un o?lu.

Pandion : Atina ?ehrinin ünlü krallar?ndan.

Pandora : Yarat?lan ilk kad?n.

Pandrosos : Atina kral? Kekrops'un k?zlar?ndan biri. Athena küçük Erekhteus'u içine saklad??? kutuyu bu k?zlara emanet etmi?ti.

Panikos : K?r tanr?s? keçi ayakl? Pan'?n insanlar?n içine sald??? korku

Pankratis : Tloeus ile ?phimedie'nin k?z?, dolay?s?yla Aloadlar?n ba?hem?iresi.

Panapa : Theseus'un k?z? Herakles ile evlenmi?ti. Bir k?z? olmu?tu ona annesinin ad?n? koydu.

Panopa : Nereid'lerden biri, adaletseverli?i ile tan?n?rd?.

Panopeus : Phokos ile Astropea'n?n o?lu. Argonautlar seferine kat?lanlardan.

Panthaos : Priamos'un arkada?? Troia'l? bir ihtiyar.

Paphia : Aphrodite'in isimlerinden biri.

Paphlagon : Kirke'nin o?lu. Anadoluda Papira (Karaköy) ?ehrinin kurucusu.

Paraios : Atinal? bir kahraman, sava? gemisini icat etti.

Paris : En ünlü kahramanlardan biri.Troia kral? Priamos ile Hekabe'nin o?lu. Çok kuvvetli oldu?undan onu Aleksandros diye ça??r?rlard?. Yunanl? Helena'ya olan a?k? onun ve Troia'n?n sonu oldu.

Parkae : Romal?lar?n talih tanr?çalar?na verdikleri ad.

Parnassos : apollon'a tahsis edilen Parnassos da??na ad?n? veren kahraman.Poseidon ile Kleodora adl? bir peri k?zn?n o?lu idi.

Parrahasios : Zeus'un o?lu. Arkadia da bir ?ehrin kurucusu oldu?u söylenir.

Parsondes : Yedi y?l Babil valisinin saray?nda bir kad?n gibi ya?ayan tuhaf bir insan.

Parthenius : Bugünkü Bart?n çay?n?n eski ad?.

Parthenon : Atina Akropolis te bulunan ve Zeka tanr?ças? Athena'ya ait olan me?hur tap?nak.

Parthenopaieos: Thebai ?ehrine kar?? yürüyen yedi ?eften biri.

Parthenopea : Menderes nehrinin k?z? Samia ile ankeus'un k?z?. Apollon bu k?za gönül vermi?ti. Birlikteliklerinden Nikomedos do?du.

Parthenope : Sirenlerden biri. Odyseus'u büyülü sesiyle etkisi alt?na alamad???ndan kendini denize att?. Dalgalar bu deniz k?z?n?n naa??n? ?talya k?y?lar?na att?lar. Naa??n?n gömüldü?ü yerde Napoli ?ehri kuruldu.

Parthenos : Staphylos ile Khrosthemis'in k?zlar?ndan biri.

Pasiphae : Minos'un kar?s?. Helios'un k?z?. Bir bo?aya a??k olmu?tu. Sevdi?i bo?adan gebe kalarak Minotauros'u do?urdu.

Pataros : Apollon ile Ksanthos'un k?z? olan Lykia'n?n o?lu. Patara ?ehrine ad?n? vermi?tir.

Patroklos : Menoltios'un o?lu. Ünlü yunan kahramanlar?ndan biridir.

Pegasos : Efsanevi kanatl? at. Perseus Okean'?n kayna??nda Medusa'n?n kafas?n? kesti?i zaman onun kan?ndan do?du.

Peitho : ?kne etme, kand?rma tanr?ças?. Ate'nin k?z?, Aphrodite'in arkada??d?r.

Peirithoos : Zeus ile Dia'n?n o?lu, Lapithler kral?.

Pelasglar : Yunanistan?n eski ahalisine verilen ad.

Pelasgos : Yerin o?lu. Pelaglar?n atas? oldu.

Peleus : Me?hur yunan kahraman? Akhilleus'un babas?. Phthie kral?.

Pelias : ?olkos kral? . Poseidon ile Tyro'nun o?lu.

Pelopea : Theste'nin k?z?. Kim oldu?unu bilmeden babas? ile birlikte oldu. Bunu anlay?nca kendini öldürdü.

Pelops : Lydia kral? Tantalos'un o?lu. Ganymedes'in babas?.

Penat'lar : Romal?lar?n ev tanr?lar?na verdikleri ad.

Peneios : Thesselia da akan bir nehrin tanr?s?. Okeanos'un o?lu.

Penelope : Odysseus'un kar?s?. Telemakhos'un annesi. Kocas? Troia harbine gittikten sonra uzun y?llar tek ba??na ya?ad? ancak kocas?na hep sad?k kald?.

Penia : Fakirlik tanr?ças?.

Penthesileia : Amazonlar?n kraliçesi.Ares ile Otreran?n k?z?. Troia sava?? s?ras?nda Akhilleus taraf?ndan öldürüldü.

Pentheus : Thebai kral?. Ekhion ile Kadmos'un k?z? Agave'nin o?lu.

Penthos : Keder ve ?zd?rap tanr?s?.

Peon : Yunan tanr?lar?n? tedavi eden ünlü m?s?rl? hekim.

Peparethos : Ariane'in Dionysos'tan olan dört o?lundan biri.

Perdiks : Dedalos'un k?zkarde?i.

Pergamos : Anadoluda Bergama ?ehrinin kahrman?. Neoptolemos ile Andromakne'nin o?lu.

Periboea : Ma?ar kral? alkathous'un k?z?. Eakos'un o?lu Telemon ile evlendi, Ajaks'? do?urdu.

Perieres : Eolos'un o?lu.Perseus'un k?z?.Gorophone ile evlendi.

Perigoune : Sinis'in k?z?.Theseus Sinis'I öldürüp k?z? ile birlikte oldu. Bu birliktelikte Melanippos do?du. Daha sonra Periogoune Deloneus ile evlendi ve ?ksus'u do?urdu.

Periklymenos: Argonautlardan biri. Neleus'un o?lu. Poseidon bu gence istedi?i ?ekle girebilme vasf?n? vermi?ti.

Periktyon : Aristo'nun kar?s? ve me?hur filozof Eflatun'un annesi

Perimele : Admetos ile Alkaste'nin k?z?.

Perimelis : Sürülere göcülük eden perilere verilen ad.

Periphas : Atina ?ehrinin efsanevi kral?. Halk? taraf?ndan çok sevilirdi. Öyleki Zeus bu sevgiyi k?zkand? ve onu öldürmeye kalkt? ama Apollon babas?na engel oldu bunun üzerine Zeus bu kral? bir kartal'a dönü?türdü.

Periphetes : Hephaistos ile Antiklea'n?n o?lu olan korkunç dev. Thesseus taraf?ndan öldürüldü.

Peristera : Aphrodite'in yan?nda dola?an perilerden biri. Birgün Aphrodite ile Eros çiçek toplama yar??? yaparken Peristera Aphrodite'e yard?m etti?i için Eros onu güvercine çevirdi.

Peritanus : Arkadia'l? bir genç Paris Helene'I kaç?rd?ktan sonra Helen bu gence gönül vermi?ti. Paris bunu fark edince Arkadia k?y?lar?n? talan etti.

Pero : Neleus ile Khloris'in k?z?.Güzelli?i ve fazileti ile tan?n?rd?. Bias ile evlendi.

Persa : Thetys ile Okeanos'un k?z?. Güne? ile evlendi.Eetes, Kirke ve Pusiphae'yi do?urdu.

Perseid'ler : Perseus soyundan gelenler.

Perseis : Helios'un kar?s?

Persophene : Demeter'in k?z?. Hades'in kar?s?.

Perseus : Argos kral? Akrisios'un k?z? Danae'nin Zeus'tan olan o?lu.

Persepolis : Odysseus ile Nausikaa'n?n o?lu.

Perses : Titan Krios ile Eurybie'nin o?lu.

Phaeton : Helios'un o?lu.

Phaetusa : Lampetie'nin k?zkarde?i. Gençlik tanr?ças? Neera ile Güne?'in k?z?.

Phaiak'lar : Skheria adas?nda oturan halk.

Phaidra : Girit kral? Minos ile Pasiphane'nin k?z?. Theseus ile evliydi. Üvey o?lu Hippolytos'a a??k oldu. Delikanl? onu red edince Hippolytos'a iftira etti ve ölümüne neden oldu.

Phalaekos : Ambrakia tiran?. Artemis bir gün onu ava götürüp bir aslan yavrusu gösterdi.Phalaekos yavruyu yakalamaya ça?l???rken di?i aslan ortaya ç?k?p onu parçalad?.

Phalanthos : Lakonia'lar?n ünlü kahraman?

Phalanaks : Zeka tanr?ças? taraf?ndan örümce?e çevirilen Arakne'nin karde?i. Buda silah yap?m?nda tanr?lardan üstün oldu?unu iddia etti?i için y?lana dönü?türüldü.

Phalaris : Agrigente tiran?. Zeus'a tap?nak yapaca??m diye ba??na toplad??? çok kalabal?k bir i?çi ordusu ile ?ehrin tiran? oldu. Zulmü ve c?mas?zl??? ile me?hurdur.

Phaleros : Attika bölgesindeki Phaleros ?ehrinin kahraman?.Arganautlardan biri.

Phalkes : Temenos'un o?lu. Heraklidlerden biri.

Phaloe : Lykris ?rma??n?n k?z? olan bir peri. Buna kanatl? bir ifrit bela olmu?tu. Elaatos ad?nda bir delikanl? ifriti öldürdü. Phaloe ile Elaatos'un evlenecekleri gün delikanl? öldü. Peri kz? okadar çok göz ya?? döktüki tanr?lar ona ac?yp onu bir çe?meye dönü?türdüler.

Phantosos : Uyku'nun o?lu. Kayaya, topra?a ?rma?a ve cans?z varl?klara dönü?ebilen bir tanr?. Çevresi bir sürü y?lanlarla çevrilmi?tir.

Phaon : Midilli adas?nda basit bir kay?kç? iken, bir gün ihtiyar bir kad?n k?l???na girmi? olan Aphrodite'I kim oldu?unu bilmeden adadan kar??ya Anadoluya geçirmi? ve ya?l? kad?n?n tüm ?srarlar?na ra?men ondan para almam??. Bunun üzerine tanr?ça onaalç?dan yap?lm?? içinde güzel kokulu bir ya? bulunan bir vazo hediye etmi?. Bal?kç? güne?ten çatlayan cildine bu ya?? sürdü?ünde çok yak???kl? bir gence dönü?mü?.

Pharmakias : ?stanbul bo?az?nda büyükdere'nin a?az?nda eski bir liman.Rivayete göre Media'y? getiren gemi bu limana s???nmak zorunda kalm?? vesihirbaz kad?n ilaç dolu sand??? ile buraya ayak basm??.

Phoebe : Uranos ile Gaia'n?n k?z?. Koios ile evlendi ve Latone ile Asterie'yi do?urdu.

Phebus : Apollon ile Pasiphae'nin k?z?,

Phedra : Girit kral? Minos ilePasiphe'nin k?z?, Theseus'un kar?s?. Üvey o?luna a??k oldu fakat ondan kar??l?k alamad? bunun üzerine ona iftira etti ve ölümüne neden oldu.

Phegeus : Arkadia da Phegeus ?ehrinin kurucusu ve kral?.

Phoiniks : Habe? diyar?nda ya?ad??? san?lan efsanevi bir ku?.

Pheniks : Argos kral? Amyntor ile Kleobule'nin o?lu. Babas?n? üzerek annesinin gözüne girmek için babas?n?n çok sevdi?i ve hatta bu yüzden annesini ihmal etti?i genç k?z ile sevi?ti.Bunun üzerine babas? onun gözlerini oyup saraydan kovdu.

Phenops : Ksanthus ile Thoon'un babas?.

Pheomis : Gaia ile Tartaros'un o?lu.

Pheraea : Zeus ile Eolos'un k?z?. Hekate'nin annesi.

Phidippos : Thessalos'un o?lu Herakles'in torunu.

Phillamon : Aslen trakyal? olan efsanevi ?air ve kahin.

Philemon : Bucis'in kocas?. Kulübelerinde zeus'u misafir ettiler ve bundan dolay? mükafatland?r?ld?lar.

Philonome : Myktimus'un k?z? ve Artemis'in arkada??. Ares'ten iki çocu?u oldu bu iki karde? daha sonradan s?rayla Arkadia'ya kral oldular.

Philotis : Romal? bir köle kad?n. Zekas? ve kurnazl??? ile Roma'y? Gauloi'lar?n istilas?ndan kurtard?.

Philyra : Okeanos'un k?z?. Bir ara Kronos'un metresi oldu.Ondan Kentaur Khiron'u do?urdu.

Phineus : Salymydessos'un efsanevi kral?. Tanr? Apollon ona falc?l?k ö?retmi?ti.

Phlegethon : Yunanl?lar?n cehennemlerinde akan ?rmaklardan biri.

Phlegyas : Lapith'lerin efsanevi kral?. Ares il Khrysa'n?n o?lu. ?ksion ile Koronis'in babas?.

Phlias : Dionysos ile Minyas'?n k?z? olan Aracthyrea'n?n o?lu.

Phobos : ?nsana gelen korkunun simgesidir.Phobos bir kad?n olup sava?larda Ares'in yan?nda bulunurdu.

Phoibe : Leukippos'un iki k?z?ndan biri.

Phoiniks : (Phoeniks) Agenor'un o?lu. Europa'n?n karde?i.Zeus taraf?ndan kaç?r?lan karde?inin pe?inden yollara dü?tü.

Phokis : Orestes'in amcas?.

Pholos : ?ksion ile Silene'nin o?lu olan bir Kentaur.Herakles'e kafa tutmad??? için onun taraf?ndan sayg? gördü.

Phorbas : Lapithes ile Orsinome'nin o?lu olan bir halk kahraman?.

Phorkys : Pontos ile Gaia'n?n o?lu. Deniz tanr?lar?ndan biriydi. K?z karde?i Keto ile evlenmi?ti.

Phroneus : ?nakhos'un o?lu. Argos ilinde ilk insan?n o oldu?u söyleniyor.

Phosphoros : Sabah y?ld?z?na verilen ad.

Phrikos : Helle'nin karde?i. Athamas'?n o?lu.

Phrigia : Eski Anadoluda bir bölgenin ad?.

Phryne : Efsanevi bir güzelli?e sahip olan bir Yunan fahi?esi.Aphrodite heykellerine ilham kayna?? olmu?tur.

Phrygios : Miletus krallar?ndan biri.

Phthonos : Haset tanr?çalar?ndan biri.

Phylios : Etolia'l? bir kahraman. Kyknos ad?nda bir delikanl?ya a??k olmu?tu. Vefas?z sevgilisi için her ?eyi yapmas?na ra?men ona yaranamad?.

Phyllis : Thrakia kral?n?n k?z?. Thesseus'un o?lu Demophon'a a??k olmu?tu. Evlenmeye karar verdikleri s?rad Demophon geri dönece?ine söz vererek ?ehirden ayr?ld? ancak uzun bir süre dönmeyince umutsuzlu?a kap?lan Phyllis kendini öldürdü.

Piassos : Thesselia krallar?ndan biri Larissa'n?n babas?.K?z?na a??k olmu? ve onunla zorla birlikte olmu?tu. Larissa onu bir ?arap f?ç?s?nda bo?arak intikam?n? ald?.

Pierid'ler : ?lham perilerine verilen ad.

Pieros : Pieridlerin babas?, Makedon'un o?lu.

Pietas : Ac?ma duygusunun sembolü.

Pikoloos : Bir dev. Tanr?lar?n devlerle yapt?klar? sava?ta Kirke adas?na kaçm??t? ancak Kirke'nin babas? onu öldürdü.

Pikus : Latium kral? Faunus'un babas? olan kahin

Pilumunus : Yeni do?an çocuklar? koruyan Roma tanr?ças?.

Pindos : Makadeon'un o?lu. Karde?leri taraf?ndan öldürüldü.

Pirene : Asopos'un k?z?. Poseidon'un sevgilisiydi.

Pirithous : Thessalia kahramanlar?ndan. Zeus ile Dia'n?n o?luHippodamia'dan Polypoetes ad?nda bir o?lu oldu.

Pisa : Elis bölgesinin bir ?ehri.

Pisidike : Monenia ?ehrinin kral?n?n k?z?.

Pitane : Nehir tanr?s? Euratos'un k?z?. Poseidon ile birlikteliklerinden Evadne ad?nda bir çocuklar? oldu.

Pittheus : Pelops ile Hippodameia'n?n o?lu. Çok iyi bir kahin idi.

Pitho : Kand?rma ve inand?rma tanr?ças?.

Pitys : Çam a?ac?n?n sembolü olan bir peri k?z?.

Pleiadlar : Atlas ile Pleione'nin yedi k?z?na verieln ad. Bu k?zlar tanr?lar taraf?ndan y?ld?zlara dönü?türüldüler.

Pleione : Pleiadlar?n anneleri k?zlar? ile birlikte onuda y?ld?z dönü?türdüler.

Pleisthenes : Atreus'un o?lu. Onu amcas? Tyestes yeti?tirdi ve daha sonra öz babas?n? öldürtmeye çal??t?.

Ploutos : Zenginlik servet tanr?s?. Demeter ile ?ason'un o?lu.

Pluton : Cehennemler tanr?s? Hades'in latince ad?.

Podaleirios : Aslepios'un o?lu kahrmanl?k devrinin me?hur hekimi.

Podarkes : Priamos'un di?er ad?.

Poibos : Apollon'un lakab?

Poine : (Poene) ?ntikam ve ceza tanr?ças?. Hiddet'in anas? oldu?u söylenir.

Polhymnie : Dans ilham perisi.

Polias : Athena'n?n lakab?

Polites : Priamos ile Hekabe'nin o?lu.Çok h?zl? ko?ard?.

Polluks : Leda'n?n o?lu. Kastor'un karde?i, Diosku'lardan biri.

Poltys : Poseidon'un o?ullar?ndan biri.

Polybos : Oidipus'un üvey babas?, Khorinthos kral?.

Polbotes : Tanr?larla sava?an devlerden biri. Poseidon taraf?ndan öldürüldü.

Polydamos : Troia kahramanlar?ndan. Panthoos'un o?lu ve Hector'un arkada??.

Polydektes : Magnes'in o?lu Seriphos adas?n?n kral?.

Poldeukes : Kastor'un ikiz karde?i. ?ki karde?e Dioskur'lar ad? verilir.

Poldoros : Kadmos ile Harmonia'n?n o?lu. Nykteus'un k?z? ile evlendi, Labdakos ad?nda bir o?lu oldu.

Polydos : Korintoslu me?hur bir kahin.

Polhymnia : Musalardan biri. ?airlere heyecan ilham ederdi.

Polkaste : ?karios'un kar?s?, Penelope'nin annesi

Polykrite : Naksos adas?n?nkahraman? olan güzel bir kad?n.

Polymede : Auotolykos'un k?z?. Aeson'un kar?s?.Jason'un annesi. Kocas? ölüme mahkum edilince kandini ast?.

Polyneikes : Eteokles'in karde?iOidipus ile ?okastenin o?lu.

Polyphemos : Poseidon'un o?lu olan korkunç dev.

Polksena : Priamos ile Hekaube'nin k?z?.Yunan kahramanlar?ndan Akhileus bu k?za gönül vermi?ti. Fakat birlikte olamadan her ikiside öldüler.

Polykso : Troia sava??nda öldürülen me?hur kahraman Tlepolemus'un kar?s?.

Polypontea : Hipponoos ile Thrassa'n?n k?z?. Artemis'in av arkada??yd?.Aphrodite a?ka boyun e?meyen bu k?z? bir erkek ay?ya a??k etti. Polypontea'n?n bu ay?dan iki o?lu oldu. Orios ve Agrios.

Pomona : Romal?lar?n meyve tanr?ças?.

Pontos : Poseidon'un o?lu, karadenize ad?n? vermi?ti.

Poros : Bereket tanr?s?. Metis'in o?lu.Penia ile evlendi ve bundan Amour do?du.Böylece a?k?n babas? bolluk anas? yoksulluk oldu.

Poseidon : Yunanl?lar?n deniz tanr?s?na verdikleri ad. Romal?lar ona Neptune der.

Pothos : Eros'un yan?ndan hiç ayr?lamayn arkada?lar?ndan biriA?k arzusunun sembolü idi. Aphrodite'in o?lu.

Praksidike : Adalet tanr?ças? say?l?yor ve hiddete kap?lanlara sakin olmalar?n? telkin ediyordu. Babas? muhaf?z tanr?s? Soter idi. ?ki k?z? vard?,Homonoe(Birlik) ve Arete(Fazilet)

Priamos : Troia ?ehrinin son kral?. Paris ile Hector elli o?lu aras?ndan en tan?nm??lar?d?r.

Priapos : Bugünkü Lapseki ?ehrinin tanr?s?. Dionysos ile Aphrodite'in o?lu.

Proitos : Tiryns kral?. Bellerophon Proitos'un saray?na s???nm??t?.

Promakhos : Athena'n?n lakab?.

Prokne : Atina kral? Pandion'un k?z?.

Prokrustes : Poseidon'un o?lu oldu?u söylenen bir haydut.

Proetid'ler : Argos kral? Proetos ileSthenebea'n?n k?zlar?na verilen ad. Bu üç k?z karde? kendilerini Hera'dan daha güzel gördükleri için ak?llar? ba?lar?ndan al?nd?.

Proetos : Argos kral?. Abas'?n o?lu, Akrisios'un ikiz karde?i.

Promakhos : Zeka tanr?ças?n?n lakab?d?r.

Prometheus : Bir titan o?lu, ilk insan? yaratm??t?r.

Propoetid'ler : K?br?sl? Amathonte'nin k?zlar?.Aphrodite'in kudretini inkar ettikleri için Aphrodite taraf?ndan cezaland?r?ld?lar. Tanr?ça onlar? iflah olmaz fahi?elere dönü?türdü.

Proteus : Deniz tanr?s? Poseidon ile Phenike'nin o?lu.

Protesailaos : Thessalial? bir yi?it. Troia sava??nda karaya ç?kan ilk yunanl?yd?, hemen öldürüldü.

Prytaneion : Hestia'n?n kutsal ate?inin yak?ld??? yer.

Psykhagogos: Hermes'in lakab?. Ölülerin ruhlar?n? götürücü anlam?ndad?r.

Psykhe : Ruh.Eros'un kar?s?.

Pygas : Pygmaioslar?n kraliçesi idi. Kendini tanr?çalara e? gördü?ünden Artemis ile Hera onu turna ku?una çevirdiler.

Pygmaios : Yunan mitolojisinin efsanevi cüceleri Lillipular. Boylar? yar?m metreden k?sa oldukça cesur insanlard?.

Pygmalion : K?br?sl? heykeltra?.Yapt??? heykele a??k olmu?tu.

Pylades : Orestes'in en yak?n dostu. Arkada??n?n hayat?n? kendi hayat?ndan üstün tutmu?tur.

Pylios : Hephaisrtos'un o?lu

Pylos : Nestor'un yurdu Messenia da bir liman

Pyramos : Thisbe'nin sevgilisi. Bunlar?n birbirlerine duyduklar? sevgi çok me?hurdu.

Pyrene : ?spanya kral?n?n k?z?.Herakles bu güzele gönül vermi?ti.Birlikteliklerinden bir y?lan yavrusu do?du.

Pyreneos : Phokide kral? ilham perilerine göz koymu?tu ancak ba?ar?l? olamad?.

Pyrrha : Epimetheus ile Pandora'n?n k?z?, Deukalion'un kar?s?.

Pyrrhos : Akhilleus'un o?lu Neoptolemos'un lakab?.

Pythia : Gaipten haberler veren Apollon rahibelerine verilen ad.

Python : Gaia'n?n do?urdu?u efsanevi y?lan. Yüz tane ba??, alev kusan yüz tane a?az? vard?. Apollon taraf?ndan öldürüldü.

R

Raros : Karnaos'un o?lu. Triptolemos'un babas?. Eleusis de Raros vadisine ad?n? verdi.

Remus : Romulus'un ikiz karde?i, Mars ile Rea Silvan?n o?lu, Roma ?ehrinin kurulu?unda önemli bir yeri vard?r.

Rhakios : Giritli bir kahraman, Lebes'in o?lu. Manto ile evlenmi?ti.

Rhadamantys: Cehennemlerde bulunan me?hur bir yarg?ç. Zeus ile Europa'n?n o?lu ve Girit kral? Minos'un karde?idir.

Rhadios : Neleus ile Khloris'in o?lu. Pylos ?ehrine sald?rd??? için Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Rhea : Da?l?k bölgelerin tanr?ças? idi. Bir ad?da ?dal? ana idi. Zeus'u onun büyüttü?üne inan?l?rd?.

Rheme : ?öhret tanr?ças?. Gaia taraf?ndan yarat?ld?, Zeus'a habercilik yapt?.

Rhesos : Thrakia'l? bir kahraman Troia sava??nda Troia'l?lara yard?ma ko?tu.

Rhodope : Artemis'in hizmetindekilerden biriydi ve masumiyetini sonsuz dek saklaak istiyordu, ancak bu durumdan ho?lanmayan Aphrodite onu ha?in ve ahlaks?z bir avc? olan Euthynokos'a a??k etti. ?ki sevgili da?larda gizlice buu?up birlikte oluyorlard?. Artemis bunu haber al?nca onu sevgilisi ile gizlice bulu?tu?u ma?arada Styks ?rma??na dönü?türdü.

Rhodos : Güne?'in kar?s?. Rhodos adas?na ad?n? verdi.

Rhoetos : Tanr?larla sava?an devlerden biri. Dionysos taraf?ndan öldürüldü.

Rhoksane : Kordyas'?n k?z?. ?ran ?ah?n?n o?lu Medos ona tecavüz etti, cezaland?r?laca??ndan korkan Medos kendininehre att?. O günden sonra nehrin ad? Medos olarak de?i?tirildi.(Bu günkü F?rat)

Rhopalos : Herakles'in o?lu, Phaestos'un babas?.

Rhytia : Korybant'lar?n annesi. Samothrake adas?nda ya?ayan bu dokuz karde?in Apollon'un çocuklar? olduklar? söylenir.

Risus : Ne?e ve kahkaha tanr?s?. ?nsanlar?n kalplerinden kederleri kovan ac?lar? yat??t?ran bir tanr?yd?.

Romos : Roma ?ehrini kuran ve ad?n? veren kahraman.

Romulus : Mars ile Rea Silva'n?n ikiz o?ullar?ndan biridir. Ropma ?ehrinin kurulu?unda önemli rol oynam??t?r.

Ros : Hava ile Ay'?n o?lu, Çiy ?ebnem tanr?s?. Ros, seher tanr?s? Eos'un kocas?yd?.

S

Sabazios : Phyrygia'l?lar?n inand?klar? bir tanr?. Zeus ile Persophene'in o?lu. Dianysos gibi insanlara ba?, bahçe yapmay?, öküz yeti?tirmeyi ö?retti.

Sagaris : Kral Midas'?n o?lu. Tanr?ça Kybele'ye hürmette kusur etti?i için tanr?ça onun akl?n? ba??ndan ald? ve Sagaris kendini Kserabates ?rma??na att?. O günden sonra bu nehrin ad? Sangarios oldu (Bugünkü Sakarya nehri)

Sagaritis : Bir me?enin ruhu olan peri kendini Kybele'ye adam?? Attis isminde bir delikanl?y? yoldan ç?kard??? için tanr?ça Sagaritis'in ba?l? bulundu?u me?e a?ac?n? devirdi ve peri k?z? can verdi.

Salambo : Babilde Aphrodite yerine tap?n?lan Astarte'nin bir ad?.

Salamis : Asopos ile Menthone'nin k?z?. Poseidon bu k?za gönül verdi?inden onu kaç?rd?. Kykhreus ad?nda bir o?ullar? oldu.

Salmakis : Bugünkü Bodrum yak?nlar?nda bir gölcü?ün perisi Aphodite'in o?lu Hemaphrodite'e a??k olmu?tu

Salmoneos : Thessalia kahramanlar?ndan Eolos'un o?lu. Peloponnes'te bir ?ehir kurarak kendi ad?n? verdi.Ba?ar?lar?ndan gurura kap?larak kendini ba?tanr?ya e?it sayd?rmak için tunçtan bir körü üzerinde araba ko?turarak kurbanlar?n?n üzerine yanan me?aleler atarak öldürüyordu. Zeus buna çok sinirlendi ve onu y?ld?r?m?yla vurup Tartoros'a att?rd?.

Salus : Romal?lar?n sa?l?k tanr?ças?. Asklepios'un k?z oldu?una inan?l?rd?.

Sanape : Bugünkü Sinop ?ehrine ad?n? veren kahraman bir amozon. Herakles amazonlarla çat??maya girdi?inde Sanape kaçarak onun elinden kurtulmu? ve bu bölgeye gelip Paphlagonia kral? ile evlenmi?ti. Çok fazla içki içti?inden halk ona sarho? anlam?na gelen Sanape diyordu.

Sapho : Lesbos adas?nda Erebos ?ehrinde do?mu? efsanevi bir kad?n ?air.

Saron : Troizen krallar?ndan biri, ava çok dü?kündü. Bir gün bir geyik kovalarken hayvan?n pe?i s?ra denize atlad? ama çok fazla aç?ld??? için bo?uldu. O günden sonra Attikia bölgesinin güneyindeki denize Saronikos denizi ad? verildi. Ve halk av u?runa denizde bo?ularak ölen krallar?n? tanr?la?t?rd?lar.

Sarppedon : Zeus ile Europa'n?n o?lu. Lykia'da krald?. Adaletseverli?i ve insanl??? ile halk?n?n sevgisini kazanm??t?. Troia sava?? s?ras?nda Troia'l?lara yard?ma ko?tu. Patroklos'a sald?rd? fakat onun taraf?ndan öldürüldü.

Saturnus : Romal?lar?n Kronoslara verdi?i ad.

Satyr'ler : Silenler ad? ilede tan?nan Satyr'ler ikinci derecede gelen k?r tanr?lar?d?r.
Sivri uzun kulakl?, boynuzlu, yass? burunlu, keçi ayakl?, k?sa kuyruklu ve gövdesi ba?tan a?a?? k?llarla kapl? acaip bir varl?k

Satyria : Girit kral? Minos'un k?z?. Poseidonla beraber olup Taras adl? bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Sauros : Elis bölgesini haraca ba?layan bir haydut. Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Selen : Ay tanr?ças?

Selinos : Poseidon'un o?lu

Semele : Kadmos ile Harmonia'n?n k?z? . Zeus ile birlikte oldu ve bu birliktelikten Dionysos dünyaya geldi.

Semiremis : Efsanevi Babil kraliçesi. Askolon ?ehrinin gölde ya?ayan tanr?ças? Derketo ile Kaystre'nin k?z?. Önce Niniva kral?n?n mü?aviri Onnes ile evlendi, ondan iki çocu?u oldu. Daha sonra kral Ninos ona a??k olunca, kendi k?z?n?n kar??l???nda Semiramis'I kocas?ndan istedi ancal Onnes raz? olmad?. Bunun üzerine kral onun gözlerini oydurttu ve Semiramis'I kendisine e? olarak ald?. Ninyas adl? bir o?ullar? oldu. Kral ölünce yerine Semiramis Babil melikesi oldu. Asma bahçeleri dillere destand?.

Senius : ?htiyarl??a gözcü olan tanr?.

Sentius : Do?arken çocuklara duygu ba???layan tanr?.

Sevekhoros : Babil'in efsanevi kral?. K?z?ndan olacak torununun kendisini taht?ndan edece?ini tanr?lardan duyunca k?z?n? hapsetmi?ti. Ama k?z?n?n hamile kalmas?n? engelliyemedi ve Gilgamos dünyaya geldi. Muhaf?zlar korkarak çocu?u kuleden a?a?? f?rlatt?lar ama bir kartal yere dü?meden onu kurtard? ve bir bahçeye b?rakt?. Bahç?van onu büyüttü ve Gilgamos Babil'in me?hur hükümdar?, kanun ya?c?s? G?lgam?? oldu.

Sibylle : Apollon rahibelerine verilen ad, bunlar gaipten haberler verirlerdi.

Side : Anadolu'lu kahraman Tauros'un k?z? ve Kimolos'un kar?s?. Side ?ehrine kendi ad?n? vermi?tir.

Siderites : Apollon'un Troia'l? Helenus'a verdi?i sihirli ta?. Efsaneye göre bu ta? konu?abilirmi?.Helenus Troia'n?n ba??na gelecek felaketi de bu ta?tan ö?renmi?.

Sikinos : Naiadlardan Oenoe ile Lemnos kral? Thoas'?n o?lu.

Silenos : Satyr'lar ya?lan?nca Silenos ad?n? al?rlar. Dionysos'a arkada?l?k ederlerdi.

Silvanus : Romal?lar?n orman ba? bahçe tanr?s?.

Sinis : Theseus taraf?ndan öldülen bir haydut.

Sphinks : Gö?sü ve yüzü kad?na, gövdesi arslana kanatlar? kartala benziyen acayip bir varl?k

Staphyle : ?arap tanr?s?n?n gönül verdi?i bir peri k?z?n?n ad?.

Stellio : Kertenkeleye çevirilen küçük bir çocu?un ad?.Demeter'in kana kana su içmesi ile alay etti?i için bu cezaya çarpt?r?ld?.

Stentor : Sesi çok gür olan bir adam.

Sterope : Atlas ile Peione'nin k?z?. Ares ile evlendi Oenomaos do?du.

Stheneboia : Tiryns kral?. Protios'un kocas?.

Sthenelos : Aktor'un o?lu Herakles'in silah arkada??.

Stheno : Grai'lerden biri.

Stilbe : Peneos nehrinin k?z?. Apollon'un bu k?zdan Kenthauros ve Lapithes adlar?nda iki o?lu oldu.

Strymon : Thrakia kral?, Ares'in o?lu. O?lu Rhesos'un Troia da öldü?ünü duyunca üzüntüden kendisini öldürdü.

Styks : (Styx) Cehennem nehri.

Stymphalos : Elatos ile Laodike'nin o?lu.

Summanus : Romal?lar?n gece çakan ?im?ek tanr?s?.

Syka : Dionysos'un gönül verdi?i bir peri k?z?n?n ad?. Onu incir a?ac?na dönü?türdü.

Syleus : Thesselia kral? ve Poseidon'un o?lu. Zorba bir krald?, Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Symplegad : Karadeniz bo?az?ndaki oynak kayal?klar.

Syrinks : Arkadial? bir peri k?z?. Pan bu periye gönül vermi?ti.

Syrna : Karia bölgesinin kral? olan Damaethos'un k?z?. Damdan dü?erek bütünkemiklerini k?rd?, ölece?i s?rada Podalirios ç?ka geldi iki kolundan kan alarak k?z? tedavi etti ve daha sonrada onunla evlendi.

T

Talos : Girit adas?n? beklemekle görevlendirilmi? tunç vücutlu dev. Bir yabanc? gördü?ünde hemen ate?in içine girer, k?z?l kor haline gelir, sonra ko?ar yabanc?y? kucaklar diri diri yakard?.

Talthybios : Agememnon'un habercilerinden biri.

Tanais : Okeanos ile Tethys'in o?lu, bugünkü Don nehrinin tanr?s?

Tantalos : Bat? anadoluda Lydia kral?. Zeus ile Plouto'nun o?lu. Sipylos(Manisa) da??nda hüküm sürüyordu. Atlas'?n k?z? Dione ile evlenmi?ti. Paktolos ?rma??n?n k?z? Eurnassa da onun kar?s? idi. Pelops ve Niobe onun çocuklar? idi. Tantalos tanr?lar?n ho?görüsünü kötüye kulland? ve müthi? bir azaba çarpt?r?ld?.

Tantalid'ler : Tantalos'un soyundan gelenler.

Taraksippos : Hipodrumlarada atlar? ürküten habis ruh.

Taras : Poseidon ile Satyra adl? bir perinin o?lu. ?talyada Tarente ?ehrinin kurucular?ndan.

Tartaros : Yeralt?nda, cehennemlerin derinliklerinde bulunan korkunç yer. Zeus kendisine isyan edenleri oraya atard?.

Tauros : Pasiphae'nin a??k oldu?u bir delikanl?. Minotauros bu birliktelik sonucu do?du. Minos onu Girit'te yer alt? ma?aras?na hapsetti. Theseus onu öldürdü.

Taygete : Atlas ile Pleione'nin k?z?. Zeus ile birlikte olup Lakedaemon'u do?urdu. Çok utangaç bir yap?ya sahipti.

Teiresias : Ünlü kahin, ve Manto'nun babas?.

Tekmessa : Anadolu da Phrygia kral? Teuthras'?n k?z?. Yunanl?lar?n sald?r?s? s?ras?nda büyük kahraman Aiaks'?n eline dü?tü. Bu evlili?in sonucunda Eurysakes ad?nda bir o?lu oldu.

Telamon : Büyük Aiaks'?n babas? ve Aigina kral?. Birçok sava?ta Herakles ile birlikte oldu.

Telegonos : Odysseus'un sihirbaz Kirke'den olan o?lu

Telemakhos : Odysseus'un Penelope'den olan o?lu. Babas? Troia sava??ndan geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmas?na ra?men babas?n? aramak iiçin yollara dü?tü. Zeka tanr?ças? Athena Mentor adl? filozofun k?l???na girerek ona daima ö?üt verdi yol gösterdi.

Telephassa : Agenor'un kar?s?.Kadmos, Kiliks, Phoeniks,Europa'n?n annesi.

Telephos : Herakles'in o?lu.Akhilleus onu sava?ta yaralam??t?. Bir kahin m?zra??n pas? ile yaras?n? iyile?tirdi.

Telesphoros : Me?hur bir hekim. Tanr?lar kat?na kadar ç?km??.

Telkhin'ler : Güne?in çocuklar?. Volkanik olaylar?n sembolüdürler. Bir bak??ta insanlar? büyüleyebilen sihirbazd?rlar.

Telmessus : Bugünkü Fethiye ?ehrinin kahraman?. Apollon ile Fenike kral?n?n k?zlar?ndan birinin o?lu idi.

Tellus : Romal?lar?n toprak tanr?ças? Gaia'ya verdikleri ad.

Telonia : Yunanl?lar?n dini merasim yap?lmadan önce çocuklar?n?n ruhlar?na verdikleri ad.

Telphoussa : Bir Nymphe'nin ad?.Ladon ?rma??n?n k?z?yd?.Ad?n? suyu buz gibi olan bir çe?meye vermi?ti.

Tempe : Thessalia'da bir vadi. Poseidon buray? üç di?li yabas?yla açm??t?.

Tenedoks : Bozcaadan?n eski ad?.

Tenes : Tenedoks'a ad?n? veren kahraman. Kolones kral? Kyknos'un o?lu.Akhilleus taraf?ndan öldürüldü.

Terambos : Zaman?n en iyi musiki sanatç?s?yd?, lir ve flüt çalmakta çok ustayd?.

Tereos : Thrakia kral?. Ares'in o?lu

Termeros : Termera ?ehrine ad?n? veren az?l? bir haydut. Herakles taraf?ndan öldürüldü.

Terminüs : Romal?lar?n s?n?r ta?? tanr?s?.

Terpsikhore : ?lham perilerinden biri, dans Musa's?.Sirenlerin annesi.

Tethys : Okeanos'un kar?s?. Okeanidler diye bilinen 3000 güzel k?z?n annesi

Teukris : Teukros'un k?z?, Dardanos'un kar?s?

Teukros : Skamandros çay?n?n tanr?s? ile ?da da?? perisi ?daea'n?n o?lu.

Teuthis : Arkadia ?eflerinden biri. Troia sava??nda Agamemnon ile aralar?nda ç?kan anla?mazl?k sonucu ordudan ayr?lm??t?.

Tuthras : Anadoluda Mysia bölgesi kral?

Thalia : ?lham perilerinden biri. Apollon ile evlenmi? Korybant'lar? do?urmu?tu. Sürülerin, bitkilerin, ekinlerin koruyucusu idi. Letafet perilerinden birinin ad?da Thalia'd?r.

Thamyris : Thrakia'l? efsanevi müzisyen ve ?air. Philammon ile peri Argiope'nin o?lu. ?lham perilerine meydan okudu?u için sesini güzelli?ini ve gözlerini kaybetti.

Thanatos : Yunanl?lar?n ölüm tanr?s?, Hypnos'un ikiz karde?i idi.

Thaumas : Pontos ile Gaia'n?n o?lu. Okeanos'un k?z? Elektra ile evlendi. ?ris ile Harryi'ler bu evlilik sonucu dünyaya geldiler.

Thebe : Kilika'l? bir kahraman kad?n.Adramys'in k?z?. Ko?uda kendisini yenecek erkekle evlenece?ini ilan etti, Herakles onu yendi ve onunla evlendi.

Thebai : Boiotia'l? Kadmos taraf?ndan kurulan ünlü bir ?ehir. Yüksek surlar?n? Amphion lirinin sesi ile ta?lar? yürüterek yapm??t?.

Theia : Uranos ile Gaia'n?n k?z?. Hyperion ile evlendi. Helios, Eos, Selen onun çocuklar?d?r.

Theias : Belus'un o?lu, kendi öz k?z? Smyra ile evlendi.

Themis : Kanunlar?n, adaletin, örf ve adetlerin tanr?ças?. Uranos ile Gaia'n?n k?z?. Zeus ile evlenerek Hora'lar?, Parka'lar? ve Metis'I do?urdu.

Theonoe : Thestor'un k?z?.

Theophane : Bisaltes'in k?z?. Çok güzel bir k?zd?. Poseidon onu Krinis adas?na kaç?rd?.

Therapne : Leleks'in k?z?

Thermedon : Amazonlar diyar?nda akan Terme çay?.

Therodamas : Skythia'n?n efsanevi kral?. Aslanlar?n? insan eti ile beslerdi.

Thersandros : Thebai ?ehrinin kral?. Polynikes ile Argia'n?n o?lu olan Amphia'n?n o?lu. Amphiaros'un k?z? Demonassa ile evlendi ve Tisamenos ad?nda bir o?lu oldu. Telephos taraf?ndan öldürüldü.

Thersites : Argios'un o?lu. Troia sava??nda maskaral?klar yaparak askerleri e?lendirirdi.

Theseus : Yunanl?lar?n en büyük kahramanlar?ndan biri.

Thespiadlar : Thespios'un elli k?z?na ve onlar?n çocuklar?na verilen ad.

Thespios : Thespies ?ehrinin kahraman?. Erekhtheus'un o?lu. Elli k?z?n?n hepsinide Herakles'e metres olarak vermi?ti. Sadece bir k?z?n? vermekten kaç?nm??t?. Herakles te bu k?z? Thespies ?ehrindeki kendi tap?na??na rahibe yapt?. Di?er 49 k?z?n her biri birer erkek çocuk dünyaya getirdi. Bunlara Thespiadlar dendi.

Thesprotlar : Epir halk?na verilen ad.

Thessallia : Tanr?lar da?? Olympos'u da içine alan kuzey do?u Yunanistan da bir bölge.Herakles ile Khalkiope'nin o?lu Thessalos bu bölgeye ad?n? vermi?tir.

Thestiad'lar : Melagros'un iki day?s?na bu ad verilir.

Thestion : Pleuron kral?.

Thestor : Apollon ile Laothoe'nin o?lu. Çok bilgili zeki biri oldu?undan ona Yunanca bilgili anlam?na gelen ?dmon lakab?n? vermi?lerdi.

Thetis : Nereus ile Doris'in k?z?. Peleus'un kar?s?. Akhilleus'un annesi.Thetis Nereidlerin en güzeli idi. Zeus ile Poseidon onunla evlenmek istemi?lerdi ancak Thetis'ten do?acak çocu?un babas?n? geçece?i haberi üzerine tanr?lar küçük dü?mekten çekinerek onunla evlenmeyi göze alamad?lar. Bu yüzden de bu güzel tanr?ça kral Peleus ile evlendirildi.

Thiasos : Dionysos ?erefine yap?lan gece ?enlikleri.

Thoas : Lemnos adas?n?n kral?. Otreus'?n k?z? Kallikopis (Myrina) ile evlendi. Kar?s?n?n kendisini Dionysos ile aldatt???n? ö?renince çok öfkelendi fakat tanr? ?arap içirerek onu sakinle?tirdi ve ona ?arap yapmay? ö?retti. Çok sonra Lemnos kad?nlar? ayaklan?p kocalar?n? öldürmeye ba?lad?klar?nda k?z? Hipsipyle Thoas'u gizlice Lemnos'dan kaç?rd?.

Thoe : Deniz Nymphelerinden biri. Okeanos ile Tethys'in k?z?.

Thoosa : Phorkys'in k?z?. Poseidon'dan Polyphemoz ad?nda bir çocu?u oldu.

Thrakia : Ares'in, rüzgarlar?n ve Orpheus'un yurdu.

Thrake : Okeanos ile Parthenone'nin k?z?. Ad?n? Thrakia bölgesine verdi.. K?z karde?i Europa da ad?n? Avrupa bölgesine verdi.

Thriai : Apollon'u Parnassos da??nda büyüten üç periye verilen ad.Bunlar küçük çak?l ta?lar? ile fala bakarak gelecekte olacaklarla ilgili bilgiler verirlerdi.

Thyestes : Pelops ile Hippodamia'n?n o?lu. Babas?n?n yerine kral olmak istedi?inden kendisinden büyük olan karde?i Atreus'tan nefret ediyor onun aile sadetini k?skan?yordu.Atreus'un kar?s? Europa'y? ba?tan ç?kar?p ondan bir kaç tane çocuk sahibi oldu. Durum ortaya ç?kt???ndaysa öldürülmekten korkarak kaçt?.

Thyia : Deukalion'un k?z?. Zeus'tan Makedonia ad?nda bir k?z? olmu?tu.

Thyiadlar : Mainadlara, Bakhantlara verilen ad.

Thyria : Amphinomus'un k?z?.Apollon'dan Kyknoks ad?nda bir o?lu oldu.

Tiphys : Poseidon'un o?lu e??iz bir gemi olan Argo gemisinin ba? kaptan? idi.

Tiresias : Eski devirlerin en ünlü kahini. Athena'y? ç?plak gördü?ü için gözleri tanr?ça taraf?ndan kör edilmi?ti.

Tisiphone : Üç Eriny'den birinin ad?. Öldüreni cezaland?ran anlam?na gelir. Bu kad?n katillerden intkam almakla görevlendirilmi?ti.

Titanlar : Uranos ile Gaia'n?n o?ullar?. ?lk tanr?lar?n soyundan olan Titanlar alt? erkek alt? da k?z karde?tiler. Kronos karde?lerin en küçü?ü idi ve annesi ile birlikte babas?n? öldürerek yerine geçti.

Titanidler : Uranos ile Gaia'n?n çocuklar? olan Titanlardan alt? kz? karde?e verilen ad. Bunlar Theia, Rhea, Themis, Mnomosyne, Phoebe, veTethys. Bunlar kendi karde?leri ile evlenerek ba?ka tanr?lar?n do?mas?n? sa?lad?lar.

Tithonos : Troia prenslerinden biri. Laomedon ile Skamandros'un k?z? olan Strymo'nun o?lu. Eos bu prense a??k olarak onu kaç?rd?. Zeus'tan kocas?n? ölmezler aras?na almas?n? istedi ancak bu arada ebedi gençli?ini istemeyi unutmu?tu. Y?llar geçipte Tithonos ya?lanmaya ba?lay?nca çekilmez biri oldu ve tanr?lar onu ç?r ç?r böce?ine dönü?türdüler.

Tityos : Zeus ile Elara'n?n o?lu olan dev. Zeus k?skanç Hera'n?n krokusundan Elara'y? yerin alt?nda bir ma?araya saklam??t?. Elara do?um s?ras?nda ölünce Zeus o?lunu yer'e emanet etti. Yer ona süt annelik yapt? bu yüzden Tityos'a yerin o?lu derler.

Tlepolemos : Herakles ile Astyokhe'nin o?lu. Yaln??l?kla Alkmene'nin karde?i Lykymnios'u öldürünce Rodos adas?na kçt? ve orada bir koloni kurdu.

Tlos : Miletus ile Praktisidike adl? bir perinin o?lu. Tlos ?ehrini o kurdu.

Tmolos : Lydia kral?. Ares ile Theogone'nin o?lu. Artemis'in arkada?lar?ndan biri olan peri Arripe'ye zorla sahip olunca Artemis taraf?ndan cezaland?r?ld? ve bir bo?an?n boynuzlar?nda can verdi.

Trambelos : Telamon ile Theanira'n? o?lu. Miletus ?ehrinin kral? Arion taraf?ndan büyütüldü. Bir peri k?zna zorla shaip olup öldürdü?ü için Akhilleus taraf?ndan öldürüldü.

Trinakria : Helios'un yurdu.Sicilia adas?.

Triopas : Poseidon'un o?lu Knidos ?ehrini kuran kahraman.

Triptolemos : Eleusis kral?. Keleus ile Metanire'nin o?lu. Ziraat aletlerinin mucididir.

Triton : Poseidon ile Amphhitrite'nino?lu. Belden yukar?s? insan belden a?a??s? bal?k ?eklinde ayaklar? at aya??na benzeyen bir deniz tanr?s?.

Tritonlar : Nereidlerin arkada?lar? olan deniz tanr?lar?.

Troia : Bugünkü Hisarc?k ?ehrinin bulundu?u yerde olan eski bir ?ehir. Mitolojide Troia sava??na büyük yer verilmi?ti.

Troilos : Priamos ile Hekube'ninn o?lu. Akhilleus taraf?ndan öldürüldü.

Trokhilos : Argos'lu bir kahraman. ?o'nun o?lu sava? arabas?n? icat etmi?tir.

Trophonios : Erginos'un o?lu olan Boiotia'l? kahraman.

Tros : Phrygia kral? Erikhthonios'un o?lu,Troia ?ehrine ad?n? vermi?tir.

Turnus : ?talyada ya?ayan Rutillerin kral?.

Tydeus : Etolia kahramanlar?ndan. Kral Oeneus ile Periboia'n?n o?lu. Diomedes'in babas?.

Tykhe : Talih, tesadüf tanr?ças?.

Tympanon : Korybantlar?n icat ettikleri tef.

Tyndareos : Isparta kral?, Leda'n?n kocas?.

Typhon : Tartaros ile Gaia'n?n o?lu olan korkunç bir ifrit. Yüz ba?l? ve y?lan ayakl? idi.

Tyro : Salmoneus ile Alkidike'nin k?z?. Enipe ?rma??n?ntanr?s?na gönül vermi?ti.
Poseidon Tyro'yu sevdi ve Enipe ?rma?? tanr?s?n?n k?l???na girerek onunla birlikte oldu. Pelias ile Neleus adlar?nda iki çocuklar? oldu

U

Udeus : Euripe'nin babas?. Kadmos'un arkada?lar?ndan biri.

Ufens : ?talya prenslerinden biri. Turnus yard?mc?s?. Troia'l? Gyas taraf?ndan öldürüldü.

Ukelegon : Priamos'un dostlar?ndan biri. Troia da çok önemli bir ?ahsiyetti. Ya?l? oldu?undan sava?a kat?lamam??t?.

Ulius : Apollon'un isimlerinden biri. Canl? s?hhatli anlam?na gelir.

Ultio : ?ntikam. Ether (Hava) ile Gaia (Yer)'n?n k?z?.

Ultor : ?ntikamc?. Zeus ile Ares'in lakab?

Uragos : Hades'in bir di?er ad?.

Urania : Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gökkubbesini idare ederlerdi.

Urania : Dokuz Musa (?lham tanr?ças?) ndan biri. Astronomi ve geometri ilham ederdi.
Apollon ile birlikteli?inden Linus ile Hymene do?du.

Uranos : En eski tanr?. Gaia'n?n o?lu ve kocas?.

V

Vagitanos : Çocuklar?n ba??rmalar?n? ve a?lamalar?n? idare eden tanr?.

Vakana : K?rlarda sayfiyelerde dinlenen, istrahat edenleri koruyan tanr?.

Velovis : Bir roma tanr?s?. Yer alt? tanr?lar?ndan say?lmakta, volkanlar ve bal?klar? bunun idare etti?ine inan?l?r.

Venüs : Güzellikve a?k tanr?ças? Aphrodite'in bir di?er ad?.

Vesper : Hesperos'un latince ad?.

Vesta : Ocak ba?? tanr?ças? Hestia'n?n di?er ad?.

Victoria : Zafer tanr?ças? Nike'nin latince ad?.

Vulturus : Apollon'un lakab?

Y

Yphikles : Amphitryon ile Alkmene'nin o?lu. Alkides'in ikiz karde?i. Alkides'in babas? zeus olmas?na ra?men Zeus sevgilisinin ikinci bir defa do?um snc?lar? çekmemesi için ikisini ayn? zamanda do?urtmu?tu.

Yphitime : Hermes'in a??k oldu?u bir Nymphe. Bu birlikteli?in sonucunda Satyr'ler do?du.
Z

Zagreus : Zeus ile Persephone'nin o?lu. Zeus bir y?lan ?ekline girerek Persephone'a yakla?t? ve birlikteliklerinden Zagreus do?du.

Zakoreus : Perseus'un yard?m?na ko?an prenlerden birinin ad?. Argos taraf?ndan öldürüldü.

Zakynthos : Boiotia'l? bir kahraman..Dardanos'un o?lu oldu?una inan?l?r, ad?n? Zanta adas?na vermi?ti.

Zamolksis : Thrakia'l? bir kahraman, sonradan tanr?la?t?r?lm??

Zazanas : Zeus'un lakab?

Zelos : Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un o?lu. Zafer, Kudret, ?iddet Zelos'un karde?leridir.

Zephyros : Bat? rüzgar?, ilkbahar?n müjdecisi.

Zetes : Boreas ile Orithyie'nin o?lu. Kalais'in ikiz karde?i. Bu yüzden bu iki karde?e Boreadlar derler. Bunlar?n omuzlar?nda ve ba?lar?nda kanatlar? vard?r.

Zethos : Zeus ile Antiope'nin o?lu. Amphion'un karde?i.

Zeuksippe : Laomedon'un k?z?

Zeukso : Okeanos ile Tethys'in k?z? olan bir peri.

Zeus : Ba?tanr?. Tanr?lar?n en büyü?ü ve en güçlüsü. Babas? Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.

 

Son Güncelleme ( Perşembe, 01 Kasım 2007 )
 
powered_by.png, 1 kB