Anasayfa arrow MEVLANA
Gülgün Tüzün PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Perşembe, 10 Ocak 2008

Gülgün Tüzün

1965 y?l?nda Gemlik'de do?an sanatç?, orta ö?renimini ve üniversiteyi, ?zmir'de okudu. ?zmir Dokuz Eylül Üniversitesi ?.?.B.F. ??letme Bölümünü bitirdikten sonra, ayn? okulda yüksek lisans yapt?. Daha sonra i? teklifi nedeniyle 1992 y?l?nda ?stanbul'a yerle?ti ve Marmara Üniversitesi'nde Doktoras?n? tamamlad?. 2000 y?l?nda kadar profesyonel i? ya?am?ma üst düzey yönetici olarak devam etti.

?? ya?am?na son verdikten sonra, önce Ressam Gülay Sevsevil Atölyesinde, daha sonra Ressam Orhan Taylan Atölyesinde çal??t?.. Kendi atölyesini kurarak resim yapmaya devam etti. 2004-2005 y?llar?nda Londra Royal Academy Art School'da resim ve çocuklar?n yarat?c?l???n?n serbest b?rak?lmas? üzerine e?itim ald?..

Resimlerinde özellikle kad?n?, kad?n?n ya?am? alg?lay???n? i?lemektedir.

Kendi ya?am tecrübesiyle kad?n?n her zaman güçlü olmas? gerekti?ine inanmakta,gücün ancak iyi bir e?itim ile olabilece?i ve insana gerçek dik duru?u e?itimin sa?layabilece?ini dü?ünmektedir.

??te bu nedenle sergilerinden elde edilecek gelirin bir k?sm?n? sivil toplum kurulu?lar? ile birlikte güç olu?turarak sosyal sorumluluk projelerine kaynak ve ihtiyac? olan ö?rencilere burs olarak ba???lamaktad?r.
Kat?ld??? Ki?isel ve Karma Sergiler
13-27 Ekim 2004 Passage Markiz "Dik Duru?" Ki?isel Sergi
14 Aral?k 2004 -31 Ocak 2005 ?layda Sanat Galerisi Karma Sergi
?ubat 2005 "Güne?in 7 Rengi" Çekirdek Sanat Atölyesi Karma Sergi
13-24 May?s 2005 Müzayede Sanat Galerisi "Havva ve Elmas?" Ki?isel Sergi
08-16 Ekim Artist 2005 15. ?stanbul Fuar? Karma Sergi
15-28 Ekim "Nuri ?yem Yorumlar?" Çekirdek Sanat Atölyesi Karma Sergi
08-15 Kas?m 2005 ?stanbul Deniz Müzesi Sanat Galerisi Karma Sergi
21-30 Kas?m 2005 1. Ankara Uluslararas? Mikrokredi Y?l? Sanat Bienali
01-31 Aral?k 2005 ?layda Sanat Galerisi Karma Sergi
08-17 ?ubat 2006 Roma Tatia Artre Ki?isel Sergi
01-10 Nisan 2006 Londra Kings Road Art Gallery Ki?isel Sergi
13-27 May?s 2006 Cream Art Gallery "Gülgun Piyale" Ki?isel Sergi
28 Ekim -05 Kas?m 2006 tarihleri aras?nda Artist 16. ?stanbul Sanat Fuar? Karma Sergi
09-31 Aral?k 2006 ?layda Sanat Galerisi Karma Sergi
27 Ocak - 12 ?ubat 2007 "Vincent Van Gogh, Otoportreler Yorumlar?" Çekirdek Sanat Atölyesi Karma Sergi
08 -20 Mart 2007 Dünya Kad?nlar Günü Çekirdek Sanat Atölyesi Karma Sergi
08 -22 May?s 2007 "Ya?ama De?en K?rm?z?" Cream Art Gallery Ki?isel Sergi
Son Güncelleme ( Perşembe, 10 Ocak 2008 )
 
< Önceki   Sonraki >
powered_by.png, 1 kB