Anasayfa arrow Türk ve Osmanl? Sanatlar?
16. Say? PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Pazartesi, 07 Nisan 2008
 
Womag 15. say?

Görsel sanatlar içerikli Womag e dergisinin 15 say?s? ç?kt? ;

 
Active Image
Active Image
Active Image
 

 
Son Say?m?zda Yer Alan Baz? Sanatç?lar
 

 

Clara Soto

 

 

Özgeçmi?

 

 

1960'da El Salvador'da (Orta Amerika) do?du.Çok genç ya?ta
ba?lad?m resim ile u?ra?maya ancak 1981'e 21 ya??na gelinceye
kadar peki?tirmedim.O zamandan beri, halen ya?ad???m
Washington DC'de ayr?ca Miami ve Orta Amerika ülkelerinde ve
El Salvador'da, resim, foto?raf ve kurgu çal??malar?mla
hem solo hemde grup sergilere kat?ld?m.
Çal??malar?m?n baz?lar?n?n Hong Kong'ta bir
iç mimarl?k dergisinde ve baz?lar?n?nda gerçekten
iyi say?labilecek koleksiyonlarda yay?nlanmas? gururumu ok?ad?.
?u anda foto?raf projelerinde çal???yorum..

   
 
 

Sava? Çevik

 

 

Özgeçmi?

 

 


1953 y?l?nda Akseki (Antalya)’da do?du.1976 y?l?nda ?stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Grafik Bölümünden Yüksek Lisans diplomas? alarak mezun oldu.Ayn? y?l, hocas? Prof.Emin Bar?n’?n asistan? olarak ayn? bölümde ö?retim üyeli?i görevine ba?lad?.1983 y?l?nda Lâtin Yaz?s? konusundaki doktora çal??mas?n? tamamlad?.1987’de Yard.Doçentli?e atanarak ‘Yaz? Tasar?m?’ konusunda ihtisasla?t?.

Hat Sanat? konusundaki çal??malar?na 1973 y?l?nda; son yüzy?l?n ünlü hattatlar? olan Kemal  Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’dan sülüs ve nesih yaz?lar?n? me?kederek ba?lad?. Her iki hattat?n ölümlerine kadar hat ö?renimini sürdürdü. Sonralar? hattat Prof.Ali Alpaslan ile dîvânî ve celî dîvânî yaz?lar?n? me?ketti. Bu arada hocas? Prof.Emin Bar?n ve hat uzman? Prof.U?ur Derman ile hat konusundaki bilgi ve görgüsünü art?rd?. 1986’da ?slâm Tarih,Sanat ve Kültür Ara?t?rma Merkezi(IRCICA)’n?n düzenledi?i Uluslararas? Hâmit Aytaç Hat Yar??mas?’nda, birincilik ile iki adet  mansiyon ödülü ba?ta olmak üzere hat ve grafik konusunda yurtiçinde ve d???nda otuz civar?nda de?i?ik ödülleri bulunmaktad?r.
Hat sanat? konusunda Türkiye ve di?er ülkelerde,çe?itli koleksiyonlarda; levha,hilye, tu?ra ,cami yaz?s?, ferman v.b. formlarda çe?itli eserleri bulunmaktad?r.

   
 
 
Son Güncelleme ( Salı, 08 Nisan 2008 )
 
powered_by.png, 1 kB